Luca  


Capitolul 18
 • Pilda judecătorului nedrept
 • 1 Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage* necurmat şi să nu se lase.
 • * Luca 11:5; Luca 21:36; Rom 12:12; Efes 6:18; Col 4:2; 1 Tes 5:17;
 • 2 El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina.
 • 3 În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el şi-i zicea: ‘Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul meu.’
 • 4 Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, şi-a zis: ‘Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez,
 • 5 totuşi, pentru că* văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.’”
 • * Luca 11:8;
 • 6 Domnul a adăugat: „Auziţi ce zice judecătorul nedrept?
 • 7 Şi Dumnezeu* nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?
 • * Apoc 6:10;
 • 8 Vă spun că* le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”
 • * Evr 10:37; 2 Pet 3:8; 2 Pet 3:9;
 • Pilda vameşului şi a fariseului
 • 9 A mai spus şi pilda aceasta pentru unii care* se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi.
 • * Luca 10:29; Luca 16:15;
 • 10 „Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu şi altul, vameş.
 • 11 Fariseul stătea* în picioare şi a început să se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule** , Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari, sau chiar ca vameşul acesta.
 • * Ps 135:2; ** Isa 1:15; Isa 58:2; Apoc 3:17;
 • 12 Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.’
 • 13 Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, ci se bătea în piept şi zicea: ‘Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’
 • 14 Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci* oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat.”
 • * Iov 22:29; Mat 23:12; Luca 14:11; Iac 4:6; 1 Pet 5:5; 1 Pet 5:6;
 • Copilaşii
 • 15 I-au* adus şi nişte copilaşi, ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care-i aduceau.
 • * Mat 19:13; Marc 10:13;
 • 16 Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a* unora ca ei.
 • * 1 Cor 14:20; 1 Pet 2:2;
 • 17 Adevărat* vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea.”
 • * Marc 10:15;
 • Tânărul bogat
 • 18 Un* fruntaş a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
 • * Mat 19:16; Marc 10:17;
 • 19 „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.
 • 20 Ştii poruncile: ‘Să* nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti** pe tatăl tău şi pe mama ta.’”
 • * Exod 20:12; Exod 20:16; Deut 5:16; Deut 5:20; Rom 13:9; ** Efes 6:2; Col 3:20;
 • 21 „Toate aceste lucruri”, I-a zis el, „le-am păzit din tinereţea mea.”
 • 22 Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde* tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.”
 • * Mat 6:19; Mat 6:20; Mat 19:21; 1 Tim 6:19;
 • 23 Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat.
 • 24 Isus a văzut că s-a întristat de tot şi a zis: „Cât* de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!
 • * Prov 11:28; Mat 19:23; Marc 10:23;
 • 25 Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • 26 Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?”
 • 27 Isus a răspuns: „Ce* este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.”
 • * Ier 32:17;
 • 28 Atunci*, Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.”
 • * Mat 19:27; Zah 8:6; Mat 19:26; Luca 1:37;
 • 29 Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni* care să-şi fi lăsat casa sau nevasta sau fraţii sau părinţii sau copiii pentru Împărăţia lui Dumnezeu
 • * Deut 33:9;
 • 30 şi să* nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veşnică.”
 • * Iov 42:10;
 • Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
 • 31 Isus* a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim şi tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini.
 • * Mat 16:21; Mat 17:22; Mat 20:17; Marc 10:32;
 • 32 Căci va* fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa
 • * Mat 27:2; Luca 23:1; Ioan 18:28; Fapte 3:13;
 • 33 şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”
 • 34 Ei* n-au înţeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei şi nu pricepeau ce le spunea Isus.
 • * Marc 9:32; Luca 2:50; Luca 9:45; Ioan 10:6; Ioan 12:16;
 • Vindecarea unui orb la Ierihon
 • 35 Pe* când Se apropia Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea.
 • * Mat 20:29; Marc 10:46;
 • 36 Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este.
 • 37 I-au spus: „Trece Isus din Nazaret.”
 • 38 Şi el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”
 • 39 Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el ţipa şi mai tare: „Fiul lui David, ai milă de mine!”
 • 40 Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat:
 • 41 „Ce vrei să-ţi fac?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.”
 • 42 Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa* ta te-a mântuit.”
 • * Luca 17:19;
 • 43 Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers* după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.
 • * Luca 5:26; Fapte 4:21; Fapte 11:18;
  Luca, capitolul 18