Judecatorii  


Capitolul 3
 • Slujirea israeliţilor la idoli
 • 1 Iată neamurile* pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toţi cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului.
 • * Jud 2:21; Jud 2:22;
 • 2 El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască şi să înveţe războiul, şi anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte.
 • 3 Neamurile acestea erau cei* cinci domnitori ai filistenilor, toţi canaaniţii, sidoniţii şi heviţii care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal-Hermon până la intrarea Hamatului.
 • * Ios 13:3;
 • 4 Neamurile* acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinţilor lor prin Moise.
 • * Jud 2:22;
 • 5 Şi copiii* lui Israel au locuit în mijlocul canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor;
 • * Ps 106:35;
 • 6 au luat* de neveste pe fetele lor şi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor şi au slujit dumnezeilor lor.
 • * Exod 34:16; Deut 7:3;
 • Otniel
 • 7 Copiii* lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul şi au slujit** baalilor şi idolilor.
 • * Jud 2:11; ** Jud 2:13; Exod 34:13; Deut 16:21; Jud 6:25;
 • 8 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a vândut* în mâinile lui Cuşan-Rişeataim**, împăratul Mesopotamiei. Şi copiii lui Israel au fost supuşi opt ani lui Cuşan-Rişeataim.
 • * Jud 2:14; ** Hab 3:7;
 • 9 Copiii lui Israel au strigat* către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor**, care i-a izbăvit: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb.
 • * Jud 3:15; Jud 4:3; Jud 6:7; Jud 10:10; 1 Sam 12:10; Neem 9:27; Ps 22:5; Ps 106:44; Ps 107:13; Ps 107:19; ** Jud 2:16; Jud 1:13;
 • 10 Duhul* Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel şi a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cuşan-Rişeataim, împăratul Mesopotamiei, şi mâna lui a fost puternică împotriva lui Cuşan-Rişeataim.
 • * Num 27:18; Jud 6:34; Jud 11:29; Jud 13:25; Jud 14:6; Jud 14:19; 1 Sam 11:6; 2 Cron 15:1;
 • 11 Ţara a avut odihnă patruzeci de ani. Şi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.
 • Ehud
 • 12 Copiii* lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului, şi Domnul a întărit pe Eglon**, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului.
 • * Jud 2:19; ** 1 Sam 12:9;
 • 13 Eglon a strâns la el pe fiii lui Amon şi pe amaleciţi* şi a pornit. A bătut pe Israel şi a luat cetatea finicilor**.
 • * Jud 5:14; ** Jud 1:16;
 • 14 Şi copiii lui Israel au fost supuşi* optsprezece ani lui Eglon, împăratul Moabului.
 • * Deut 28:48;
 • 15 Copiii lui Israel au* strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, Beniamitul, care nu se slujea de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului.
 • * Jud 3:9; Ps 78:34;
 • 16 Ehud şi-a făcut o sabie cu două tăişuri, lungă de un cot, şi a încins-o pe sub haine, în partea dreaptă.
 • 17 A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului: Eglon era un om foarte gras.
 • 18 Când a isprăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care-l aduseseră.
 • 19 El însuşi s-a întors* de la pietrăriile de lângă Ghilgal şi a zis: „Împărate, am să-ţi spun ceva în taină.” Împăratul a zis: „Tăcere!” Şi toţi cei ce erau lângă el au ieşit afară.
 • * Ios 4:20;
 • 20 Ehud a început vorba cu el pe când stătea singur în odaia lui de vară şi a zis: „Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine.” Eglon s-a sculat de pe scaun.
 • 21 Atunci, Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă şi i-a împlântat-o în pântece.
 • 22 Chiar şi mânerul a intrat după fier, şi grăsimea s-a strâns în jurul fierului, căci n-a putut scoate sabia din pântece, ci a lăsat-o în trup, aşa cum o înfipsese.
 • 23 Ehud a ieşit prin tindă, a închis uşile de la odaia de sus după el şi a tras zăvorul.
 • 24 După ce a ieşit el, au venit slujitorii împăratului şi s-au uitat şi iată că uşile odăii de sus erau închise cu zăvorul. Ei au zis: „Fără îndoială, îşi acoperă picioarele în odaia de vară.”
 • 25 Au aşteptat multă vreme şi, fiindcă el nu deschidea uşile odăii de sus, au luat cheia şi au descuiat şi iată că stăpânul lor era mort, întins pe pământ.
 • 26 Până să se dumirească ei, Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării şi a scăpat în Seira.
 • 27 Cum a ajuns, a sunat* din trâmbiţă în muntele** lui Efraim. Copiii lui Israel s-au coborât cu el din munte şi el s-a pus în fruntea lor.
 • * Jud 5:14; Jud 6:34; 1 Sam 13:3; ** Ios 17:15; Jud 7:24; Jud 17:1; Jud 19:1;
 • 28 El le-a zis: „Veniţi după mine, căci Domnul* a dat în mâinile voastre pe vrăjmaşii voştri moabiţi.” Ei s-au coborât după el, au pus stăpânire pe vadurile** Iordanului, în faţa Moabului, şi n-au lăsat pe nimeni să treacă.
 • * Jud 7:9; Jud 7:15; 1 Sam 17:47; ** Ios 2:7; Jud 12:5;
 • 29 Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din Moab, toţi voinici şi viteji, şi n-a scăpat unul.
 • 30 În ziua aceea, Moabul a fost smerit sub mâna lui Israel. Şi ţara* a avut odihnă optzeci de ani.
 • * Jud 3:11;
 • Şamgar
 • 31 După el, a urmat Şamgar*, fiul lui Anat. El a ucis şase sute de oameni dintre filisteni cu un otic** de plug. Şi el a fost un izbăvitor al lui Israel††.
 • * Jud 5:6; Jud 5:8; ** 1 Sam 13:19; 1 Sam 13:22; 1 Sam 17:47; 1 Sam 17:50; Jud 2:16; †† Jud 4:1; Jud 10:7; Jud 10:17; Jud 11:4; 1 Sam 4:1;
  Judecatorii, capitolul 3