Luca  


Capitolul 2
 • Naşterea lui Isus Hristos
 • 1 În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.
 • 2 Înscrierea aceasta* s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.
 • * Fapte 5:37;
 • 3 Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
 • 4 Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea* lui David, numită Betleem, pentru că** era din casa şi din seminţia lui David,
 • * 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:4; Ioan 7:42; ** Mat 1:16; Luca 1:27;
 • 5 să se înscrie împreună cu Maria, logodnica* lui, care era însărcinată.
 • * Mat 1:18; Luca 1:27;
 • 6 Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.
 • 7 Şi a* născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.
 • * Mat 1:25;
 • Păstorii din Betleem
 • 8 În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
 • 9 Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei* s-au înfricoşat foarte tare.
 • * Luca 1:12;
 • 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru* tot norodul:
 • * Gen 12:3; Mat 28:19; Marc 1:15; Luca 2:31; Luca 2:32; Luca 24:47; Col 1:23;
 • 11 astăzi*, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor**, care este Hristos, Domnul.
 • * Isa 9:6; ** Mat 1:21; Mat 1:16; Mat 16:16; Luca 1:43; Fapte 2:36; Fapte 10:36; Fil 2:11;
 • 12 Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
 • 13 Şi* deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
 • * Gen 28:12; Gen 32:1; Gen 32:2; Ps 103:20; Ps 103:21; Ps 148:2; Dan 7:10; Evr 1:14; Apoc 5:11;
 • 14 „Slavă* lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace** pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
 • * Luca 19:38; Efes 1:6; Efes 3:10; Efes 3:21; Apoc 5:13; ** Isa 57:19; Luca 1:79; Rom 5:1; Efes 2:17; Col 1:20; Ioan 3:16; Efes 2:4; Efes 2:7; 2 Tes 2:13; 1 Ioan 4:9; 1 Ioan 4:10;
 • 15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”
 • 16 S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle.
 • 17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
 • 18 Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii.
 • 19 Maria* păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei.
 • * Gen 37:11; Luca 1:66; Luca 2:51;
 • 20 Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese.
 • Isus adus în Templu
 • 21 Când* a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele ISUS**, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece.
 • * Gen 17:12; Lev 12:3; Luca 1:59; ** Mat 1:21; Mat 1:25; Luca 1:31;
 • 22 Şi, când s-au împlinit zilele* pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului,
 • * Lev 12:2-4; Lev 12:6;
 • 23 după cum este scris în Legea Domnului: „Orice* întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului”,
 • * Exod 13:2; Exod 22:29; Exod 34:19; Num 3:13; Num 8:17; Num 18:15;
 • 24 şi ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum* este poruncit în Legea Domnului.
 • * Lev 12:2; Lev 12:6; Lev 12:8;
 • Cântarea lui Simeon
 • 25 Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta* mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el.
 • * Isa 40:1; Marc 15:43; Luca 2:38;
 • 26 Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă* pe Hristosul Domnului.
 • * Ps 89:48; Evr 11:5;
 • 27 El a venit în Templu mânat de* Duhul. Şi, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea,
 • * Mat 4:1;
 • 28 Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
 • 29 „Acum*, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău.
 • * Gen 46:30; Fil 1:23;
 • 30 Căci au văzut* ochii mei mântuirea Ta,
 • * Isa 52:10; Luca 3:6;
 • 31 pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,
 • 32 lumina* care să lumineze neamurile şi slava poporului Tău Israel.”
 • * Isa 9:2; Isa 42:6; Isa 49:6; Isa 60:1-3; Mat 4:16; Fapte 13:47; Fapte 28:28;
 • 33 Tatăl şi mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El.
 • 34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea* şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn** care va stârni împotrivire.
 • * Isa 8:14; Osea 14:9; Mat 21:44; Rom 9:32; Rom 9:33; 1 Cor 1:23; 1 Cor 1:24; 2 Cor 2:16; 1 Pet 2:7; 1 Pet 2:8; ** Fapte 28:22;
 • 35 Chiar* sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi.”
 • * Ps 42:10; Ioan 19:25;
 • 36 Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.
 • 37 Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu şi zi* şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni.
 • * Fapte 26:7; 1 Tim 5:5;
 • 38 A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau* mântuirea Ierusalimului.
 • * Marc 15:43; Luca 2:25; Luca 24:21;
 • Întoarcerea la Nazaret
 • 39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif şi Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.
 • 40 Iar* Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El.
 • * Luca 1:80; Luca 2:52;
 • Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani
 • 41 Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în* fiecare an, la Praznicul Paştelor.
 • * Exod 23:15; Exod 23:17; Exod 34:23; Deut 16:1; Deut 16:16;
 • 42 Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului.
 • 43 Apoi, după ce au trecut zilele Praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta.
 • 44 Au crezut că este cu tovarăşii lor de călătorie şi au mers cale de o zi şi L-au căutat printre rudele şi cunoscuţii lor.
 • 45 Dar nu L-au găsit şi s-au întors la Ierusalim să-L caute.
 • 46 După trei zile, L-au găsit în Templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări.
 • 47 Toţi care-L auzeau rămâneau uimiţi* de priceperea şi răspunsurile Lui.
 • * Mat 7:28; Marc 1:22; Luca 4:22; Luca 4:32; Ioan 7:15; Ioan 7:46;
 • 48 Când L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; şi mama Lui I-a zis: „Fiule, pentru ce Te-ai purtat aşa cu noi? Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare.”
 • 49 El le-a zis: „De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în* casa Tatălui Meu?”
 • * Ioan 2:16;
 • 50 Dar ei* n-au înţeles spusele Lui.
 • * Luca 9:45; Luca 18:34;
 • 51 Apoi, S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret şi le era supus. Mamă-Sa păstra* toate cuvintele acestea în inima ei.
 • * Dan 7:28; Luca 2:19;
 • 52 Şi Isus creştea* în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
 • * 1 Sam 2:26; Luca 2:40;
  Luca, capitolul 2  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta