Marcu  


Capitolul 11
 • Intrarea în Ierusalim
 • 1 Când s-au apropiat* de Ierusalim şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi
 • * Mat 21:1; Luca 19:29; Ioan 12:14;
 • 2 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă niciun om; dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.
 • 3 Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce faceţi lucrul acesta?’ să răspundeţi: ‘Domnul are trebuinţă de el.’ Şi îndată îl va trimite înapoi aici.”
 • 4 Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară, lângă o uşă, la cotitura drumului, şi l-au dezlegat.
 • 5 Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: „Ce faceţi? De ce dezlegaţi măgăruşul acesta?”
 • 6 Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au lăsat să plece.
 • 7 Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el şi Isus a încălecat pe el.
 • 8 Mulţi* oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp.
 • * Mat 21:8;
 • 9 Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus strigau: „Osana*! Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!
 • * Ps 118:29;
 • 10 Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David! Osana* în cerurile preaînalte!”
 • * Ps 148:1;
 • 11 Isus* a intrat în Ierusalim şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei doisprezece.
 • * Mat 21:12;
 • Smochinul blestemat
 • 12 A* doua zi, după ce au ieşit din Betania, Isus a flămânzit.
 • * Mat 21:18;
 • 13 A zărit* de departe un smochin care avea frunze şi a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor.
 • * Mat 21:19;
 • 14 Atunci a luat cuvântul şi a zis smochinului: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine!” Şi ucenicii au auzit aceste vorbe.
 • 15 Au* ajuns în Ierusalim şi Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei.
 • * Mat 21:12; Luca 19:45; Ioan 2:14;
 • 16 Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu.
 • 17 Şi-i învăţa şi zicea: „Oare nu este scris: ‘Casa* Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile’? Dar voi** aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”
 • * Isa 56:7; ** Ier 7:11;
 • 18 Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au auzit* cuvintele acestea, căutau cum să-L omoare, căci se temeau de El, pentru că tot** norodul era uimit de învăţătura Lui.
 • * Mat 21:45; Mat 21:46; Luca 19:47; ** Mat 7:28; Marc 1:22; Luca 4:32;
 • 19 Ori de câte ori se însera, Isus ieşea din cetate.
 • Puterea credinţei
 • 20 Dimineaţa*, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini.
 • * Mat 21:19;
 • 21 Petru şi-a adus aminte de cele petrecute şi a zis lui Isus: „Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat.”
 • 22 Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu!
 • 23 Adevărat* vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ‘Ridică-te şi aruncă-te în mare’ şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.
 • * Mat 17:20; Mat 21:21; Luca 17:6;
 • 24 De aceea vă spun că, orice* lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.
 • * Mat 7:7; Luca 11:9; Ioan 14:13; Ioan 15:7; Ioan 16:24; Iac 1:5; Iac 1:6;
 • 25 Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi* orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre.
 • * Mat 6:14; Col 3:13;
 • 26 Dar dacă* nu iertaţi, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greşelile voastre.”
 • * Mat 18:35;
 • Puterea lui Isus
 • 27 S-au dus din nou în Ierusalim. Şi*, pe când Se plimba Isus prin Templu, au venit la El preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii
 • * Mat 21:23; Luca 20:1;
 • 28 şi I-au zis: „Cu ce putere faci Tu aceste lucruri? Şi cine Ţi-a dat puterea aceasta ca să le faci?”
 • 29 Isus le-a răspuns: „Am să vă pun şi Eu o întrebare. Răspundeţi-Mi la ea şi apoi vă voi spune şi Eu cu ce putere fac aceste lucruri.
 • 30 Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeţi-Mi!”
 • 31 Ei însă vorbeau astfel între ei: „Dacă răspundem: ‘Din cer’, va zice: ‘Dar de ce nu l-aţi crezut?’
 • 32 Şi dacă vom răspunde: ‘De la oameni…’”, se temeau de norod, căci toţi* socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc.
 • * Mat 3:5; Mat 14:5; Marc 6:20;
 • 33 Atunci au răspuns lui Isus: „Nu ştim.” Şi Isus le-a zis: „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.”
  Marcu, capitolul 11