Marcu  


Capitolul 15
 • Isus înaintea lui Pilat
 • 1 Dimineaţa*, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii şi tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mâinile lui Pilat.
 • * Ps 2:2; Mat 27:1; Luca 22:66; Luca 23:1; Ioan 18:28; Fapte 3:13; Fapte 4:26;
 • 2 Pilat* L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus.
 • * Mat 27:11;
 • 3 Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri.
 • 4 Pilat* L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!”
 • * Mat 27:18;
 • 5 Isus* n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.
 • * Isa 53:7; Ioan 19:9;
 • Hotărârea de moarte întărită
 • 6 La* fiecare Praznic al Paştelor, Pilat le slobozea un întemniţat, pe care-l cereau ei.
 • * Mat 27:15; Luca 23:17; Ioan 18:39;
 • 7 În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală.
 • 8 Norodul s-a suit şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna.
 • 9 Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?”
 • 10 Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui.
 • 11 Dar preoţii* cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba.
 • * Mat 27:20; Fapte 3:14;
 • 12 Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?”
 • 13 Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!”
 • 14 „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!”
 • 15 Pilat* a vrut să facă pe placul norodului şi le-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.
 • * Mat 27:26; Ioan 19:1; Ioan 19:16;
 • 16 Ostaşii* au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor.
 • * Mat 27:27;
 • 17 L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap.
 • 18 Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
 • 19 Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau.
 • 20 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.
 • Răstignirea
 • 21 Au* silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus.
 • * Mat 27:32; Luca 23:26;
 • 22 Şi* au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, înseamnă: „Locul căpăţânii”.
 • * Mat 27:33; Luca 23:33; Ioan 19:17;
 • 23 I-au* dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.
 • * Mat 27:34;
 • 24 După ce L-au răstignit, I-au* împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare.
 • * Ps 22:18; Luca 23:34; Ioan 19:23;
 • 25 Când L-au răstignit, era* ceasul al treilea.
 • * Mat 27:45; Luca 23:34; Ioan 19:18;
 • 26 Deasupra Lui era scrisă* vina Lui: „Împăratul iudeilor”.
 • * Mat 27:37; Ioan 19:19;
 • 27 Împreună* cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga Lui.
 • * Mat 27:38;
 • 28 Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: „A* fost pus în numărul celor fărădelege.”
 • * Isa 53:12; Luca 22:37;
 • Batjocurile trecătorilor
 • 29 Trecătorii* îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile,
 • * Ps 22:7; Marc 14:58; Ioan 2:19;
 • 30 mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi coboară-Te de pe cruce!”
 • 31 Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine Însuşi nu Se poate mântui!
 • 32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Cei* răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de El.
 • * Mat 27:44; Luca 23:39;
 • Moartea lui Isus
 • 33 La ceasul* al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara până la ceasul al nouălea.
 • * Mat 27:45; Luca 23:44;
 • 34 Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi* , Eloi, Lama Sabactani?”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
 • * Ps 22:1; Mat 27:46;
 • 35 Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!”
 • 36 Şi unul din ei a alergat* de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat** să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!”
 • * Mat 27:48; Ioan 19:29; ** Ps 69:21;
 • 37 Dar* Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul.
 • * Mat 27:50; Luca 23:46; Ioan 19:30;
 • 38 Perdeaua* dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos.
 • * Mat 27:50; Ioan 19:30; Luca 23:41;
 • 39 Sutaşul, care sta în faţa lui Isus, când a văzut* că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”
 • * Mat 27:55; Luca 23:46;
 • 40 Acolo* erau şi nişte femei care priveau de** departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome,
 • * Mat 27:55; Luca 23:49; ** Ps 38:11;
 • 41 care, pe când era El în Galileea, mergeau* după El şi-I slujeau, şi multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.
 • * Luca 8:2; Luca 8:3;
 • Îngroparea lui Isus
 • 42 Când* s-a înserat, fiindcă era Ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului,
 • * Mat 27:57; Luca 23:50; Ioan 19:38;
 • 43 a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta* Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
 • * Luca 2:25; Luca 2:38;
 • 44 Pilat s-a mirat că murise aşa de curând. A chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.
 • 45 După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.
 • 46 Şi* Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
 • * Mat 27:59; Mat 27:60; Luca 23:53; Ioan 19:40;
 • 47 Maria Magdalena şi Maria mama lui Iose se uitau unde-L puneau.
  Marcu, capitolul 15