Iosua  


Capitolul 24
 • Cea din urmă adunare
 • 1 Iosua a adunat toate seminţiile lui Israel la Sihem* şi a chemat** pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi pe căpeteniile oştii. Ei s-au înfăţişat înaintea lui Dumnezeu.
 • * Gen 35:4; ** Ios 23:2; 1 Sam 10:19;
 • 2 Iosua a zis întregului popor:„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Părinţii voştri, Terah, tatăl lui Avraam şi tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului* (Eufrat) şi slujeau** altor dumnezei.
 • * Gen 11:26; Gen 11:31; ** Gen 31:53;
 • 3 Eu am* luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a râului şi l-am purtat prin toată ţara Canaanului; i-am înmulţit sămânţa şi i-am** dat pe Isaac.
 • * Gen 12:1; Fapte 7:2; Fapte 7:3; ** Gen 21:2; Gen 21:3; Ps 127:3;
 • 4 Lui Isaac i-am dat pe Iacov* şi pe Esau**: lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov şi fiii lui s-au coborât în Egipt.
 • * Gen 25:24-26; ** Gen 36:8; Deut 2:5; Gen 46:1; Gen 46:6; Fapte 7:15;
 • 5 Am trimis* pe Moise şi pe Aaron şi am lovit** Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui; apoi v-am scos afară din el.
 • * Exod 3:10; ** Exod 7-10;
 • 6 Am scos* pe părinţii voştri din Egipt şi aţi ajuns** la mare. Egiptenii au urmărit pe părinţii voştri până la Marea Roşie, cu care şi călăreţi.
 • * Exod 12:37; Exod 12:51; ** Exod 14:2; Exod 14:9;
 • 7 Părinţii voştri au strigat* către Domnul. Şi Domnul a pus** întuneric între voi şi egipteni, a adus marea înapoi peste ei şi i-a acoperit. Aţi văzut cu ochii†† voştri ce am făcut egiptenilor. Şi aţi rămas multă vreme*† în pustie.
 • * Exod 14:10; ** Exod 14:20; Exod 14:27; Exod 14:28; †† Deut 4:34; Deut 29:2; *† Ios 5:6;
 • 8 V-am adus în ţara amoriţilor, care locuiau dincolo de Iordan, şi ei au luptat* împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre; aţi pus stăpânire pe ţara lor şi i-am nimicit dinaintea voastră.
 • * Num 21:21; Num 21:33; Deut 2:32; Deut 3:1;
 • 9 Balac*, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, s-a sculat şi a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat** pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme.
 • * Jud 11:25; ** Num 22:5; Deut 23:4;
 • 10 Dar n-am vrut* să ascult pe Balaam: el v-a** binecuvântat şi v-am izbăvit din mâna lui Balac.
 • * Deut 23:5; ** Num 23:11; Num 23:20; Num 24:10;
 • 11 Aţi trecut* Iordanul şi aţi ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat** împotriva voastră: amoriţii, fereziţii, canaaniţii, hetiţii, ghirgasiţii, heviţii şi iebusiţii. I-am dat în mâinile voastre,
 • * Ios 3:14; Ios 3:17; Ios 4:10-12; ** Ios 6:1; Ios 10:1; Ios 11:1;
 • 12 am trimis* înaintea voastră viespe bondărească şi i-a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împăraţi ai amoriţilor: nu cu sabia**, nici cu arcul tău.
 • * Exod 23:28; Deut 7:20; ** Ps 44:3; Ps 44:6;
 • 13 V-am dat o ţară pe care n-o munciserăţi, cetăţi* pe care nu le zidiserăţi, dar pe care le locuiţi, vii şi măslini pe care nu-i sădiserăţi, dar care vă slujesc ca hrană.’
 • * Deut 6:10; Deut 6:11; Ios 11:13;
 • Făgăduinţele poporului
 • 14 Acum, temeţi-vă* de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate** şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de râu şi în†† Egipt şi slujiţi Domnului.
 • * Deut 10:12; 1 Sam 12:24; ** Gen 17:1; Gen 20:5; Deut 18:13; Ps 119:1; 2 Cor 1:12; Efes 6:24; Ios 24:2; Ios 24:23; Lev 17:7; Ezec 20:18; †† Ezec 20:7; Ezec 20:8; Ezec 23:3;
 • 15 Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi* astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor** cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât†† despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”
 • * Rut 1:15; 1 Imp 18:21; Ezec 20:39; Ioan 6:67; ** Ios 24:14; Exod 23:24; Exod 23:32; Exod 23:33; Exod 34:15; Deut 13:7; Deut 29:18; Jud 6:10; †† Gen 18:19;
 • 16 Poporul a răspuns şi a zis: „Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei.
 • 17 Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, pe noi şi pe părinţii noştri; El a făcut înaintea ochilor noştri acele minuni mari şi ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat şi în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut.
 • 18 El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele şi pe amoriţii care locuiau ţara aceasta. Şi noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru.”
 • 19 Iosua a zis poporului: „Voi nu* veţi putea să slujiţi Domnului, căci este un Dumnezeu** sfânt, un Dumnezeu gelos; El nu†† vă va ierta fărădelegile şi păcatele.
 • * Mat 6:24; ** Lev 19:2; 1 Sam 6:20; Ps 99:5; Ps 99:9; Isa 5:16; Exod 20:5; †† Exod 23:21;
 • 20 Când* veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji unor dumnezei străini, El Se va** întoarce şi vă va face rău şi vă va nimici, după ce v-a făcut bine.”
 • * 1 Cron 28:9; 2 Cron 15:2; Ezra 8:22; Isa 1:28; Isa 65:11; Isa 65:12; Ier 17:13; ** Ios 23:15; Isa 63:10; Fapte 7:42;
 • 21 Poporul a zis lui Iosua: „Nu! Căci vom sluji Domnului.”
 • 22 Iosua a zis poporului: „Voi sunteţi martori împotriva voastră înşivă că aţi ales* pe Domnul, ca să-I slujiţi.”Ei au răspuns: „Suntem martori!”
 • * Ps 119:173;
 • 23 „Scoateţi* dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru şi întoarceţi-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel.”
 • * Ios 24:14; Gen 35:2; Jud 10:16; 1 Sam 7:3;
 • 24 Şi poporul a zis lui Iosua: „Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru şi vom asculta glasul Lui.”
 • 25 Iosua a făcut în ziua aceea un legământ* cu poporul şi i-a dat legi şi porunci la** Sihem.
 • * Exod 15:25; 2 Imp 11:17; ** Ios 24:26;
 • 26 Iosua a scris* aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră** mare şi a ridicat-o acolo sub†† stejarul care era în locul închinat Domnului.
 • * Deut 31:24; ** Jud 9:6; Gen 28:18; Ios 4:3; †† Gen 35:4;
 • 27 Şi Iosua a zis întregului popor: „Iată, piatra aceasta va fi martoră* împotriva noastră, căci a auzit** toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul; ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiţi necredincioşi Dumnezeului vostru.”
 • * Gen 31:48; Gen 31:52; Deut 31:19; Deut 31:21; Deut 31:26; Ios 22:27; Ios 22:28; Ios 22:34; ** Deut 32:1;
 • 28 Apoi Iosua* a dat drumul poporului şi s-a dus fiecare în moştenirea lui.
 • * Jud 2:6;
 • Moartea lui Iosua
 • 29 După aceste* lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani.
 • * Jud 2:8;
 • 30 L-au înmormântat în ţinutul care-i căzuse la împărţeală, la Timnat-Serah*, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaş.
 • * Ios 19:50; Jud 2:9;
 • 31 Israel* a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care cunoşteau** tot ce făcuse Domnul pentru Israel.
 • * Jud 2:7; ** Deut 11:2; Deut 31:13;
 • 32 Oasele* lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea ţarinii pe care o cumpărase** Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita şi care a ajuns moştenirea fiilor lui Iosif.
 • * Gen 50:25; Exod 13:19; ** Gen 33:19;
 • 33 Eleazar, fiul lui Aaron, a murit şi a fost îngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului său Fineas, în muntele* lui Efraim.
 • * Exod 6:25; Jud 20:28;
  Iosua, capitolul 24