Iuda  


Capitolul 1
 • EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A LUI IUDA
 • 1 Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele* lui Iacov, către cei** chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos:
 • * Luca 6:6; Fapte 1:13; ** Rom 1:7; Ioan 17:11; Ioan 17:12; Ioan 17:15; 1 Pet 1:5;
 • 2 îndurarea, pacea* şi dragostea să vă fie înmulţite.
 • * 1 Pet 1:2; 2 Pet 1:2;
 • 3 Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea* noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca** să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.
 • * Tit 1:4; ** Fil 1:27; 1 Tim 1:18; 1 Tim 6:12; 2 Tim 1:13; 2 Tim 4:7;
 • 4 Căci* s-au strecurat printre voi unii oameni scrişi** de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul†† Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc*† pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.
 • * Gal 2:4; 2 Pet 2:1; ** Rom 9:21; Rom 9:22; 1 Pet 2:8; 2 Pet 2:10; †† Tit 2:11; Evr 12:15; *† Tit 1:16; 2 Pet 2:1; 1 Ioan 2:22;
 • 5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul*, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a** nimicit pe cei ce n-au crezut.
 • * 1 Cor 10:9; ** Num 14:29; Num 14:37; Num 26:64; Ps 106:26; Evr 3:17; Evr 3:19; Ioan 8:44;
 • 6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe* îngerii care nu şi-au** păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.
 • * 2 Pet 2:4; ** Apoc 20:10;
 • 7 Tot aşa, Sodoma* şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.
 • * Gen 19:24; Deut 29:23; 2 Pet 2:6;
 • 8 Totuşi* oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc** dregătoriile.
 • * 2 Pet 2:10; ** Exod 22:28;
 • 9 Arhanghelul Mihail*, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit** să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”
 • * Dan 10:13; Dan 12:1; Apoc 12:7; ** 2 Pet 2:11; Zah 3:2;
 • 10 Aceştia*, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte.
 • * 2 Pet 2:12;
 • 11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui* Cain! S-au aruncat** în rătăcirea lui Balaam din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!
 • * Gen 4:5; 1 Ioan 3:12; ** Num 22:7; Num 22:20; 2 Pet 2:15; Num 16:1;
 • 12 Sunt* nişte stânci ascunse la mesele** voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, mânaţi†† încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi*†;
 • * 2 Pet 2:13; ** 1 Cor 11:21; Prov 25:14; 2 Pet 2:17; †† Efes 4:14; *† Mat 15:13;
 • 13 nişte valuri* înfuriate ale mării, care îşi spumegă** ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.
 • * Isa 57:20; ** Fil 3:19; 2 Pet 2:17;
 • 14 Şi pentru ei a prorocit Enoh, al* şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit** Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,
 • * Gen 5:18; ** Deut 33:2; Dan 7:10; Zah 14:5; Mat 25:31; 2 Tes 1:7; Apoc 1:7;
 • 15 ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele* nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.”
 • * 1 Sam 2:3; Ps 31:18; Ps 94:4; Mal 3:13;
 • 16 Ei sunt nişte cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura* le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc** pe oameni pentru câştig.
 • * 2 Pet 2:18; ** Prov 28:21; Iac 2:1; Iac 2:9;
 • 17 Dar* voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos:
 • * 2 Pet 3:2;
 • 18 cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor* fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
 • * 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1; 2 Tim 4:3; 2 Pet 2:1; 2 Pet 3:3;
 • 19 Ei sunt aceia care* dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii**, care n-au Duhul.
 • * Prov 18:1; Ezec 14:7; Osea 4:14; Osea 9:10; Evr 10:25; ** 1 Cor 2:14; Iac 3:15;
 • 20 Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă* sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă** prin Duhul Sfânt,
 • * Col 2:7; 1 Tim 1:4; ** Rom 8:26; Efes 6:18;
 • 21 ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi* îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.
 • * Tit 2:13; 2 Pet 3:12;
 • 22 Mustraţi pe cei ce se despart de voi;
 • 23 căutaţi să mântuiţi* pe unii, smulgându-i** din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.
 • * Rom 11:14; 1 Tim 4:16; ** Amos 4:11; Zah 3:2; 1 Cor 3:15; Zah 3:4; Zah 3:5; Apoc 3:4;
 • 24 Iar* Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să** vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,
 • * Rom 16:25; Efes 3:20; ** Col 1:22;
 • 25 singurului* Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin.
 • * Rom 16:27; 1 Tim 1:17; 1 Tim 2:3;
Iuda, capitolul 1