Isaia  


Capitolul 24
 • Iuda pustiit
 • 1 Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii;
 • 2 cum se întâmplă preotului*, se întâmplă şi poporului; stăpânului, ca şi slugii; stăpânei, ca şi slujnicei; vânzătorului, ca şi cumpărătorului**; celui ce dă cu împrumut, ca şi celui ce ia cu împrumut; datornicului, ca şi celui căruia îi este dator.
 • * Osea 4:9; ** Ezec 7:12; Ezec 7:13;
 • 3 Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa.
 • 4 Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere,
 • 5 căci ţara* a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi rupeau legământul cel veşnic!
 • * Gen 3:17; Num 35:33;
 • 6 De aceea mănâncă blestemul* ţara şi suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării şi nu mai rămâne decât un mic număr din ei.
 • * Mal 4:6;
 • 7 Mustul* stă trist, via este veştejită; toţi cei ce erau cu inima veselă suspină.
 • * Isa 16:8; Isa 16:9; Ioel 1:10; Ioel 1:12;
 • 8 A încetat desfătarea timpanelor*, s-a sfârşit veselia gălăgioasă, s-a dus bucuria harpei.
 • * Ier 7:34; Ier 16:9; Ier 25:10; Ezec 26:13; Osea 2:11; Apoc 18:22;
 • 9 Nu se mai cântă când se bea vin şi băuturile tari li se par amare celor ce le beau.
 • 10 Cetatea pustie este dărâmată; toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele.
 • 11 Pe uliţe se strigă după vin; s-a dus orice desfătare, nu mai este nicio veselie în ţară.
 • 12 Numai pustiire a mai rămas în cetate şi porţile stau dărâmate.
 • 13 Da, în ţară, în mijlocul popoarelor, este ca* atunci când se scutură măslinul sau ca la culesul ciorchinelor rămase după culesul viei.
 • * Isa 17:5; Isa 17:6;
 • Babilonul nimicit, şi Ierusalimul ridicat
 • 14 Ceilalţi însă, care vor mai rămâne, îşi înălţă glasul, scot strigăte de veselie; de pe ţărmurile mării, laudă măreţia Domnului.
 • 15 „Proslăviţi dar pe Domnul în locurile unde străluceşte lumină, lăudaţi Numele* Domnului Dumnezeului lui Israel în ostroavele mării!”
 • * Mal 1:11;
 • 16 De la marginile pământului auzim cântând: „Slavă celui neprihănit!” Dar eu zic: „Sunt pierdut! Sunt pierdut! Vai de mine!” Jefuitorii* jefuiesc, jefuitorii se înverşunează la jaf.
 • * Ier 5:11;
 • 17 Groaza*, groapa şi laţul vin peste tine, locuitor al ţării!
 • * 1 Imp 19:17; Ier 48:43; Ier 48:44; Amos 5:19;
 • 18 Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă şi cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ, căci se deschid stăvilarele* de sus şi se clatină temeliile** pământului!
 • * Gen 7:11; ** Ps 18:7;
 • 19 Pământul* se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă,
 • * Ier 4:23;
 • 20 pământul se* clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade şi nu se mai ridică.
 • * Isa 19:14;
 • 21 În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ, pe împăraţii* pământului.
 • * Ps 76:12;
 • 22 Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi puşi într-o temniţă, vor fi închişi în gherle şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiţi.
 • 23 Luna* va fi acoperită de ruşine şi soarele, de groază, căci Domnul oştirilor va împărăţi** pe Muntele Sionului şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui.
 • * Isa 13:10; Isa 60:19; Ezec 32:7; Ioel 2:31; Ioel 3:15; ** Apoc 19:4; Apoc 19:6; Evr 12:22;
  Isaia, capitolul 24