Luca  


Capitolul 20
 • Puterea lui Isus
 • 1 Într-una* din acele zile, când învăţa Isus norodul în Templu şi propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, cu bătrânii,
 • * Mat 21:23;
 • 2 şi I-au zis: „Spune-ne, cu* ce putere faci Tu aceste lucruri sau cine Ţi-a dat puterea aceasta?”
 • * Fapte 4:7; Fapte 7:27;
 • 3 Drept răspuns, El le-a zis: „Am să vă pun şi Eu o întrebare. Spuneţi-Mi:
 • 4 Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni?”
 • 5 Dar ei cugetau astfel între ei: „Dacă răspundem: ‘Din cer’, va zice: ‘Atunci, de ce nu l-aţi crezut?’
 • 6 Şi dacă răspundem: ‘De la oameni’, tot norodul ne va ucide cu pietre; căci* este încredinţat că Ioan era un proroc.”
 • * Mat 14:5; Mat 21:26; Luca 7:29;
 • 7 Atunci au răspuns că nu ştiu de unde venea botezul lui Ioan.
 • 8 Şi Isus le-a zis: „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.”
 • Pilda vierilor
 • 9 Apoi a început să spună norodului pilda aceasta: „Un* om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri şi a plecat într-o altă ţară pentru o vreme îndelungată.
 • * Mat 21:33; Marc 12:1;
 • 10 La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob, ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale.
 • 11 A mai trimis un alt rob; ei l-au bătut şi pe acela, l-au batjocorit şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale.
 • 12 A mai trimis un al treilea rob; ei l-au rănit şi pe acela şi l-au scos afară.
 • 13 Stăpânul viei a zis: ‘Ce să fac? Am să trimit pe fiul meu preaiubit; poate că îl vor primi cu cinste.’
 • 14 Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei şi au zis: ‘Iată moştenitorul. Veniţi să-l ucidem, ca moştenirea să fie a noastră.’
 • 15 Şi l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei?
 • 16 Va veni, va pierde pe vierii aceia, şi via o va da altora.” Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: „Nicidecum!”
 • 17 Dar Isus i-a privit drept în faţă şi a zis: „Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise: ‘Piatra* pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului’?
 • * Ps 118:22; Mat 21:42;
 • 18 Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea şi* , pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.”
 • * Dan 2:34; Dan 2:35; Mat 21:44;
 • 19 Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau să pună mâna pe El chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Isus spusese pilda aceasta împotriva lor.
 • Birul Cezarului
 • 20 Au* început să pândească pe Isus şi au trimis nişte iscoditori, care se prefăceau că sunt neprihăniţi, ca să-L prindă cu vorba şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna puterii dregătorului.
 • * Mat 22:15;
 • 21 Iscoditorii aceştia L-au întrebat: „Învăţătorule*, ştim că vorbeşti şi înveţi pe oameni drept şi că nu cauţi la faţa oamenilor, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr.
 • * Mat 22:16; Marc 12:14;
 • 22 Se cuvine să plătim bir Cezarului sau nu?”
 • 23 Isus le-a priceput viclenia şi le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi?
 • 24 Arătaţi-Mi un ban1 . Al cui chip şi ale cui slove sunt scrise pe el?” „Ale Cezarului”, au răspuns ei.
 • 25 Atunci, El le-a zis: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”
 • 26 Nu L-au putut prinde cu vorba înaintea norodului; ci, miraţi de răspunsul Lui, au tăcut.
 • Despre înviere
 • 27 Unii* din saduchei, care** zic că nu este înviere, s-au apropiat şi au întrebat pe Isus:
 • * Mat 22:23; Marc 12:18; ** Fapte 23:6; Fapte 23:8;
 • 28 „Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise*: ‘Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui şi să ridice urmaş fratelui său.’
 • * Deut 25:5;
 • 29 Au fost dar şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi a murit fără copii.
 • 30 Pe nevasta lui, a luat-o al doilea; şi a murit şi el fără copii.
 • 31 A luat-o şi al treilea, şi tot aşa toţi şapte; şi au murit fără să lase copii.
 • 32 La urma tuturor, a murit şi femeia.
 • 33 Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia? Fiindcă toţi şapte au avut-o de nevastă.”
 • 34 Isus le-a răspuns: „Fiii veacului acestuia se însoară şi se mărită,
 • 35 dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morţi nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita.
 • 36 Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi* ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind** fii ai învierii.
 • * 1 Cor 15:42; 1 Cor 15:49; 1 Cor 15:52; 1 Ioan 3:2; ** Rom 8:23;
 • 37 Dar că morţii înviază, a* arătat însuşi Moise, în locul unde este vorba despre ‘Rug’, când numeşte pe Domnul: ‘Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov’.
 • * Exod 3:6;
 • 38 Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi* sunt vii.”
 • * Rom 6:10; Rom 6:11;
 • 39 Unii din cărturari au luat cuvântul şi au zis: „Învăţătorule, bine ai zis.”
 • 40 Şi nu mai îndrăzneau să-I mai pună nicio întrebare.
 • Al cui fiu este Hristosul?
 • 41 Isus le-a zis: „Cum* se zice că Hristosul este fiul lui David?
 • * Mat 22:42; Marc 12:35;
 • 42 Căci însuşi David zice în cartea Psalmilor: ‘Domnul a zis* Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea
 • * Ps 110:1; Fapte 2:34;
 • 43 până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.»’
 • 44 Deci David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui?”
 • Cărturarii mustraţi de Isus
 • 45 Atunci* a zis ucenicilor Săi, în auzul întregului norod:
 • * Mat 23:1; Marc 12:38;
 • 46 „Păziţi-vă* de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să le** facă lumea plecăciuni prin pieţe; ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe
 • * Mat 23:5; ** Luca 11:43;
 • 47 şi* casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochii lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.”
 • * Mat 23:14;
 • 1. Greceşte: dinar.
  Luca, capitolul 20