Luca  


Capitolul 5
 • Pescuirea minunată
 • 1 Pe când* Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,
 • * Mat 4:18; Marc 1:16;
 • 2 Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele mrejele.
 • 3 S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, şi l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi, a şezut jos şi învăţa pe noroade din corabie.
 • 4 Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o* la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.”
 • * Ioan 21:6;
 • 5 Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!”
 • 6 După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele.
 • 7 Au făcut semn tovarăşilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile.
 • 8 Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: „Doamne, pleacă* de la mine, căci sunt un om păcătos.”
 • * 2 Sam 6:9; 1 Imp 17:18;
 • 9 Fiindcă îl apucase spaima pe el şi pe toţi cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră.
 • 10 Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci, Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum* încolo vei fi pescar de oameni.”
 • * Mat 4:19; Marc 1:17;
 • 11 Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat* totul şi au mers după El.
 • * Mat 14:20; Mat 19:27; Marc 1:18; Luca 18:28;
 • Vindecarea unui lepros
 • 12 Isus* era într-una din cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.”
 • * Mat 8:2; Marc 1:40;
 • 13 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” Îndată l-a lăsat lepra.
 • 14 Apoi*, i-a poruncit să nu spună nimănui. „Ci du-te”, i-a zis El, „de te arată preotului şi adu, pentru curăţirea ta, ce** a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.”
 • * Mat 8:4; ** Lev 14:4; Lev 14:10; Lev 14:21; Lev 14:22;
 • 15 Se răspândea tot mai mult vestea despre El, şi oamenii se* strângeau cu grămada ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
 • * Mat 4:25; Marc 3:7; Ioan 6:2;
 • 16 Iar* El Se ducea în locuri pustii şi Se ruga.
 • * Mat 14:23; Marc 6:46;
 • Vindecarea unui slăbănog
 • 17 Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.
 • 18 Şi* iată că nişte oameni purtau într-un pat pe un slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui.
 • * Mat 9:2; Marc 2:3;
 • 19 Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperişul casei şi l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus.
 • 20 Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!”
 • 21 Cărturarii şi fariseii au* început să cârtească şi să zică în ei înşişi: „Cine** este acesta de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?”
 • * Mat 9:3; Marc 2:6; Marc 2:7; ** Ps 32:5; Isa 43:25;
 • 22 Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul şi le-a zis: „Pentru ce cârtiţi în inimile voastre?
 • 23 Ce este mai lesne: a zice: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ sau a zice: ‘Scoală-te şi umblă’?
 • 24 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: ‘Ţie îţi poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.’”
 • 25 Şi numaidecât, slăbănogul s-a sculat în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea şi s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu.
 • 26 Toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu; plini de frică ziceau: „Azi am văzut lucruri nemaipomenite.”
 • Chemarea lui Levi
 • 27 După* aceea, Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!”
 • * Mat 9:9; Marc 2:13; Marc 2:14;
 • 28 Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.
 • 29 Levi I-a făcut* un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă cu ei.
 • * Mat 9:10; Marc 2:15; Luca 15:1;
 • 30 Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?”
 • 31 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
 • 32 N-am* venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”
 • * Mat 9:13; 1 Tim 1:15;
 • Întrebarea despre post
 • 33 Ei I-au zis: „Ucenicii* lui Ioan, ca şi ai fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă şi beau.”
 • * Mat 9:14; Marc 2:18;
 • 34 El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntaşi să postească în timpul când mirele este cu ei?
 • 35 Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.”
 • 36 Le-a spus* şi o pildă: „Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe şi haina cea nouă şi nici peticul luat de la ea nu se potriveşte la cea veche.
 • * Mat 9:16; Mat 9:17; Marc 2:21; Marc 2:22;
 • 37 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, şi burdufurile se prăpădesc;
 • 38 ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi amândouă se păstrează.
 • 39 Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: ‘Este mai bun cel vechi.’”
  Luca, capitolul 5  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta