Marcu  


Capitolul 12
 • Pilda vierilor
 • 1 Isus a* început pe urmă să le vorbească în pilde. „Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn, apoi a arendat-o unor vieri şi a plecat din ţară.
 • * Mat 21:33; Luca 20:9;
 • 2 La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei.
 • 3 Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale.
 • 4 A trimis iarăşi la ei un alt rob; ei l-au rănit la cap şi l-au batjocorit.
 • 5 A mai trimis un altul, pe care l-au omorât, apoi a trimis mulţi alţii, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alţii i-au omorât.
 • 6 Mai avea un singur fiu preaiubit; la urmă, l-a trimis şi pe el la ei. ‘Vor primi cu cinste pe fiul meu’, zicea el.
 • 7 Dar vierii aceia au zis între ei: ‘Iată moştenitorul, veniţi să-l omorâm, şi moştenirea va fi a noastră.’
 • 8 Şi au pus mâna pe el, l-au omorât şi i-au aruncat trupul afară din vie.
 • 9 Acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia şi via o va da altora.
 • 10 Oare n-aţi citit locul acesta din Scriptură: ‘Piatra* pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului;
 • * Ps 118:22;
 • 11 Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri’?”
 • 12 Ei* căutau să-L prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Isus pilda aceasta. Şi L-au lăsat şi au plecat.
 • * Mat 21:45; Mat 21:46; Marc 11:18; Ioan 7:25; Ioan 7:30; Ioan 7:44;
 • Birul Cezarului
 • 13 Apoi* au trimis la Isus pe unii din farisei şi din irodieni ca să-L prindă cu vorba.
 • * Mat 22:15; Luca 20:20;
 • 14 Aceştia au venit şi I-au zis: „Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni, căci nu cauţi la faţa oamenilor şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?
 • 15 Să plătim sau să nu plătim?” Isus le-a cunoscut făţărnicia şi le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un ban1 ca să-l văd.”
 • 16 I-au adus un ban, şi Isus i-a întrebat: „Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt?” „Ale Cezarului”, I-au răspuns ei.
 • 17 Atunci, Isus le-a zis: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Şi se mirau foarte mult de El.
 • Despre înviere
 • 18 Saducheii*, care** zic că nu este înviere, au venit la Isus şi I-au pus următoarea întrebare:
 • * Mat 22:23; Luca 20:27; ** Fapte 23:8;
 • 19 „Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise*: ‘Dacă moare fratele cuiva şi-i rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui şi să ridice urmaş fratelui său.’
 • * Deut 25:5;
 • 20 Erau dar şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi a murit fără să lase urmaş.
 • 21 Al doilea a luat de nevastă pe văduvă şi a murit fără să lase urmaş. Tot aşa şi al treilea.
 • 22 Şi niciunul din cei şapte n-a lăsat urmaş. După ei toţi, a murit şi femeia.
 • 23 La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toţi şapte au avut-o de nevastă.”
 • 24 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?
 • 25 Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor* fi ca îngerii în ceruri.
 • * 1 Cor 15:42; 1 Cor 15:49; 1 Cor 15:52;
 • 26 În ceea ce priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbeşte despre Rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis: ‘Eu* sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov’?
 • * Exod 3:6;
 • 27 Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciţi!”
 • Cea mai mare poruncă
 • 28 Unul* din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”
 • * Mat 22:35;
 • 29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: ‘Ascultă* , Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn’
 • * Deut 6:4; Luca 10:27;
 • 30 şi ‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta.’ Iată porunca dintâi.
 • 31 Iar a doua este următoarea: ‘Să* iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.”
 • * Lev 19:18; Mat 22:39; Rom 13:9; Gal 5:14; Iac 2:8;
 • 32 Cărturarul I-a zis: „Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că* nu este altul afară de El
 • * Deut 4:39; Isa 45:6; Isa 45:14; Isa 46:9;
 • 33 şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul şi cu toată puterea şi a iubi pe aproapele ca pe sine este* mai mult decât toate arderile-de-tot şi decât toate jertfele.”
 • * 1 Sam 15:22; Osea 6:6; Mica 6:6-8;
 • 34 Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.” Şi* nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.
 • * Mat 22:46;
 • Al cui fiu este Hristosul?
 • 35 Pe când* învăţa pe norod în Templu, Isus a zis: „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David?
 • * Mat 22:41; Luca 20:41;
 • 36 Însuşi David, fiind insuflat de* Duhul Sfânt, a zis: ‘Domnul a zis** Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.»’
 • * 2 Sam 23:2; ** Ps 110:1;
 • 37 Deci chiar David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui?” Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.
 • Mustrarea cărturarilor
 • 38 În învăţătura pe care le-o dădea, Isus le* zicea: „Păziţi-vă** de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe.
 • * Marc 4:2; ** Mat 23:1; Luca 20:46; Luca 11:43;
 • 39 Ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe;
 • 40 casele văduvelor le mănâncă* şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei.”
 • * Mat 23:14;
 • Văduva săracă
 • 41 Isus* şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în** vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult.
 • * Luca 21:1; ** 2 Imp 12:9;
 • 42 A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi2, care fac un gologan3.
 • 43 Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această* văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie,
 • * 2 Cor 8:12;
 • 44 căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot* ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”
 • * Deut 24:6; 1 Ioan 3:17;
 • 1. Greceşte: dinar.
 • 2. Greceşte: lepta.
 • 3. Greceşte: codrantes = 1/64 dintr-un dinar.
  Marcu, capitolul 12