Luca  


Capitolul 10
 • Trimiterea celor şaptezeci de ucenici
 • 1 După aceea, Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis* doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.
 • * Mat 10:1; Marc 6:7;
 • 2 Şi le-a zis: „Mare este secerişul* , dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar** pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.
 • * Mat 9:37; Mat 9:38; Ioan 4:35; ** 2 Tes 3:1;
 • 3 Duceţi-vă; iată* , vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
 • * Mat 10:16;
 • 4 * nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte şi să nu întrebaţi pe nimeni** de sănătate pe drum.
 • * Mat 10:9; Mat 10:10; Marc 6:8; Luca 9:3; ** 2 Imp 4:29;
 • 5 În* orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ‘Pacea să fie peste casa aceasta!’
 • * Mat 10:12;
 • 6 Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la voi.
 • 7 * rămâneţi în casa aceea şi să mâncaţi** şi să beţi ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă.
 • * Mat 10:11; ** 1 Cor 10:27; Mat 10:10; 1 Cor 9:4; 1 Tim 5:18;
 • 8 În oricare cetate veţi intra şi unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte,
 • 9 * vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: ‘Împărăţia lui Dumnezeu s-a** apropiat de voi.’
 • * Luca 9:2; ** Mat 3:2; Mat 4:17; Mat 10:7; Luca 10:11;
 • 10 Dar, în oricare cetate veţi intra şi nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi:
 • 11 ‘Scuturăm împotriva voastră chiar şi* praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.’
 • * Mat 10:14; Luca 9:5; Fapte 13:51; Fapte 18:6;
 • 12 Eu vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai* uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.
 • * Mat 10:15; Marc 6:11;
 • 13 Vai* de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci** , dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac şi cenuşă.
 • * Mat 11:21; ** Ezec 3:6;
 • 14 De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
 • 15 Şi* tu, Capernaume, vei fi înălţat** oare până la cer? Vei fi coborât până în Locuinţa morţilor.
 • * Mat 11:23; ** Gen 11:4; Deut 1:28; Isa 14:13; Ier 51:53; Ezec 26:20; Ezec 32:18;
 • 16 Cine* vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi** cine vă nesocoteşte pe voi pe Mine Mă nesocoteşte, iar cine Mă nesocoteşte pe Mine nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”
 • * Mat 10:40; Marc 9:37; Ioan 13:20; ** 1 Tes 4:8; Ioan 5:23;
 • Întoarcerea celor şaptezeci
 • 17 Cei şaptezeci s-au* întors plini de bucurie şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.”
 • * Luca 10:1;
 • 18 Isus le-a zis: „Am* văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.
 • * Ioan 12:31; Ioan 16:11; Apoc 9:1; Apoc 12:8; Apoc 12:9;
 • 19 Iată că v-am* dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.
 • * Fapte 28:5;
 • 20 Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele* voastre sunt scrise în ceruri.”
 • * Exod 32:32; Ps 69:28; Isa 4:3; Dan 12:1; Fil 4:3; Evr 12:23; Apoc 13:8; Apoc 20:12; Apoc 21:27;
 • 21 În* ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.”
 • * Mat 11:25;
 • 22 „Toate* lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi** nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.”
 • * Mat 28:18; Ioan 3:35; Ioan 5:27; Ioan 17:2; ** Ioan 1:18; Ioan 6:44; Ioan 6:46;
 • 23 Apoi, S-a întors spre ucenici şi le-a spus deoparte: „Ferice* de ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi!
 • * Mat 13:16;
 • 24 Căci vă spun că* mulţi proroci şi împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi, şi n-au văzut, să audă ce auziţi voi, şi n-au auzit.”
 • * 1 Pet 1:10;
 • Pilda samariteanului
 • 25 Un învăţător* al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
 • * Mat 19:16; Mat 22:35;
 • 26 Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”
 • 27 El a răspuns: „Să* iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi** pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
 • * Deut 6:5; ** Lev 19:18;
 • 28 „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă aşa şi vei* avea viaţa veşnică.”
 • * Lev 18:5; Neem 9:29; Ezec 20:11; Ezec 20:13; Ezec 20:21; Rom 10:5;
 • 29 Dar el, care voia să* se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?”
 • * Luca 16:15;
 • 30 Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort.
 • 31 Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot şi, când a văzut pe omul acesta, a* trecut înainte pe alături.
 • * Ps 38:11;
 • 32 Un levit trecea şi el prin locul acela şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.
 • 33 Dar un samaritean* , care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.
 • * Ioan 4:9;
 • 34 S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el.
 • 35 A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: ‘Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.’
 • 36 Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”
 • 37 „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus.
 • Marta şi Maria
 • 38 Pe când era pe drum cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta*, L-a primit în casa ei.
 • * Ioan 11:1; Ioan 12:2; Ioan 12:3;
 • 39 Ea avea o soră numită Maria, care* s-a aşezat jos**, la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui.
 • * 1 Cor 7:32; ** Luca 3:35; Fapte 22:3;
 • 40 Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.”
 • 41 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu,
 • 42 dar un* singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”
 • * Ps 27:4;
  Luca, capitolul 10