Isaia  


Capitolul 1
 • ISAIA
 • * Ier 25:4-6; 1 Pet 1:10; 1 Pet 1:11; 1 Pet 1:15; 1 Pet 1:16; Apoc 15:3;
 • Necredinţa şi pedeapsa lui Israel
 • 1 Prorocia* lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda:
 • * Num 12:6;
 • 2 Ascultaţi*, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am hrănit şi am crescut nişte copii**, dar ei s-au răsculat împotriva Mea.
 • * Deut 32:1; Ier 2:12; Ier 6:19; Ier 22:29; Ezec 36:4; Mica 1:2; Mica 6:1; Mica 6:2; ** Isa 5:1; Isa 5:2;
 • 3 Boul* îşi cunoaşte stăpânul şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu** Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.”
 • * Ier 8:7; ** Ier 9:3; Ier 9:6; Isa 5:12;
 • 4 Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă* de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele…
 • * Isa 57:3; Isa 57:4; Mat 3:7;
 • 5 Ce* pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav şi toată inima suferă de moarte!
 • * Isa 9:13; Ier 2:30; Ier 5:3;
 • 6 Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse*, nelegate şi nealinate cu untdelemn:
 • * Ier 8:22;
 • 7 ţara* vă este pustiită, cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc, ca nişte sălbatici.
 • * Deut 28:51; Deut 28:52;
 • 8 Şi fiica Sionului a rămas ca* o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveţi, ca** o cetate împresurată.
 • * Iov 27:18; Plang 2:6; ** Ier 4:17;
 • 9 De* nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma** şi ne-am fi asemănat cu Gomora.
 • * Plang 3:22; Rom 9:29; ** Gen 19:24;
 • Nu jertfe şi sărbători
 • 10 Ascultaţi Cuvântul Domnului, căpetenii* ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!
 • * Deut 32:32; Ezec 16:46;
 • 11 „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor* voastre?” zice Domnul. „Sunt sătul de arderile-de-tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.
 • * 1 Sam 15:22; Ps 50:8; Ps 50:9; Ps 51:16; Prov 15:8; Prov 21:27; Isa 66:3; Ier 6:20; Ier 7:21; Amos 5:21; Amos 5:22; Mica 6:7;
 • 12 Când veniţi să* vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?
 • * Exod 23:17; Exod 34:23;
 • 13 Nu mai aduceţi daruri* de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare**, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
 • * Mat 15:9; ** Ioel 1:14; Ioel 2:15;
 • 14 Urăsc lunile* voastre cele noi şi praznicele** voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.
 • * Num 28:11; ** Lev 23:2; Plang 2:6; Isa 43:24;
 • 15 Când* vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi şi, oricât** de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge!
 • * Iov 27:9; Ps 134:2; Prov 1:28; Isa 59:2; Ier 14:12; Mica 3:4; ** Ps 66:18; 1 Tim 2:8; Isa 59:3;
 • Îndemn la pocăinţă
 • 16 Spălaţi-vă* deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi** să mai faceţi răul!
 • * Ier 4:14; ** Ps 34:14; Ps 37:27; Amos 5:15; Rom 12:9; 1 Pet 3:11;
 • 17 Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi* dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!
 • * Ier 22:3; Ier 22:16; Mica 6:8; Zah 7:9; Zah 8:16;
 • 18 Veniţi totuşi să* ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face** albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.
 • * Isa 43:26; Mica 6:2; ** Ps 51:7; Apoc 7:14;
 • 19 De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării;
 • 20 dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci* gura Domnului a vorbit.”
 • * Num 23:19; Tit 1:2;
 • 21 Vai, cetatea* aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi!
 • * Ier 2:20; Ier 2:21;
 • 22 Argintul* tău s-a prefăcut în zgură şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă.
 • * Ier 6:28; Ier 6:30; Ezec 22:18; Ezec 22:19;
 • 23 Mai-marii* tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi** cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului†† nu-i fac dreptate şi pricina văduvei n-ajunge până la ei.
 • * Osea 9:15; ** Prov 29:24; Ier 22:17; Ezec 22:12; Osea 4:18; Mica 3:11; Mica 7:3; †† Ier 5:28; Zah 7:10;
 • 24 De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel: „Ah! Voi cere socoteală* potrivnicilor Mei şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei.
 • * Deut 28:63; Ezec 5:13;
 • 25 Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi* voi topi zgura cum o topeşte leşia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine.
 • * Ier 6:29; Ier 9:7; Mal 3:3;
 • 26 Voi face iarăşi pe judecătorii tăi ca* odinioară şi pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, vei fi numită** cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.”
 • * Ier 33:7; ** Zah 8:3;
 • 27 Sionul va fi mântuit prin judecată şi cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiţi prin dreptate.
 • 28 Dar pieirea* va atinge pe toţi cei răzvrătiţi şi păcătoşi, şi cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri.
 • * Iov 31:3; Ps 1:6; Ps 5:6; Ps 73:27; Ps 92:9; Ps 104:35;
 • 29 „Vă va fi ruşine de terebinţii* în care găseaţi plăcere şi** veţi roşi din pricina grădinilor în care vă desfătaţi,
 • * Isa 57:5; ** Isa 65:3; Isa 66:17;
 • 30 căci veţi fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă.
 • 31 Omul* tare va fi ca** nişte câlţi, şi lucrarea lui, ca o scânteie; amândoi vor arde împreună şi nimeni nu-i va stinge.”
 • * Ezec 32:21; ** Isa 43:17;
Isaia, capitolul 1