Luca  


Capitolul 12
 • Despre făţărnicie, frica de oameni, hula împotriva Duhului Sfânt
 • 1 În vremea aceea*, când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă** de aluatul fariseilor, care este făţărnicia.
 • * Mat 16:6; Marc 8:15; ** Mat 16:12;
 • 2 Nu* este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut.
 • * Mat 10:26; Marc 4:22; Luca 8:17;
 • 3 De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină; şi orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor.
 • 4 * spun vouă, prietenii** Mei, să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic.
 • * Isa 51:7; Isa 51:8; Isa 51:12; Isa 51:13; Ier 1:8; Mat 10:28; ** Ioan 15:14; Ioan 15:15;
 • 5 Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi.
 • 6 Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.
 • 7 Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.
 • 8 Eu* vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu,
 • * Mat 10:32; Marc 8:38; 2 Tim 2:12; 1 Ioan 2:23;
 • 9 dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
 • 10 Şi* oricui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta.
 • * Mat 12:31; Mat 12:32; Marc 3:28; 1 Ioan 5:16;
 • 11 Când* vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi,
 • * Mat 10:19; Marc 13:11; Luca 21:14;
 • 12 căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”
 • Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina
 • 13 Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.”
 • 14 „Omule* , i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?”
 • * Ioan 18:36;
 • 15 Apoi le-a zis: „Vedeţi* şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.”
 • * 1 Tim 6:7;
 • 16 Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult.
 • 17 Şi el se gândea în sine şi zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.
 • 18 Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele
 • 19 şi voi zice sufletului meu: «Suflete* , ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!»’
 • * Ecl 11:9; 1 Cor 15:32; Iac 5:5;
 • 20 Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va* cere înapoi sufletul, şi** lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’
 • * Iov 20:22; Iov 27:8; Ps 52:7; Iac 4:14; ** Ps 39:6; Ier 17:11;
 • 21 Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi* nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.”
 • * Mat 6:20; Luca 12:33; 1 Tim 6:18; 1 Tim 6:19; Iac 2:5;
 • Îngrijorările
 • 22 Isus a zis apoi ucenicilor săi: „De aceea vă spun: Nu* vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca.
 • * Mat 6:25;
 • 23 Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea.
 • 24 Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar, şi totuşi Dumnezeu* îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările!
 • * Iov 38:41; Ps 147:9;
 • 25 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui?
 • 26 Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte?
 • 27 Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes, totuşi vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei.
 • 28 Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor?
 • 29 Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea.
 • 30 Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele.
 • 31 Căutaţi* mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
 • * Mat 6:33;
 • 32 Nu te teme, turmă mică, pentru că* Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.
 • * Mat 11:25; Mat 11:26;
 • 33 Vindeţi* ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă** rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia.
 • * Mat 19:21; Fapte 2:45; Fapte 4:34; ** Mat 6:20; Luca 16:9; 1 Tim 6:19;
 • 34 Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.
 • Îndemn la veghere
 • 35 Mijlocul* să vă fie încins şi făcliile** , aprinse.
 • * Efes 6:14; 1 Pet 1:13; ** Mat 25:1;
 • 36 Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă.
 • 37 Ferice* de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească.
 • * Mat 24:46;
 • 38 Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind!
 • 39 * ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.
 • * Mat 24:43; 1 Tes 5:2; 2 Pet 3:10; Apoc 3:3; Apoc 16:15;
 • 40 Şi* voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
 • * Mat 24:44; Mat 25:13; Marc 13:33; Luca 21:34; Luca 21:36; 1 Tes 5:6; 2 Pet 3:12;
 • Ispravnicul credincios
 • 41 „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?”
 • 42 Şi Domnul a zis: „Cine* este ispravnicul credincios şi înţelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?
 • * Mat 24:25; Mat 25:21; 1 Cor 4:2;
 • 43 Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
 • 44 Adevărat* vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.
 • * Mat 24:47;
 • 45 Dar* , dacă robul acela zice în inima lui: Stăpânul meu zăboveşte să vină, dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete,
 • * Mat 24:48;
 • 46 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor.
 • 47 Robul* acela, care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.
 • * Num 15:30; Deut 25:2; Ioan 9:41; Ioan 15:22; Fapte 17:30; Iac 4:17;
 • 48 Dar* cine n-a ştiut-o şi a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.
 • * Lev 5:17; 1 Tim 1:13;
 • Foc pe pământ
 • 49 Eu am venit să arunc un foc* pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum!
 • * Luca 12:51;
 • 50 Am un botez cu* care trebuie să fiu botezat, şi cât de mult doresc să se îndeplinească!
 • * Mat 20:22; Marc 10:38;
 • 51 Credeţi* că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: Nu, ci** mai degrabă dezbinare.
 • * Mat 10:34; Luca 12:49; ** Mica 7:6; Ioan 7:43; Ioan 9:16; Ioan 10:19;
 • 52 Căci* , de acum înainte, din cinci, care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi şi doi, împotriva a trei.
 • * Mat 10:35;
 • 53 Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului şi fiul, împotriva tatălui; mama, împotriva fiicei şi fiica, împotriva mamei; soacra, împotriva nurorii şi nora, împotriva soacrei.”
 • Semnele vremurilor
 • 54 El a mai zis noroadelor: „Când* vedeţi un nor ridicându-se la apus, îndată ziceţi: ‘Vine ploaia.’ Şi aşa se întâmplă.
 • * Mat 16:2;
 • 55 Şi când vedeţi suflând vântul de la miazăzi, ziceţi: ‘Are să fie zăduf.’ Şi aşa se întâmplă.
 • 56 Făţarnicilor, faţa pământului şi a cerului ştiţi s-o deosebiţi, vremea aceasta cum de n-o deosebiţi?
 • 57 Şi pentru ce nu judecaţi şi voi singuri ce este drept?
 • 58 Când* te duci cu pârâşul tău înaintea judecătorului, pe drum** caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi temnicerul să te arunce în temniţă.
 • * Prov 25:8; Mat 5:25; ** Ps 32:6; Isa 55:6;
 • 59 Îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi cel mai de pe urmă bănuţ.”
  Luca, capitolul 12