Luca  


Capitolul 5
 • Pescuirea minunată
 • 1 Pe când* Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,
 • * Mat 4:18; Marc 1:16;
 • 2 Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele mrejele.
 • 3 S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, şi l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi, a şezut jos şi învăţa pe noroade din corabie.
 • 4 Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o* la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.”
 • * Ioan 21:6;
 • 5 Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!”
 • 6 După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele.
 • 7 Au făcut semn tovarăşilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile.
 • 8 Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: „Doamne, pleacă* de la mine, căci sunt un om păcătos.”
 • * 2 Sam 6:9; 1 Imp 17:18;
 • 9 Fiindcă îl apucase spaima pe el şi pe toţi cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră.
 • 10 Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci, Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum* încolo vei fi pescar de oameni.”
 • * Mat 4:19; Marc 1:17;
 • 11 Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat* totul şi au mers după El.
 • * Mat 14:20; Mat 19:27; Marc 1:18; Luca 18:28;
 • Vindecarea unui lepros
 • 12 Isus* era într-una din cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.”
 • * Mat 8:2; Marc 1:40;
 • 13 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” Îndată l-a lăsat lepra.
 • 14 Apoi*, i-a poruncit să nu spună nimănui. „Ci du-te”, i-a zis El, „de te arată preotului şi adu, pentru curăţirea ta, ce** a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.”
 • * Mat 8:4; ** Lev 14:4; Lev 14:10; Lev 14:21; Lev 14:22;
 • 15 Se răspândea tot mai mult vestea despre El, şi oamenii se* strângeau cu grămada ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
 • * Mat 4:25; Marc 3:7; Ioan 6:2;
 • 16 Iar* El Se ducea în locuri pustii şi Se ruga.
 • * Mat 14:23; Marc 6:46;
 • Vindecarea unui slăbănog
 • 17 Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.
 • 18 Şi* iată că nişte oameni purtau într-un pat pe un slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea Lui.
 • * Mat 9:2; Marc 2:3;
 • 19 Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperişul casei şi l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus.
 • 20 Când le-a văzut credinţa, Isus a zis: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!”
 • 21 Cărturarii şi fariseii au* început să cârtească şi să zică în ei înşişi: „Cine** este acesta de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?”
 • * Mat 9:3; Marc 2:6; Marc 2:7; ** Ps 32:5; Isa 43:25;
 • 22 Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul şi le-a zis: „Pentru ce cârtiţi în inimile voastre?
 • 23 Ce este mai lesne: a zice: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ sau a zice: ‘Scoală-te şi umblă’?
 • 24 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: ‘Ţie îţi poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.’”
 • 25 Şi numaidecât, slăbănogul s-a sculat în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea şi s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu.
 • 26 Toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu; plini de frică ziceau: „Azi am văzut lucruri nemaipomenite.”
 • Chemarea lui Levi
 • 27 După* aceea, Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!”
 • * Mat 9:9; Marc 2:13; Marc 2:14;
 • 28 Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El.
 • 29 Levi I-a făcut* un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă cu ei.
 • * Mat 9:10; Marc 2:15; Luca 15:1;
 • 30 Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?”
 • 31 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
 • 32 N-am* venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”
 • * Mat 9:13; 1 Tim 1:15;
 • Întrebarea despre post
 • 33 Ei I-au zis: „Ucenicii* lui Ioan, ca şi ai fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă şi beau.”
 • * Mat 9:14; Marc 2:18;
 • 34 El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntaşi să postească în timpul când mirele este cu ei?
 • 35 Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.”
 • 36 Le-a spus* şi o pildă: „Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe şi haina cea nouă şi nici peticul luat de la ea nu se potriveşte la cea veche.
 • * Mat 9:16; Mat 9:17; Marc 2:21; Marc 2:22;
 • 37 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, şi burdufurile se prăpădesc;
 • 38 ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi amândouă se păstrează.
 • 39 Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: ‘Este mai bun cel vechi.’”
  Luca, capitolul 5