Luca  


Capitolul 13
 • Galileenii măcelăriţi de Pilat
 • 1 În vremea aceea, au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.
 • 2 „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel?
 • 3 Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.
 • 4 Sau acei optsprezece inşi peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim?
 • 5 Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”
 • Pilda smochinului neroditor
 • 6 El a spus şi pilda aceasta: „Un* om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit.
 • * Isa 5:2; Mat 21:19;
 • 7 Atunci a zis vierului: ‘Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?’
 • 8 ‘Doamne’, i-a răspuns vierul, ‘mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină.
 • 9 Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.’”
 • Vindecarea unei femei gârbove
 • 10 Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului.
 • 11 Şi acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.
 • 12 Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.”
 • 13 Şi-a* întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
 • * Marc 16:18; Fapte 9:17;
 • 14 Dar fruntaşul sinagogii, mâniat că Isus săvârşise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul şi a zis norodului: „Sunt şase* zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi dar în aceste zile să vă vindecaţi, şi nu** în ziua Sabatului!”
 • * Exod 20:9; ** Mat 12:10; Marc 3:2; Luca 6:7; Luca 14:3;
 • 15 „Făţarnicilor”, i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare* din voi boul sau măgarul de la iesle şi-l duce de-l adapă?
 • * Luca 14:5;
 • 16 Dar femeia aceasta, care* este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?”
 • * Luca 19:9;
 • 17 Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas ruşinaţi; şi norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El.
 • Pilda grăuntelui de muştar şi a aluatului
 • 18 El* a mai zis: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi asemăna?
 • * Mat 13:31; Marc 4:30;
 • 19 Se aseamănă cu un grăunte de muştar pe care l-a luat un om şi l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui.”
 • 20 El a zis iarăşi: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?
 • 21 Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată.”
 • Uşa cea strâmtă
 • 22 Isus* umbla prin cetăţi şi prin sate, învăţând pe norod şi călătorind spre Ierusalim.
 • * Mat 9:35; Marc 6:6;
 • 23 Cineva I-a zis: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” El le-a răspuns:
 • 24 „Nevoiţi-vă* să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi** vor căuta să intre, şi nu vor putea.
 • * Mat 7:13; ** Ioan 7:34; Ioan 8:21; Ioan 13:33; Rom 9:31;
 • 25 Odată* ce Stăpânul casei Se va scula şi va** încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi veţi începe să bateţi la uşă şi să ziceţi: ‘Doamne , Doamne, deschide-ne!’ drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu†† ştiu de unde sunteţi.’
 • * Ps 32:6; Isa 55:6; ** Mat 25:10; Luca 6:46; †† Mat 7:23; Mat 25:12;
 • 26 Atunci veţi începe să ziceţi: ‘Noi am mâncat şi am băut în faţa Ta şi în uliţele noastre ai învăţat pe norod.’
 • 27 Şi* El va răspunde: ‘Vă spun că nu ştiu de unde sunteţi; depărtaţi-vă** de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii.’
 • * Mat 7:23; Mat 25:41; Luca 13:25; ** Ps 6:8; Mat 25:41;
 • 28 Vor* fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor când** veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi prorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi, scoşi afară.
 • * Mat 8:12; Mat 13:42; Mat 24:51; ** Mat 8:11;
 • 29 Vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu.
 • 30 Şi iată* că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei dintâi şi sunt unii din cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”
 • * Mat 19:30; Mat 20:16; Marc 10:31;
 • Nelegiuirile şi pedeapsa Ierusalimului
 • 31 În aceeaşi zi, au venit câţiva farisei şi I-au zis: „Pleacă şi du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare.”
 • 32 „Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „şi spuneţi vulpii aceleia: Iată că scot dracii şi săvârşesc vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi* isprăvi.
 • * Evr 2:10;
 • 33 Dar trebuie să umblu astăzi, mâine şi poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.
 • 34 Ierusalime* , Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!
 • * Mat 23:37;
 • 35 Iată că vi* se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea până veţi zice: ‘Binecuvântat** este Cel ce vine în Numele Domnului!’”
 • * Lev 26:31; Lev 26:32; Ps 69:25; Isa 1:7; Dan 9:27; Mica 3:12; ** Ps 118:26; Mat 21:9; Marc 11:10; Luca 19:38; Ioan 12:13;
  Luca, capitolul 13