Luca  


Capitolul 6
 • Spicele de grâu şi Sabatul
 • 1 Într-o* zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.
 • * Mat 12:1; Marc 2:23;
 • 2 Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceţi ce* nu este îngăduit să faceţi în ziua Sabatului?”
 • * Exod 20:10;
 • 3 Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce* a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
 • * 1 Sam 21:6;
 • 4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi celor ce erau cu el, măcar că* nu era îngăduit să le mănânce decât preoţii?”
 • * Lev 24:9;
 • 5 Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”
 • Omul cu mâna uscată
 • 6 În* altă zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă şi învăţa pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată.
 • * Mat 12:9; Marc 3:1; Luca 13:14; Luca 14:3; Ioan 9:16;
 • 7 Cărturarii şi fariseii pândeau pe Isus, să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să aibă de ce să-L învinuiască.
 • 8 Dar El le ştia gândurile şi a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te şi stai în mijloc.” El s-a sculat şi a stat în picioare.
 • 9 Şi Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?”
 • 10 Atunci, Şi-a rotit privirile peste toţi şi a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.
 • 11 Ei turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.
 • Alegerea celor doisprezece
 • 12 În* zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.
 • * Mat 14:23;
 • 13 Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi* a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit apostoli, şi anume:
 • * Mat 10:1;
 • 14 pe Simon, pe* care l-a numit şi Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu,
 • * Ioan 1:42;
 • 15 pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zelotul,
 • 16 pe Iuda, fiul* lui Iacov, şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.
 • * Iuda 1:1;
 • Felurite vindecări
 • 17 S-a coborât împreună cu ei şi S-a oprit într-un podiş, unde se aflau mulţi ucenici de-ai Lui şi* o mare mulţime de oameni, care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
 • * Mat 4:25; Marc 3:7;
 • 18 Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi.
 • 19 Şi tot norodul căuta* să se atingă de El, pentru că din El ieşea** o putere care-i vindeca pe toţi.
 • * Mat 14:36; ** Marc 5:30; Luca 8:46;
 • Fericirile
 • 20 Atunci, Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice* de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
 • * Mat 5:3; Mat 11:5; Iac 2:5;
 • 21 Ferice* de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice** de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!
 • * Isa 55:1; Isa 65:13; Mat 5:6; ** Isa 61:3; Mat 5:4;
 • 22 Ferice* de voi când oamenii vă vor urî, vă** vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!
 • * Mat 5:11; 1 Pet 2:19; 1 Pet 3:14; 1 Pet 4:14; ** Ioan 16:2;
 • 23 Bucuraţi-vă* în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa** făceau părinţii lor cu prorocii.
 • * Mat 5:12; Fapte 5:41; Col 1:24; Iac 1:2; ** Fapte 7:51;
 • 24 Dar* vai de voi, bogaţilor** , pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!
 • * Amos 6:1; Iac 5:1; ** Luca 12:21; Mat 6:2; Mat 6:5; Mat 6:16; Luca 16:25;
 • 25 Vai* de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi! Vai** de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui!
 • * Isa 65:13; ** Prov 14:13;
 • 26 Vai* de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoşi!
 • * Ioan 15:19; 1 Ioan 4:5;
 • Iubirea vrăjmaşilor
 • 27 Dar* Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
 • * Exod 23:4; Prov 25:21; Mat 5:44; Luca 6:35; Rom 12:20;
 • 28 binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă* pentru cei ce se poartă rău cu voi.
 • * Luca 23:34; Fapte 7:60;
 • 29 Dacă* te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă** îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.
 • * Mat 5:39; ** 1 Cor 6:7;
 • 30 Oricui* îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.
 • * Deut 15:7; Deut 15:8; Deut 15:10; Prov 21:26; Mat 5:42;
 • 31 Ce* voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.
 • * Mat 7:12;
 • 32 Dacă* iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.
 • * Mat 5:46;
 • 33 Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa.
 • 34 Şi* dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.
 • * Mat 5:42;
 • 35 Voi, însă, iubiţi* pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi** cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.
 • * Luca 6:27; ** Ps 37:26; Luca 6:30; Mat 5:45;
 • 36 Fiţi* dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.
 • * Mat 5:48;
 • Paiul şi bârna, pomul şi roada
 • 37 Nu* judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.
 • * Mat 7:1;
 • 38 Daţi* , şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân** o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”
 • * Prov 19:17; ** Ps 79:12; Mat 7:2; Marc 4:24; Iac 2:13;
 • 39 Le-a spus şi pilda următoare: „Oare* poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?
 • * Mat 15:14;
 • 40 Ucenicul nu* este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.
 • * Mat 10:24; Ioan 13:16; Ioan 15:20;
 • 41 De* ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
 • * Mat 7:3;
 • 42 Sau cum poţi să zici fratelui tău: ‘Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi’ şi, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate* întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
 • * Prov 18:17;
 • 43 Nu* este niciun pom bun care să facă roadă rea şi niciun pom rău care să facă roadă bună.
 • * Mat 7:16; Mat 7:17;
 • 44 Căci orice* pom se cunoaşte după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.
 • * Mat 12:33;
 • 45 Omul* bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din** prisosul inimii vorbeşte gura.
 • * Mat 12:35; ** Mat 12:34;
 • Casa zidită pe stâncă
 • 46 De* ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ şi nu faceţi ce spun Eu?
 • * Mal 1:6; Mat 7:21; Mat 25:11; Luca 13:25;
 • 47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice* om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face.
 • * Mat 7:24;
 • 48 Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.
 • 49 Dar cine aude şi nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.”
  Luca, capitolul 6  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta