Luca  


Capitolul 11
 • Tatăl nostru
 • 1 Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.”
 • 2 El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi: ‘Tatăl* nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
 • * Mat 6:9;
 • 3 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi
 • 4 şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator, şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.’”
 • Stăruinţa în rugăciune
 • 5 Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten şi se duce la el la miezul nopţii şi-i zice: ‘Prietene, împrumută-mi trei pâini,
 • 6 căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu şi n-am ce-i pune înainte’
 • 7 şi, dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ‘Nu mă tulbura; acum uşa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâini’, –
 • 8 vă spun: chiar* dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuşi, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie.
 • * Luca 18:1;
 • 9 De aceea şi* Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
 • * Mat 7:7; Mat 21:22; Marc 11:24; Ioan 15:7; Iac 1:6; 1 Ioan 3:22;
 • 10 Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte şi celui ce bate, i se deschide.
 • 11 Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i* cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte?
 • * Mat 7:9;
 • 12 Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie?
 • 13 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”
 • Vindecarea unui îndrăcit mut
 • 14 Isus* a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieşit dracul, mutul a grăit şi noroadele s-au mirat.
 • * Mat 9:32; Mat 12:22;
 • 15 Dar unii ziceau: „El* scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.”
 • * Mat 9:34; Mat 12:24;
 • 16 Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau* un semn din cer.
 • * Mat 12:38; Mat 16:1;
 • 17 Isus* le-a** cunoscut gândurile şi le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei este pustiită şi o casă dezbinată împotriva ei se prăbuşeşte peste alta.
 • * Mat 12:25; Marc 3:24; ** Ioan 2:25;
 • 18 Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuşi, cum va dăinui împărăţia lui, fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul?
 • 19 Şi dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea, ei înşişi vor fi judecătorii voştri.
 • 20 Dar, dacă Eu scot dracii cu* degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi.
 • * Exod 8:19;
 • 21 Când* omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost.
 • * Mat 12:29; Marc 3:27;
 • 22 Dar* , dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte prăzile luate de la el.
 • * Isa 53:12; Col 2:15;
 • 23 Cine* nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte.
 • * Mat 12:30;
 • Duhul necurat ieşit din om
 • 24 Duhul necurat, când* iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă. Fiindcă n-o găseşte, zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.’
 • * Mat 12:43;
 • 25 Şi când vine, o găseşte măturată şi împodobită.
 • 26 Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se aşază în ea, şi starea de pe urmă* a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”
 • * Ioan 5:14; Evr 6:4; Evr 10:26; 2 Pet 2:20;
 • Ferice de cei ce ascultă Cuvântul
 • 27 Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod şi-a ridicat glasul şi a zis: „Ferice* de pântecele care Te-a purtat şi de ţâţele pe care le-ai supt!”
 • * Luca 1:28; Luca 1:48;
 • 28 Şi El a răspuns: „Ferice* mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!”
 • * Mat 7:21; Luca 8:21; Iac 1:25;
 • Minunea cu Iona
 • 29 Pe când* noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.
 • * Mat 12:38; Mat 12:39;
 • 30 Căci după cum Iona* a fost un semn pentru niniviteni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta.
 • * Iona 1:17; Iona 2:10;
 • 31 Împărăteasa* de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam şi-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.
 • * 1 Imp 10:1;
 • 32 Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că ei* s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.
 • * Iona 3:5;
 • Lumina
 • 33 Nimeni* n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă, ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.
 • * Mat 5:15; Marc 4:21; Luca 8:16;
 • 34 Ochiul este lumina* trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar, dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric.
 • * Mat 6:22;
 • 35 Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric.
 • 36 Aşa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.”
 • Mustrarea cărturarilor şi fariseilor
 • 37 Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat şi a şezut la masă.
 • 38 Fariseul* a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz.
 • * Marc 7:3;
 • 39 Dar* Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul** vostru este plin de jefuire şi de răutate.
 • * Mat 23:25; ** Tit 1:15;
 • 40 Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut şi pe cea dinăuntru?
 • 41 Daţi* mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, şi atunci toate vă vor fi curate.
 • * Isa 58:7; Dan 4:27; Luca 12:33;
 • 42 Dar* vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute!
 • * Mat 23:23;
 • 43 Vai* de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi şi vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe!
 • * Mat 23:6; Marc 12:38; Marc 12:39;
 • 44 Vai* de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că** voi sunteţi ca mormintele, care nu se văd şi peste care oamenii umblă fără să ştie.”
 • * Mat 23:27; ** Ps 5:9;
 • 45 Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul şi I-a zis: „Învăţătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăşti şi pe noi.”
 • 46 „Vai şi de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că* voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele.
 • * Mat 23:4;
 • 47 Vai* de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinţii voştri.
 • * Mat 23:29;
 • 48 Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voştri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele.
 • 49 De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: ‘Le voi trimite* proroci şi apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni,
 • * Mat 23:34;
 • 50 ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii:
 • 51 de la* sângele lui Abel până la sângele** lui Zaharia, ucis între altar şi Templu’; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta!
 • * Gen 4:8; ** 2 Cron 24:20; 2 Cron 24:21;
 • 52 Vai* de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre.”
 • * Mat 23:13;
 • 53 După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L pună la strâmtoare şi să-L facă să vorbească despre multe lucruri;
 • 54 I-au întins astfel laţuri, ca* să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.
 • * Marc 12:13;
  Luca, capitolul 11  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta