Luca  


Capitolul 6
 • Spicele de grâu şi Sabatul
 • 1 Într-o* zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile şi le mâncau.
 • * Mat 12:1; Marc 2:23;
 • 2 Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceţi ce* nu este îngăduit să faceţi în ziua Sabatului?”
 • * Exod 20:10;
 • 3 Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce* a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
 • * 1 Sam 21:6;
 • 4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi celor ce erau cu el, măcar că* nu era îngăduit să le mănânce decât preoţii?”
 • * Lev 24:9;
 • 5 Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”
 • Omul cu mâna uscată
 • 6 În* altă zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă şi învăţa pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată.
 • * Mat 12:9; Marc 3:1; Luca 13:14; Luca 14:3; Ioan 9:16;
 • 7 Cărturarii şi fariseii pândeau pe Isus, să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să aibă de ce să-L învinuiască.
 • 8 Dar El le ştia gândurile şi a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te şi stai în mijloc.” El s-a sculat şi a stat în picioare.
 • 9 Şi Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?”
 • 10 Atunci, Şi-a rotit privirile peste toţi şi a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.
 • 11 Ei turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.
 • Alegerea celor doisprezece
 • 12 În* zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.
 • * Mat 14:23;
 • 13 Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi* a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit apostoli, şi anume:
 • * Mat 10:1;
 • 14 pe Simon, pe* care l-a numit şi Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu,
 • * Ioan 1:42;
 • 15 pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zelotul,
 • 16 pe Iuda, fiul* lui Iacov, şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.
 • * Iuda 1:1;
 • Felurite vindecări
 • 17 S-a coborât împreună cu ei şi S-a oprit într-un podiş, unde se aflau mulţi ucenici de-ai Lui şi* o mare mulţime de oameni, care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor.
 • * Mat 4:25; Marc 3:7;
 • 18 Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi.
 • 19 Şi tot norodul căuta* să se atingă de El, pentru că din El ieşea** o putere care-i vindeca pe toţi.
 • * Mat 14:36; ** Marc 5:30; Luca 8:46;
 • Fericirile
 • 20 Atunci, Isus Şi-a ridicat ochii spre ucenicii Săi şi a zis: „Ferice* de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!
 • * Mat 5:3; Mat 11:5; Iac 2:5;
 • 21 Ferice* de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice** de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!
 • * Isa 55:1; Isa 65:13; Mat 5:6; ** Isa 61:3; Mat 5:4;
 • 22 Ferice* de voi când oamenii vă vor urî, vă** vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!
 • * Mat 5:11; 1 Pet 2:19; 1 Pet 3:14; 1 Pet 4:14; ** Ioan 16:2;
 • 23 Bucuraţi-vă* în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa** făceau părinţii lor cu prorocii.
 • * Mat 5:12; Fapte 5:41; Col 1:24; Iac 1:2; ** Fapte 7:51;
 • 24 Dar* vai de voi, bogaţilor** , pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!
 • * Amos 6:1; Iac 5:1; ** Luca 12:21; Mat 6:2; Mat 6:5; Mat 6:16; Luca 16:25;
 • 25 Vai* de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi! Vai** de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui!
 • * Isa 65:13; ** Prov 14:13;
 • 26 Vai* de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoşi!
 • * Ioan 15:19; 1 Ioan 4:5;
 • Iubirea vrăjmaşilor
 • 27 Dar* Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,
 • * Exod 23:4; Prov 25:21; Mat 5:44; Luca 6:35; Rom 12:20;
 • 28 binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă* pentru cei ce se poartă rău cu voi.
 • * Luca 23:34; Fapte 7:60;
 • 29 Dacă* te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă** îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa.
 • * Mat 5:39; ** 1 Cor 6:7;
 • 30 Oricui* îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi.
 • * Deut 15:7; Deut 15:8; Deut 15:10; Prov 21:26; Mat 5:42;
 • 31 Ce* voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.
 • * Mat 7:12;
 • 32 Dacă* iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei.
 • * Mat 5:46;
 • 33 Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa.
 • 34 Şi* dacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai.
 • * Mat 5:42;
 • 35 Voi, însă, iubiţi* pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi** cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.
 • * Luca 6:27; ** Ps 37:26; Luca 6:30; Mat 5:45;
 • 36 Fiţi* dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.
 • * Mat 5:48;
 • Paiul şi bârna, pomul şi roada
 • 37 Nu* judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.
 • * Mat 7:1;
 • 38 Daţi* , şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân** o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”
 • * Prov 19:17; ** Ps 79:12; Mat 7:2; Marc 4:24; Iac 2:13;
 • 39 Le-a spus şi pilda următoare: „Oare* poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?
 • * Mat 15:14;
 • 40 Ucenicul nu* este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.
 • * Mat 10:24; Ioan 13:16; Ioan 15:20;
 • 41 De* ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
 • * Mat 7:3;
 • 42 Sau cum poţi să zici fratelui tău: ‘Frate, lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi’ şi, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate* întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
 • * Prov 18:17;
 • 43 Nu* este niciun pom bun care să facă roadă rea şi niciun pom rău care să facă roadă bună.
 • * Mat 7:16; Mat 7:17;
 • 44 Căci orice* pom se cunoaşte după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.
 • * Mat 12:33;
 • 45 Omul* bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din** prisosul inimii vorbeşte gura.
 • * Mat 12:35; ** Mat 12:34;
 • Casa zidită pe stâncă
 • 46 De* ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ şi nu faceţi ce spun Eu?
 • * Mal 1:6; Mat 7:21; Mat 25:11; Luca 13:25;
 • 47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice* om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face.
 • * Mat 7:24;
 • 48 Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.
 • 49 Dar cine aude şi nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.”
  Luca, capitolul 6