Marcu  


Capitolul 2
 • Vindecarea slăbănogului
 • 1 După câteva zile, Isus S-a întors* în Capernaum. S-a auzit că este în casă
 • * Mat 9:1; Luca 5:18;
 • 2 şi s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.
 • 3 Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.
 • 4 Fiindcă nu puteau să ajungă până la El din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus şi, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
 • 5 Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”
 • 6 Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:
 • 7 „Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine* poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”
 • * Iov 14:4; Isa 43:25;
 • 8 Îndată, Isus a cunoscut*, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?
 • * Mat 9:4;
 • 9 Ce* este mai lesne: a zice slăbănogului: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ ori a zice: ‘Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă’?
 • * Mat 9:5;
 • 10 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele:
 • 11 ‘Ţie îţi poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.’”
 • 12 Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!”
 • Chemarea lui Levi
 • 13 Isus* a ieşit iarăşi la mare. Toată mulţimea venea la El; şi El învăţa pe toţi.
 • * Mat 9:9;
 • 14 Când* trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” Levi s-a sculat şi a mers după El.
 • * Mat 9:9; Luca 5:27;
 • Isus stă la masă cu vameşii şi păcătoşii
 • 15 Pe* când şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci erau mulţi care mergeau de obicei după El.
 • * Mat 9:10;
 • 16 Cărturarii şi fariseii, când L-au văzut mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: „De ce mănâncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?”
 • 17 Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu* cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”
 • * Mat 9:12; Mat 9:13; Mat 18:11; Luca 5:31; Luca 5:32; Luca 19:10; 1 Tim 1:15;
 • Despre post
 • 18 Ucenicii* lui Ioan şi fariseii obişnuiau să postească. Ei au venit şi au zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?”
 • * Mat 9:14; Luca 5:33;
 • 19 Isus le-a răspuns: „Oare pot posti nuntaşii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti.
 • 20 Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, şi atunci vor posti în ziua aceea.
 • 21 Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină veche; altfel, peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi şi mai rea ruptură se face.
 • 22 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel, vinul cel nou sparge burdufurile şi vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou este pus în burdufuri noi.”
 • Spicele de grâu şi Sabatul
 • 23 S-a întâmplat că, într-o zi de Sabat, Isus trecea* prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui, pe când mergeau, au început să smulgă** spice de grâu.
 • * Mat 12:1; Luca 6:1; ** Deut 23:25;
 • 24 Fariseii I-au zis: „Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului?”
 • 25 Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit niciodată ce* a făcut David când a fost în nevoie şi când au flămânzit el şi cei ce erau împreună cu el?
 • * 1 Sam 21:6;
 • 26 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Abiatar, şi a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care* nu este îngăduit să le mănânce decât preoţii? Şi cum a dat din ele chiar şi celor ce erau cu el?”
 • * Exod 29:32; Exod 29:33; Lev 24:9;
 • 27 Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat;
 • 28 aşa că Fiul omului este Domn* chiar şi al Sabatului.”
 • * Mat 12:8;
  Marcu, capitolul 2