Luca  


Capitolul 23
 • Isus înaintea lui Pilat
 • 1 S-au sculat* toţi şi au dus pe Isus înaintea lui Pilat.
 • * Mat 27:2; Marc 15:1; Ioan 18:28;
 • 2 Şi au început să-L pârască şi să zică: „Pe omul acesta L-am găsit aţâţând* neamul nostru la răscoală, oprind** a plăti bir Cezarului şi zicând că El este Hristosul, Împăratul.”
 • * Fapte 17:7; ** Mat 17:27; Mat 22:21; Marc 12:17; Ioan 19:12;
 • 3 Pilat* L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt.”
 • * Mat 27:11; 1 Tim 6:13;
 • 4 Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă şi noroadelor: „Eu nu găsesc nicio* vină în Omul acesta.”
 • * 1 Pet 2:22;
 • 5 Dar ei stăruiau şi mai mult şi ziceau: „Întărâtă norodul şi învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici.”
 • Isus înaintea lui Irod
 • 6 Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă Omul acesta este galileean.
 • 7 Şi când a aflat că este de sub stăpânirea* lui Irod, L-a trimis la Irod, care se afla şi el în Ierusalim în zilele acelea.
 • * Luca 3:1;
 • 8 Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea* să-L vadă din pricina celor auzite** despre El şi nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune.
 • * Luca 9:9; ** Mat 14:1; Marc 6:14;
 • 9 I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic.
 • 10 Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii stăteau acolo şi-L pârau cu înfierbântare.
 • 11 Irod*, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ şi, după ce şi-a bătut joc de El şi L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat.
 • * Isa 53:3;
 • 12 În ziua aceea, Irod şi Pilat* s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte.
 • * Fapte 4:27;
 • Hotărârea de moarte întărită
 • 13 Pilat* a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod
 • * Mat 27:23; Marc 15:14; Ioan 18:38; Ioan 19:4;
 • 14 şi le-a zis: „Mi-aţi* adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce l-am cercetat cu de-amănuntul** înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-l pârâţi.
 • * Luca 23:1; Luca 23:2; ** Luca 23:4;
 • 15 Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi, şi iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte.
 • 16 Eu deci*, după ce voi pune să-L bată, îi voi da drumul.”
 • * Mat 27:26; Ioan 19:1;
 • 17 La fiecare praznic al Paştelor, Pilat trebuia* să le slobozească un întemniţat.
 • * Mat 27:15; Marc 15:6; Ioan 18:39;
 • 18 Ei au* strigat cu toţii într-un glas: „La moarte cu Omul acesta şi slobozeşte-ne pe Baraba!”
 • * Fapte 3:14;
 • 19 Baraba fusese aruncat în temniţă pentru o răscoală care avusese loc în cetate şi pentru un omor.
 • 20 Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus.
 • 21 Dar ei au strigat: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!”
 • 22 Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Aşa că, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.”
 • 23 Dar ei strigau în gura mare şi cereau de zor să fie răstignit. Şi strigătele lor şi ale preoţilor celor mai de seamă au biruit.
 • 24 Pilat* a hotărât să li se împlinească cererea.
 • * Mat 27:26; Marc 15:15; Ioan 19:16;
 • 25 Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală şi omor şi pe care-l cereau ei, iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-şi facă voia cu El.
 • Răstignirea
 • 26 Pe* când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene, care se întorcea de la câmp, şi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus.
 • * Mat 27:32; Marc 15:21; Ioan 19:17;
 • 27 În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El.
 • 28 Isus S-a întors spre ele şi a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri.
 • 29 Căci* iată, vor veni zile când se va zice: ‘Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut şi de ţâţele care n-au alăptat!’
 • * Mat 24:19; Luca 21:23;
 • 30 Atunci* vor începe să zică munţilor: ‘Cădeţi peste noi!’ şi dealurilor: ‘Acoperiţi-ne!’
 • * Isa 2:19; Osea 10:8; Apoc 6:16; Apoc 9:6;
 • 31 Căci* dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?”
 • * Prov 11:31; Ier 25:29; Ezec 20:47; Ezec 21:3; Ezec 21:4; 1 Pet 4:17;
 • 32 Împreună* cu El duceau şi pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi împreună cu Isus.
 • * Isa 53:12; Mat 27:38;
 • 33 Când* au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stânga.
 • * Mat 27:33; Marc 15:22; Ioan 19:17; Ioan 19:18;
 • 34 Isus zicea: „Tată, iartă-i* , căci nu** ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.
 • * Mat 5:44; Fapte 7:60; 1 Cor 4:12; ** Fapte 3:17; Mat 27:35; Marc 15:24; Ioan 19:23;
 • Batjocurile
 • 35 Norodul* stătea acolo şi privea. Fruntaşii** îşi băteau joc de Isus şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuşi dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.”
 • * Ps 22:17; Zah 12:10; ** Mat 27:39; Marc 15:29;
 • 36 Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet
 • 37 şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi!”
 • 38 Deasupra* Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreieşti: „Acesta este Împăratul iudeilor.”
 • * Mat 27:37; Marc 15:26; Ioan 19:19;
 • 39 Unul* din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!”
 • * Mat 27:44; Marc 15:32;
 • 40 Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă?
 • 41 Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.”
 • 42 Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!”
 • 43 Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”
 • Moartea lui Isus
 • 44 Era* cam pe la ceasul al şaselea. Şi s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea.
 • * Mat 27:45; Marc 15:33;
 • 45 Soarele s-a întunecat şi perdeaua* dinăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.
 • * Mat 27:51; Marc 15:38;
 • 46 Isus a strigat cu glas tare: „Tată* , în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi** când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul.
 • * Ps 31:5; 1 Pet 2:23; ** Mat 27:50; Marc 15:37; Ioan 19:30;
 • 47 Sutaşul*, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu şi a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era neprihănit!”
 • * Mat 27:54; Marc 15:39;
 • 48 Şi tot norodul care venise la priveliştea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept.
 • 49 Toţi* cunoscuţii lui Isus şi femeile care-L însoţiseră din Galileea stăteau departe şi se uitau la cele ce se petreceau.
 • * Ps 38:11; Mat 27:55; Marc 15:40; Ioan 19:25;
 • Îngroparea lui Isus
 • 50 Era* un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios,
 • * Mat 27:57; Marc 15:42; Ioan 19:38;
 • 51 care nu luase parte la sfatul şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, şi* aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu.
 • * Marc 15:43; Luca 2:25; Luca 2:38;
 • 52 Omul acesta s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus.
 • 53 L-a* dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni.
 • * Mat 27:59; Marc 15:46;
 • 54 Era Ziua* Pregătirii şi începea ziua Sabatului.
 • * Mat 27:62;
 • 55 Femeile care* veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif, au văzut** mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el,
 • * Luca 8:2; ** Marc 15:47;
 • 56 s-au întors şi au* pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după** Lege.
 • * Marc 16:1; ** Exod 20:10;
  Luca, capitolul 23