Luca  


Capitolul 3
 • Propovăduirea lui Ioan Botezătorul
 • 1 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea; Irod, cârmuitor al Galileii; Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei; Lisania, cârmuitor al Abilenei;
 • 2 şi în* zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa –, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.
 • * Ioan 11:49; Ioan 11:51; Ioan 18:13; Fapte 4:6;
 • 3 Şi* Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru** iertarea păcatelor,
 • * Mat 3:1; Marc 1:4; ** Luca 1:77;
 • 4 după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul* celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.
 • * Isa 40:3; Mat 3:3; Marc 1:3; Ioan 1:23;
 • 5 Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal vor fi prefăcute în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.
 • 6 Şi orice* făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.’”
 • * Ps 98:2; Isa 52:10; Luca 2:10;
 • 7 Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: „Pui* de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?
 • * Mat 3:7;
 • 8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: ‘Avem pe Avraam ca tată!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.
 • 9 Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci* orice pom care nu face roadă bună este tăiat şi aruncat în foc.”
 • * Mat 7:19;
 • 10 Noroadele îl întrebau şi ziceau: „Atunci* ce trebuie să facem?”
 • * Fapte 2:37;
 • 11 Drept răspuns, el le zicea: „Cine* are două haine să împartă cu cine n-are niciuna; şi cine are de mâncare să facă la fel.”
 • * Luca 11:41; 2 Cor 8:14; Iac 2:15; Iac 2:16; 1 Ioan 3:17; 1 Ioan 4:20;
 • 12 Au* venit şi nişte vameşi să fie botezaţi şi i-au zis: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?”
 • * Mat 21:32; Luca 7:29;
 • 13 El le-a răspuns: „Să nu* cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.”
 • * Luca 19:8;
 • 14 Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici* să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.”
 • * Exod 23:1; Lev 19:11;
 • 15 Fiindcă norodul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul,
 • 16 Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu* vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
 • * Mat 3:11;
 • 17 Acela are lopata în mână; Îşi va curăţi aria cu desăvârşire şi* Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”
 • * Mica 4:12;
 • Închiderea lui Ioan
 • 18 Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia şi-i dădea încă multe alte îndemnuri.
 • 19 Dar* cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, şi pentru toate relele pe care le făcuse,
 • * Mat 14:3; Marc 6:17;
 • 20 a mai adăugat la toate celelalte rele şi pe acela că a închis pe Ioan în temniţă.
 • Botezul lui Isus
 • 21 După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus*; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,
 • * Mat 3:13; Ioan 1:32;
 • 22 şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”
 • Cartea neamului lui Isus Hristos
 • 23 Isus avea aproape* treizeci de ani când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,
 • * Num 4:3; Num 4:35; Num 4:39; Num 4:43; Num 4:47; Mat 13:55; Ioan 6:42;
 • 24 fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
 • 25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
 • 26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,
 • 27 fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
 • 28 fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
 • 29 fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
 • 30 fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
 • 31 fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan*, fiul lui** David,
 • * Zah 12:12; ** 2 Sam 5:14; 1 Cron 3:5;
 • 32 fiul* lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,
 • * Rut 4:18; 1 Cron 2:10;
 • 33 fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
 • 34 fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul* lui Tara, fiul lui Nahor,
 • * Gen 11:24; Gen 11:26;
 • 35 fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,
 • 36 fiul* lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul** lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
 • * Gen 11:12; ** Gen 5:6; Gen 11:10;
 • 37 fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,
 • 38 fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul* lui Dumnezeu.
 • * Gen 5:1; Gen 5:2;
  Luca, capitolul 3