Marcu  


Capitolul 3
 • Omul cu mâna uscată
 • 1 Isus a* intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată.
 • * Mat 12:9; Luca 6:6;
 • 2 Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui.
 • 3 Şi Isus a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te şi stai la mijloc!”
 • 4 Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi?” Dar ei tăceau.
 • 5 Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă.
 • 6 Fariseii* au ieşit afară şi s-au sfătuit îndată cu irodienii** cum să-L piardă.
 • * Mat 12:14; ** Mat 22:16;
 • Isus vindecă pe bolnavi
 • 7 Isus S-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulţime de oameni din Galileea; şi* o mare mulţime de oameni din Iudeea,
 • * Luca 6:17;
 • 8 din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan şi dimprejurul Tirului şi Sidonului, când a auzit tot ce făcea, a venit la El.
 • 9 Isus a poruncit ucenicilor să-I ţină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod.
 • 10 Căci El vindeca pe mulţi şi, de aceea, toţi cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El.
 • 11 Duhurile* necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui şi strigau: „Tu** eşti Fiul lui Dumnezeu.”
 • * Marc 1:23; Marc 1:24; Luca 4:41; ** Mat 14:33; Marc 1:1;
 • 12 Dar El le* poruncea îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut.
 • * Mat 12:16; Marc 1:25; Marc 1:34;
 • Alegerea celor doisprezece apostoli
 • 13 În urmă*, Isus S-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut şi ei au venit la El.
 • * Mat 10:1; Luca 6:12; Luca 9:1;
 • 14 A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască.
 • 15 Le-a dat şi putere să vindece bolile şi să scoată dracii.
 • 16 Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a* pus numele Petru;
 • * Ioan 1:42;
 • 17 Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care, tălmăcit, înseamnă: „Fiii tunetului”;
 • 18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Canaanitul
 • 19 şi Iuda Iscarioteanul, care L-a şi vândut.
 • Păcatul împotriva Duhului Sfânt
 • 20 Au venit în casă şi s-a adunat din nou norodul, aşa că* nu puteau nici măcar să prânzească.
 • * Marc 6:31;
 • 21 Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci* ziceau: „Şi-a ieşit din minţi.”
 • * Ioan 7:5; Ioan 10:20;
 • 22 Şi cărturarii, care se coborâseră din Ierusalim, ziceau: „Este* stăpânit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.”
 • * Mat 9:34; Mat 10:25; Luca 11:15; Ioan 7:20; Ioan 8:48; Ioan 8:52; Ioan 10:20;
 • 23 Isus* i-a chemat la El şi le-a zis în pilde: „Cum poate Satana să scoată afară pe Satana?
 • * Mat 12:25;
 • 24 Dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei însăşi, împărăţia aceea nu poate dăinui.
 • 25 Şi dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăşi, casa aceea nu poate dăinui.
 • 26 Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuşi, este dezbinat şi nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el.
 • 27 Nimeni* nu poate să intre în casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.
 • * Isa 49:24; Mat 12:29;
 • 28 Adevărat* vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta,
 • * Mat 12:31; Luca 12:10; 1 Ioan 5:16;
 • 29 dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veşnic.”
 • 30 Aceasta, pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”
 • Mama şi fraţii lui Isus
 • 31 Atunci* au venit mama şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis să-L cheme.
 • * Mat 12:46; Luca 8:19;
 • 32 Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută.”
 • 33 El a răspuns: „Cine sunt mama Mea şi fraţii Mei?”
 • 34 Apoi, aruncându-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui: „Iată”, a zis El, „mama Mea şi fraţii Mei!
 • 35 Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”
  Marcu, capitolul 3