Luca  


Capitolul 7
 • Vindecarea robului unui sutaş
 • 1 După ce a sfârşit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a* intrat în Capernaum.
 • * Mat 8:5;
 • 2 Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult şi care era bolnav pe moarte.
 • 3 Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.
 • 4 Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis: „Face să-i faci acest bine,
 • 5 căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.”
 • 6 Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutaşul a trimis la El pe nişte prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu.
 • 7 De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit.
 • 8 Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: ‘Du-te!’ şi se duce; altuia: ‘Vino!’ şi vine; şi robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ şi-l face.”
 • 9 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”
 • 10 Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.
 • Învierea fiului văduvei din Nain
 • 11 În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult.
 • 12 Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate.
 • 13 Domnului, când a văzut-o, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!”
 • 14 Apoi, S-a apropiat şi S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te* , îţi spun!”
 • * Luca 8:54; Ioan 11:43; Fapte 9:40; Rom 4:17;
 • 15 Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui.
 • 16 Toţi* au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Un mare proroc s-a** ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”
 • * Luca 1:65; ** Luca 24:19; Ioan 4:19; Ioan 6:14; Ioan 9:17; Luca 1:68;
 • 17 Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea şi prin toate împrejurimile.
 • Trimişii lui Ioan Botezătorul
 • 18 Ucenicii* lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri.
 • * Mat 11:12;
 • 19 Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”
 • 20 Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm: ‘Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?’”
 • 21 Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele şi multor orbi le-a dăruit vederea.
 • 22 Şi*, drept răspuns, le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii** văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.
 • * Mat 11:4; ** Isa 35:5; Luca 4:18;
 • 23 Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.”
 • Mărturia lui Isus despre Ioan
 • 24 După ce* au plecat trimişii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt?
 • * Mat 11:7;
 • 25 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi şi cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraţilor.
 • 26 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un proroc.
 • 27 El* este acela despre care este scris: ‘Iată, trimit pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.’
 • * Mal 3:1;
 • 28 Vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el.
 • 29 Şi tot norodul care l-a auzit şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind* botezul lui Ioan,
 • * Mat 3:5; Luca 3:12;
 • 30 dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul* lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.
 • * Fapte 20:27;
 • 31 Cu* cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Şi cu cine seamănă ei?
 • * Mat 11:16;
 • 32 Seamănă cu nişte copii care stau în piaţă şi strigă unii către alţii: ‘V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi n-aţi plâns.’
 • 33 În adevăr, a venit Ioan* Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, şi ziceţi: ‘Are drac.’
 • * Mat 3:1; Marc 1:6; Luca 1:15;
 • 34 A venit Fiul omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: ‘Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor.’
 • 35 Totuşi* Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de toţi copiii ei.”
 • * Mat 11:19;
 • Femeia păcătoasă
 • 36 Un* fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă.
 • * Mat 26:6; Marc 14:3; Ioan 11:2;
 • 37 Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor
 • 38 şi stătea înapoi lângă picioarele lui Isus şi plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult şi le ungea cu mir.
 • 39 Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: „Omul acesta*, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.”
 • * Luca 15:2;
 • 40 Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva.” „Spune, Învăţătorule”, I-a răspuns el.
 • 41 „Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt, cu cincizeci.
 • 42 Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?”
 • 43 Simon I-a răspuns: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.” Isus i-a zis: „Drept ai judecat.”
 • 44 Apoi S-a întors spre femeie şi a zis lui Simon: „Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul capului ei.
 • 45 Tu nu Mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.
 • 46 Capul nu Mi l-ai uns cu* untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.
 • * Ps 23:5;
 • 47 De aceea* îţi spun: Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.”
 • * 1 Tim 1:14;
 • 48 Apoi a zis femeii: „Iertate* îţi sunt păcatele!”
 • * Mat 9:2; Marc 2:5;
 • 49 Cei ce şedeau cu El la masă au început să zică între ei: „Cine* este Acesta de iartă chiar şi păcatele?”
 • * Mat 9:3; Marc 2:7;
 • 50 Dar Isus a zis femeii: „Credinţa* ta te-a mântuit; du-te în pace.”
 • * Mat 9:22; Marc 5:34; Marc 10:52; Luca 8:48; Luca 18:42;
  Luca, capitolul 7