Luca  


Capitolul 9
 • Trimiterea celor doisprezece
 • 1 Isus* a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile.
 • * Mat 10:1; Marc 3:13; Marc 6:7;
 • 2 Apoi, i-a* trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi.
 • * Mat 10:7; Mat 10:8; Marc 6:12; Luca 10:1; Luca 10:9;
 • 3 „Să nu luaţi nimic cu voi pe drum”, le-a* zis El; „nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine.
 • * Mat 10:9; Marc 6:8; Luca 10:4; Luca 22:35;
 • 4 În* orice casă veţi intra, să rămâneţi acolo, până veţi pleca din locul acela.
 • * Mat 10:11; Marc 6:10;
 • 5 Şi* dacă nu vă vor primi oamenii, să ieşiţi din cetatea aceea şi să scuturaţi** praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor.”
 • * Mat 10:14; ** Fapte 13:51;
 • 6 Ei* au plecat şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia şi săvârşind pretutindeni tămăduiri.
 • * Marc 6:12;
 • Irod nu ştie ce să creadă despre Isus
 • 7 Cârmuitorul* Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârşite de Isus şi stătea în cumpănă, neştiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morţi;
 • * Mat 14:1; Marc 6:14;
 • 8 alţii ziceau că s-a arătat Ilie; şi alţii ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime.
 • 9 Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare Acesta despre care aud astfel de lucruri?” Şi* căuta să-L vadă.
 • * Luca 23:8;
 • Înmulţirea pâinilor
 • 10 Apostolii, când* s-au întors, au istorisit lui Isus tot ce făcuseră. El** i-a luat cu Sine şi S-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida.
 • * Marc 6:30; ** Mat 14:13;
 • 11 Noroadele au priceput lucrul acesta şi au mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare.
 • 12 Fiindcă* ziua se pleca spre seară, cei doisprezece s-au apropiat şi I-au zis: „Dă drumul noroadelor, ca să se ducă în satele şi cătunele de primprejur să găzduiască şi să-şi caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu.”
 • * Mat 14:15; Marc 6:35; Ioan 6:1; Ioan 6:5;
 • 13 Isus le-a zis: „Daţi-le voi să mănânce!” Dar ei au răspuns: „N-avem decât cinci pâini şi doi peşti, afară numai dacă ne vom duce noi înşine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta.”
 • 14 Şi erau aproape cinci mii de bărbaţi. Isus a zis ucenicilor Săi: „Puneţi-i să şadă jos în cete de câte cincizeci.”
 • 15 Aşa au şi făcut: i-au pus pe toţi să şadă jos.
 • 16 Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvântat. Apoi, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor să le împartă norodului.
 • 17 Au mâncat toţi şi s-au săturat şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu firimiturile rămase.
 • Mărturisirea lui Petru
 • 18 Într-o* zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?”
 • * Mat 16:13; Marc 8:27;
 • 19 Ei I-au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan* Botezătorul; alţii zic că eşti Ilie; alţii zic că a înviat un proroc din cei din vechime.”
 • * Mat 14:2; Luca 9:7; Luca 9:8;
 • 20 „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt?” „Hristosul lui Dumnezeu!” I-a răspuns Petru*.
 • * Mat 16:16; Ioan 6:69;
 • 21 Isus* le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta.
 • * Mat 16:20;
 • 22 Apoi, a adăugat că Fiul* omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi să învieze.
 • * Mat 16:21; Mat 17:22;
 • Cum să urmăm pe Isus
 • 23 Apoi* a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.
 • * Mat 10:38; Mat 16:24; Marc 8:34; Luca 14:27;
 • 24 Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui.
 • 25 Şi* ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?
 • * Mat 16:20; Marc 8:36;
 • 26 Căci* de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.
 • * Mat 20:33; Marc 8:38; 2 Tim 2:12;
 • 27 Adevărat* vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • * Mat 16:28; Marc 9:1;
 • Schimbarea la faţă
 • 28 Cam* la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage.
 • * Mat 17:1; Marc 9:2;
 • 29 Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.
 • 30 Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: erau Moise şi Ilie,
 • 31 care se arătaseră în slavă şi vorbeau despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim.
 • 32 Petru şi tovarăşii lui erau* îngreuiaţi de somn, dar, când s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El.
 • * Dan 8:18; Dan 10:9;
 • 33 În clipa când se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.” Nu ştia ce spune.
 • 34 Pe când vorbea el astfel, a venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor.
 • 35 Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta* este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi**.”
 • * Mat 3:17; ** Fapte 3:22;
 • 36 Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii* au tăcut şi n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră.
 • * Mat 17:9;
 • Vindecarea unui îndrăcit
 • 37 A* doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus.
 • * Mat 17:14; Marc 9:14; Marc 9:17;
 • 38 Şi un om din mijlocul mulţimii a strigat: „Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el.
 • 39 Îl apucă un duh şi, deodată, răcneşte; şi duhul îl scutură cu putere, aşa că băiatul face spumă la gură şi cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropşit de tot.
 • 40 Am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată şi n-au putut.”
 • 41 „O, neam necredincios şi pornit la rău”, a răspuns Isus, „până când voi fi cu voi şi vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.”
 • 42 Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ şi l-a scuturat cu putere. Dar Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat şi l-a dat înapoi tatălui său.
 • 43 Şi toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu.Pe când toţi se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi:
 • Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
 • 44 „Voi ascultaţi* bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!”
 • * Mat 17:22;
 • 45 Dar* ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă, şi se temeau să-L întrebe în privinţa aceasta.
 • * Marc 9:32; Luca 2:50; Luca 18:34;
 • Cine este cel mai mare?
 • 46 Apoi*, le-a venit în gând să ştie cine dintre ei ar fi cel mai mare.
 • * Mat 18:1; Marc 9:34;
 • 47 Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lângă El
 • 48 şi le-a zis: „Oricine* primeşte pe acest copilaş în Numele Meu pe Mine Mă primeşte şi oricine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă** cine este cel mai mic între voi toţi, acela este mare.”
 • * Mat 10:40; Mat 18:5; Marc 9:37; Ioan 12:44; Ioan 13:20; ** Mat 23:11; Mat 23:12;
 • 49 Ioan a luat cuvântul şi a zis*: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.”
 • * Marc 9:38; Num 11:28;
 • 50 „Nu-l opriţi”, i-a răspuns Isus, „fiindcă cine* nu este împotriva voastră este pentru voi.”
 • * Mat 12:30; Luca 11:23;
 • „Foc din cer”
 • 51 Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer*, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim.
 • * Marc 16:19; Fapte 1:2;
 • 52 A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit.
 • 53 Dar* ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim.
 • * Ioan 4:4; Ioan 4:9;
 • 54 Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie*?”
 • * 2 Imp 1:10; 2 Imp 1:12;
 • 55 Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!
 • 56 Căci Fiul* omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi au plecat într-alt sat.
 • * Ioan 3:17; Ioan 12:47;
 • Cum să urmăm pe Isus
 • 57 Pe* când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.”
 • * Mat 8:10;
 • 58 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.”
 • 59 Altuia* i-a zis: „Vino după Mine!” „Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.”
 • * Mat 8:21;
 • 60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • 61 Un altul a zis: „Doamne, Te* voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la ai mei.”
 • * 1 Imp 19:20;
 • 62 Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”
  Luca, capitolul 9  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta