Luca  


Capitolul 16
 • Pilda ispravnicului necredincios
 • 1 Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pârât la el că-i risipeşte averea.
 • 2 El l-a chemat şi i-a zis: ‘Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteală de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.’
 • 3 Ispravnicul şi-a zis: ‘Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine.
 • 4 Ştiu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.’
 • 5 A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său şi a zis celui dintâi: ‘Cât eşti dator stăpânului meu?’
 • 6 ‘O sută de măsuri de untdelemn’, a răspuns el. Şi i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul şi şezi degrabă de scrie cincizeci.’
 • 7 Apoi a zis altuia: ‘Dar tu cât eşti dator?’ ‘O sută de măsuri de grâu’, a răspuns el. Şi i-a zis: ‘Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.’
 • 8 Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii* luminii.
 • * Ioan 12:36; Efes 5:8; 1 Tes 5:5;
 • 9 Şi Eu vă zic: Faceţi-vă* prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.
 • * Dan 4:27; Mat 6:19; Mat 19:21; Luca 11:41; 1 Tim 6:17-19;
 • 10 Cine* este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.
 • * Mat 25:21; Luca 19:17;
 • 11 Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile1 nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?
 • 12 Şi dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?
 • 13 Nicio* slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”
 • * Mat 6:24;
 • Mustrări făcute fariseilor
 • 14 Fariseii, care* erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El.
 • * Mat 23:14;
 • 15 Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi* neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu** vă cunoaşte inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
 • * Luca 10:29; ** Ps 7:9; 1 Sam 16:7;
 • 16 Legea* şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
 • * Mat 4:17; Mat 11:12; Mat 11:13; Luca 7:29;
 • 17 Este* mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.
 • * Ps 102:26; Ps 102:27; Isa 40:8; Isa 51:6; Mat 5:18; 1 Pet 1:25;
 • 18 Oricine* îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurveşte.”
 • * Mat 5:32; Mat 19:9; Marc 10:11; 1 Cor 7:10; 1 Cor 7:11;
 • Pilda bogatului nemilostiv
 • 19 „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.
 • 20 La uşa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube.
 • 21 Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.
 • 22 Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat.
 • 23 Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
 • 24 şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească* limba, căci grozav sunt** chinuit în văpaia aceasta.’
 • * Zah 14:12; ** Isa 66:24; Marc 9:44;
 • 25 ‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi* aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
 • * Iov 21:13; Luca 6:24;
 • 26 Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’
 • 27 Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu,
 • 28 căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.’
 • 29 Avraam a răspuns: ‘Au* pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.’
 • * Isa 8:20; Isa 34:16; Ioan 5:39; Ioan 5:45; Fapte 15:21; Fapte 17:11;
 • 30 ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’
 • 31 Şi Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar* dacă ar învia cineva din morţi.’”
 • * Ioan 12:10; Ioan 12:11;
 • 1. Greceşte: Mamona.
  Luca, capitolul 16