Luca  


Capitolul 19
 • Zacheu
 • 1 Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.
 • 2 Şi un om bogat, numit Zacheu, mai-marele vameşilor,
 • 3 căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
 • 4 A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă.
 • 5 Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”
 • 6 Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie.
 • 7 Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A* intrat să găzduiască la un om păcătos!”
 • * Mat 9:11; Luca 5:30;
 • 8 Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit* pe cineva cu ceva, îi dau înapoi** împătrit.”
 • * Luca 3:14; ** Exod 22:1; 1 Sam 12:3; 2 Sam 12:6;
 • 9 Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi* el este fiul** lui Avraam.
 • * Rom 4:11; Rom 4:12; Rom 4:16; Gal 3:7; ** Luca 13:16;
 • 10 Pentru că* Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”
 • * Mat 10:6; Mat 15:24; Mat 18:11;
 • Pilda polilor
 • 11 Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, şi ei* credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată.
 • * Fapte 1:6;
 • 12 Deci* a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată ca să-şi ia o împărăţie şi apoi să se întoarcă.
 • * Mat 25:14; Marc 13:34;
 • 13 A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli1 şi le-a zis: ‘Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.’
 • 14 Dar* cetăţenii lui îl urau şi au trimis după el o solie să-i spună: ‘Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.’
 • * Ioan 1:11;
 • 15 Când s-a întors înapoi, după ce îşi luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câştigase fiecare cu ei din negoţ.
 • 16 Cel dintâi a venit şi i-a zis: ‘Doamne, polul tău a mai adus zece poli.’
 • 17 El i-a zis: ‘Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios* în puţine lucruri, primeşte cârmuirea a zece cetăţi.’
 • * Mat 25:21; Luca 16:10;
 • 18 A venit al doilea şi i-a zis: ‘Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.’
 • 19 El i-a zis şi lui: ‘Primeşte şi tu cârmuirea a cinci cetăţi.’
 • 20 A venit un altul şi i-a zis: ‘Doamne, iată-ţi polul, pe care l-am păstrat învelit într-un ştergar,
 • 21 căci* m-am temut de tine, fiindcă eşti un om aspru; iei ce n-ai pus şi seceri ce n-ai semănat.’
 • * Mat 25:24;
 • 22 Stăpânul i-a zis: ‘Rob rău; te voi judeca după* cuvintele tale. Ştiai** că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat;
 • * 2 Sam 1:16; Iov 15:6; Mat 12:37; ** Mat 25:26;
 • 23 atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobândă?’
 • 24 Apoi a zis celor ce erau de faţă: ‘Luaţi-i polul şi daţi-l celui ce are zece poli.’
 • 25 ‘Doamne’, i-au zis ei, ‘el are zece poli.’
 • 26 Iar el le-a zis: ‘Vă spun că* celui ce are, i se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are.
 • * Mat 13:12; Mat 25:29; Marc 4:25; Luca 8:18;
 • 27 Cât despre vrăjmaşii mei, care n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi-i încoace şi tăiaţi-i înaintea mea.’”
 • 28 După ce a vorbit astfel, Isus a pornit* în frunte şi Se suia spre Ierusalim.
 • * Marc 10:32;
 • Intrarea lui Isus în Ierusalim
 • 29 Când* S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi
 • * Marc 11:1;
 • 30 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.
 • 31 Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegaţi?’ să-i spuneţi aşa: ‘Pentru că Domnul are trebuinţă de el.’”
 • 32 Cei ce fuseseră trimişi s-au dus şi au găsit aşa cum le spusese Isus.
 • 33 Pe când dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgăruşul?”
 • 34 Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.”
 • 35 Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi*, şi-au aruncat hainele pe el şi au aşezat pe Isus călare, deasupra.
 • * 2 Imp 9:13; Mat 21:7; Marc 11:7; Ioan 12:14;
 • 36 Pe când* mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.
 • * Mat 21:8;
 • 37 Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.
 • 38 Ei ziceau: „Binecuvântat* este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace** în cer şi slavă în locurile preaînalte!”
 • * Ps 118:26; Luca 13:35; ** Luca 2:14; Efes 2:14;
 • 39 Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!”
 • 40 Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele* vor striga.”
 • * Mat 2:11;
 • Isus plânge pentru cetate
 • 41 Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a* plâns pentru ea
 • * Ioan 11:35;
 • 42 şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.
 • 43 Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura* cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile:
 • * Isa 29:3; Isa 29:4; Ier 6:3; Ier 6:6; Luca 21:20;
 • 44 te* vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu** vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”
 • * 1 Imp 9:7; 1 Imp 9:8; Mica 3:12; ** Mat 24:2; Marc 13:2; Luca 21:6; Dan 9:24; Luca 1:68; Luca 1:78; 1 Pet 2:12;
 • Izgonirea vânzătorilor din Templu
 • 45 În* urmă, a intrat în Templu şi a început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în el.
 • * Mat 21:12; Marc 11:11; Marc 11:15; Ioan 2:14; Ioan 2:15;
 • 46 Şi le-a zis: „Este scris* : ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi** aţi făcut din ea ‘o peşteră de tâlhari’.”
 • * Isa 56:7; ** Ier 7:11;
 • 47 Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Şi preoţii cei mai de seamă*, cărturarii şi bătrânii norodului căutau să-L omoare,
 • * Marc 11:18; Ioan 7:19; Ioan 8:37;
 • 48 dar nu ştiau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.
 • 1. Greceşte: mine.
  Luca, capitolul 19