Isaia  


Capitolul 13
 • 1 Prorocie* împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ:
 • * Isa 21:1; Isa 47:1;
 • 2 Ridicaţi* un steag pe** un munte gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi semne cu mâna, ca să vină la porţile asupritorilor!
 • * Isa 5:26; Isa 18:3; Ier 50:21; ** Ier 51:25; Isa 10:32;
 • 3 „Am dat poruncă sfintei Mele oştiri”, zice Domnul, „am chemat pe vitejii* Mei la judecata mâniei Mele, pe cei** ce se bucură de mărimea Mea.”
 • * Ioel 3:11; ** Ps 149:2; Ps 149:5; Ps 149:6;
 • 4 Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărăţii, de neamuri adunate. Domnul oştirilor Îşi cercetează oastea care va da lupta.
 • 5 Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul şi uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul.
 • 6 Gemeţi, căci ziua* Domnului este aproape: ea** vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!
 • * Tef 1:7; Apoc 6:17; ** Iov 31:23; Ioel 1:15;
 • 7 De aceea toate mâinile slăbesc şi orice inimă omenească se topeşte.
 • 8 Ei sunt năpădiţi de spaimă; îi apucă* chinurile şi durerile; se zvârcolesc ca o femeie în durerile naşterii; se uită unii la alţii încremeniţi; feţele lor sunt roşii ca focul.
 • * Ps 48:6; Isa 21:3;
 • 9 Iată, vine ziua* Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii** de pe el.
 • * Mal 4:1; ** Ps 104:35; Prov 2:22;
 • 10 Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca* la răsăritul lui şi luna nu va mai lumina.
 • * Isa 24:21; Isa 24:23; Ezec 32:7; Ioel 2:31; Ioel 3:15; Mat 24:29; Marc 13:24; Luca 21:25;
 • 11 „Voi pedepsi”, zice Domnul, „lumea pentru răutatea ei şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi* face să înceteze mândria celor trufaşi şi voi doborî semeţia celor asupritori.
 • * Isa 2:17;
 • 12 Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir.
 • 13 Pentru* aceasta voi clătina cerurile, şi pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oştirilor, în ziua** mâniei Lui aprinse.
 • * Hag 2:6; ** Ps 110:5; Plang 1:12;
 • 14 Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se* va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui.
 • * Ier 50:16; Ier 51:9;
 • 15 Toţi cei ce vor fi prinşi vor fi străpunşi şi toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea ucişi de sabie.
 • 16 Copiii lor vor fi zdrobiţi* sub ochii lor, casele le vor fi jefuite şi nevestele lor vor fi necinstite.
 • * Ps 137:9; Zah 3:10; Zah 14:2;
 • 17 Iată*, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul.
 • * Isa 21:2; Ier 51:11; Ier 51:28; Dan 5:28; Dan 5:31;
 • 18 Cu arcurile lor vor doborî pe tineri şi vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii.
 • 19 Şi astfel*, Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma** şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.
 • * Isa 14:4; Isa 14:22; ** Gen 19:24; Gen 19:25; Deut 29:23; Ier 49:18; Ier 50:40;
 • 20 El nu va mai fi locuit*, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-şi va mai întinde cortul acolo şi păstorii nu-şi vor mai ţărcui turmele acolo,
 • * Ier 50:3; Ier 50:39; Ier 51:29; Ier 51:62;
 • 21 ci* fiarele pustiei îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo şi stafiile se vor juca acolo.
 • * Isa 34:11; Isa 34:15; Apoc 18:2;
 • 22 Şacalii vor urla în casele lui împărăteşti pustii şi câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape* să vină şi zilele nu i se vor lungi.”
 • * Ier 51:33;
  Isaia, capitolul 13