Marcu  


Capitolul 14
 • Sfatul împotriva lui Isus
 • 1 După două* zile era Praznicul Paştelor şi al Azimilor. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.
 • * Mat 26:2; Luca 22:1; Ioan 11:55; Ioan 13:1;
 • 2 Căci ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod.”
 • Mirul turnat pe capul lui Isus
 • 3 Pe* când şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus.
 • * Mat 26:6; Ioan 12:1; Ioan 12:3; Luca 7:37;
 • 4 Unora dintre ei le-a fost necaz şi ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de mir?
 • 5 Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei1 şi să se dea săracilor.” Şi le era foarte necaz pe femeia aceea.
 • 6 Dar Isus le-a zis: „Lăsaţi-o în pace. De ce-i faceţi supărare? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine,
 • 7 căci pe* săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.
 • * Deut 15:11;
 • 8 Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare.
 • 9 Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”
 • 10 Iuda* Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă, ca să le vândă pe Isus.
 • * Mat 26:14; Luca 22:3; Luca 22:4;
 • 11 Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. Şi Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor.
 • Prăznuirea Paştelor
 • 12 În* ziua dintâi a Praznicului Azimilor, când jertfeau Paştele, ucenicii lui Isus I-au zis:„Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paştele?”
 • * Mat 26:17; Luca 22:7;
 • 13 El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate. Acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un urcior cu apă, mergeţi după el.
 • 14 Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?»’
 • 15 Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata; acolo să pregătiţi pentru noi.”
 • 16 Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi au pregătit Paştele.
 • 17 Seara*, Isus a venit cu cei doisprezece.
 • * Mat 26:20;
 • 18 Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.”
 • 19 Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?”
 • 20 „Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „şi anume cel ce întinge mâna cu Mine în blid.
 • 21 Fiul omului* , negreşit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.”
 • * Mat 26:24; Luca 22:22;
 • Cina cea de taină
 • 22 Pe când* mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.”
 • * Mat 26:26; Luca 22:19; 1 Cor 11:23;
 • 23 Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat şi au băut toţi din el.
 • 24 Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.
 • 25 Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • Înştiinţarea lui Petru
 • 26 După ce* au cântat cântările de laudă, au ieşit în Muntele Măslinilor.
 • * Mat 26:30;
 • 27 Isus* le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi veţi avea un prilej de poticnire, pentru că este scris: ‘Voi bate** Păstorul, şi oile vor fi risipite.’
 • * Mat 26:31; ** Zah 13:7;
 • 28 Dar, după* ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.”
 • * Marc 16:7;
 • 29 Petru* i-a zis: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.”
 • * Mat 26:33; Mat 26:34; Luca 22:34; Ioan 13:37; Ioan 13:38;
 • 30 Şi Isus i-a zis: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.”
 • 31 Dar Petru I-a zis cu şi mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ceilalţi au spus acelaşi lucru.
 • Ghetsimani
 • 32 S-au* dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Mă voi ruga.”
 • * Mat 26:36; Luca 22:39; Ioan 18:1;
 • 33 A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte tare.
 • 34 El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare* de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!”
 • * Ioan 12:27;
 • 35 Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela.
 • 36 El zicea: „Ava* – adică ‘Tată’ –, Ţie toate** lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”
 • * Rom 8:15; Gal 4:6; ** Evr 5:7; Ioan 5:30; Ioan 6:38;
 • 37 Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi?
 • 38 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul* este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”
 • * Rom 7:23; Gal 5:17;
 • 39 S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte.
 • 40 Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă.
 • 41 În sfârşit, a venit a treia oară şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă! Destul! A* venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor.
 • * Ioan 13:1;
 • 42 Sculaţi-vă* ; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!”
 • * Mat 26:46; Ioan 18:1; Ioan 18:2;
 • Prinderea lui Isus
 • 43 Şi* îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni.
 • * Mat 26:47; Luca 22:47; Ioan 18:3;
 • 44 Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, acela este; să-L prindeţi şi să-L duceţi sub pază.”
 • 45 Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: „Învăţătorule!” Şi L-a sărutat mult.
 • 46 Atunci, oamenii aceia au pus mâna pe Isus şi L-au prins.
 • 47 Unul din cei ce stăteau lângă El a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea.
 • 48 Isus* a luat cuvântul şi le-a zis: „Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi.
 • * Mat 26:55; Luca 22:52;
 • 49 În toate zilele am fost la voi şi învăţam pe oameni în Templu, şi nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să* se împlinească Scripturile.”
 • * Ps 22:6; Isa 53:7; Luca 22:37; Luca 24:44;
 • 50 Atunci*, toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.
 • * Ps 88:8; Marc 14:27;
 • 51 După El mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el,
 • 52 dar el şi-a lăsat învelitoarea şi a fugit în pielea goală.
 • Isus osândit de Sinedriu
 • 53 Pe* Isus L-au dus la marele preot, unde s-au adunat toţi preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi cărturarii.
 • * Mat 26:57; Luca 22:54; Ioan 18:13;
 • 54 Petru L-a urmat de departe până în curtea marelui preot, a şezut jos împreună cu aprozii şi se încălzea la para focului.
 • 55 Preoţii* cei mai de seamă şi tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna.
 • * Mat 26:59;
 • 56 Pentru că mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau.
 • 57 Unii s-au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui şi au zis:
 • 58 „Noi L-am auzit zicând: ‘Eu* voi strica Templul acesta, făcut de mâini omeneşti, şi în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omeneşti.’”
 • * Marc 15:29; Ioan 2:19;
 • 59 Nici chiar în privinţa aceasta nu se potrivea mărturisirea lor.
 • 60 Atunci*, marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?”
 • * Mat 26:62;
 • 61 Isus* tăcea şi nu răspundea nimic. Marele preot** L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: „Eşti Tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?”
 • * Isa 53:7; ** Mat 26:63;
 • 62 „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Şi* veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.”
 • * Mat 24:30; Mat 26:64; Luca 22:69;
 • 63 Atunci, marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: „Ce nevoie mai avem de martori?
 • 64 Aţi auzit hula. Ce vi se pare?” Toţi L-au osândit să fie pedepsit cu moartea.
 • 65 Şi unii au început să-L scuipe, să-I acopere faţa, să-L bată cu pumnii şi să-I zică: „Proroceşte!” Iar aprozii L-au primit în palme.
 • Tăgăduirea lui Petru
 • 66 Pe* când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot.
 • * Mat 26:58; Mat 26:69; Luca 22:55; Ioan 18:16;
 • 67 Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat ţintă la el şi i-a zis: „Şi tu erai cu Isus din Nazaret!”
 • 68 El s-a lepădat şi a zis: „Nu ştiu, nici nu înţeleg ce vrei să zici.” Apoi a ieşit în pridvor. Şi a cântat cocoşul.
 • 69 Când* l-a văzut slujnica, a început iarăşi să spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia.”
 • * Mat 26:71; Luca 22:58; Ioan 18:25;
 • 70 Şi el s-a lepădat din nou. După* puţină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăşi lui Petru: „Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia, căci** eşti galileean şi graiul tău seamănă cu al lor.”
 • * Mat 26:73; Luca 22:59; Ioan 18:26; ** Fapte 2:7;
 • 71 Atunci, el a început să se blesteme şi să se jure: „Nu cunosc pe Omul acesta despre care vorbiţi!”
 • 72 Îndată* a cântat cocoşul a doua oară. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi, gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.
 • * Mat 26:75;
 • 1. Greceşte: dinari.
  Marcu, capitolul 14