Matei  


Capitolul 10
 • Trimiterea celor doisprezece apostoli
 • 1 Apoi, Isus a chemat* pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.
 • * Marc 3:13; Marc 3:14; Marc 6:7; Luca 6:13; Luca 9:1;
 • 2 Iată numele celor doisprezece apostoli:Cel dintâi, Simon, zis* Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
 • * Ioan 1:42;
 • 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;
 • 4 Simon* Canaanitul şi Iuda Iscarioteanul**, cel care a vândut pe Isus.
 • * Luca 6:15; Fapte 1:13; ** Ioan 13:26;
 • 5 Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să* nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor** ,
 • * Mat 4:15; ** 2 Imp 17:24; Ioan 4:9; Ioan 4:20;
 • 6 ci* să mergeţi mai degrabă la oile** pierdute ale casei lui Israel.
 • * Mat 15:24; Fapte 13:46; ** Isa 53:6; Ier 50:6; Ier 50:17; Ezec 34:5; Ezec 34:6; Ezec 34:16; 1 Pet 2:25;
 • 7 Şi* pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: ‘Împărăţia** cerurilor este aproape!’
 • * Luca 9:2; ** Mat 3:2; Mat 4:17; Luca 10:9;
 • 8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără* plată aţi primit, fără plată să daţi.
 • * Fapte 8:18; Fapte 8:20;
 • 9 Să nu* luaţi nici aur, nici argint, nici aramă** în brâiele voastre,
 • * 1 Sam 9:7; Marc 6:8; Luca 9:3; Luca 10:4; Luca 22:35; ** Marc 6:8;
 • 10 nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci* vrednic este lucrătorul de hrana lui.
 • * Luca 10:7; 1 Cor 9:7; 1 Tim 5:18;
 • 11 În* orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el până veţi pleca.
 • * Luca 10:8;
 • 12 La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine;
 • 13 şi* dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar** , dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
 • * Luca 10:5; ** Ps 35:13;
 • 14 Dacă* nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din cetatea aceea şi să scuturaţi** praful de pe picioarele voastre.
 • * Marc 6:11; Luca 9:5; Luca 10:10; Luca 10:11; ** Neem 5:13; Fapte 13:51; Fapte 18:6;
 • 15 Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai* uşor pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea.
 • * Mat 11:22; Mat 11:24;
 • Primirea apostolilor de lume
 • 16 Iată* , Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar** înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii.
 • * Luca 10:3; ** Rom 16:19; Efes 5:15; 1 Cor 14:20; Fil 2:15;
 • 17 Păziţi-vă de oameni, căci vă* vor da în judecata soboarelor şi vă** vor bate în sinagogile lor.
 • * Mat 24:9; Marc 13:9; Luca 12:11; Luca 21:12; ** Fapte 5:40;
 • 18 Din pricina Mea, veţi* fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea neamurilor.
 • * Fapte 12:1; Fapte 24:10; Fapte 25:7; Fapte 25:23; 2 Tim 4:16;
 • 19 Dar* , când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune, căci ce veţi avea de spus, vă** va fi dat chiar în ceasul acela;
 • * Marc 13:11-13; Luca 12:11; Luca 21:14; Luca 21:15; ** Exod 4:12; Ier 1:7;
 • 20 fiindcă* nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.
 • * 2 Sam 23:2; Fapte 4:8; Fapte 6:10; 2 Tim 4:17;
 • 21 Fratele* va da la moarte pe frate-său, şi tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî.
 • * Mica 7:6; Mat 10:35; Mat 10:36; Luca 21:16;
 • 22 Veţi* fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar** cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.
 • * Luca 21:17; ** Dan 12:12; Dan 12:13; Mat 24:13; Marc 13:13;
 • 23 Când* vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până** va veni Fiul omului.
 • * Mat 2:13; Mat 4:12; Mat 12:15; Fapte 8:1; Fapte 9:25; Fapte 14:6; ** Mat 16:28;
 • 24 Ucenicul nu* este mai presus de învăţătorul său, nici robul, mai presus de domnul său.
 • * Luca 6:40; Ioan 13:16; Ioan 15:20;
 • 25 Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, şi robului să fie ca domnul lui. Dacă pe* Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi aşa pe cei din casa Lui?
 • * Mat 12:24; Marc 3:22; Luca 11:15; Ioan 8:48; Ioan 8:52;
 • 26 Aşa că să nu vă temeţi de ei. Căci* nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.
 • * Marc 4:22; Luca 8:17; Luca 12:2; Luca 12:3;
 • 27 Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperişul caselor.
 • 28 Nu* vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul, şi trupul în gheenă.
 • * Isa 8:12; Isa 8:13; Luca 12:4; 1 Pet 3:14;
 • 29 Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.
 • 30 Cât* despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.
 • * 1 Sam 14:45; 2 Sam 14:11; Luca 21:18; Fapte 27:34;
 • 31 Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.
 • 32 De aceea* , pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi** Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri;
 • * Luca 12:8; Rom 10:9; Rom 10:10; ** Apoc 3:5;
 • 33 dar* de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.
 • * Marc 8:38; Luca 9:26; 2 Tim 2:12;
 • 34 Să nu* credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
 • * Luca 12:49; Luca 12:51-53;
 • 35 Căci am venit să despart pe fiu de* tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.
 • * Mica 7:6;
 • 36 Şi omul va avea de vrăjmaşi* chiar pe cei din casa lui.
 • * Ps 41:9; Ps 55:13; Mica 7:6; Ioan 13:18;
 • 37 Cine* iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
 • * Luca 14:26;
 • 38 Cine* nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine.
 • * Mat 16:24; Marc 8:34; Luca 9:23; Luca 14:27;
 • 39 Cine* îşi va păstra viaţa o va pierde şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.
 • * Mat 16:25; Luca 17:33; Ioan 12:25;
 • Primirea ucenicilor
 • 40 Cine* vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
 • * Mat 18:5; Luca 9:48; Luca 10:16; Ioan 12:44; Ioan 13:20; Gal 4:14;
 • 41 Cine* primeşte un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc; şi cine primeşte pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit.
 • * 1 Imp 17:10; 1 Imp 18:4; 2 Imp 4:8;
 • 42 Şi* oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.”
 • * Mat 18:5; Mat 18:6; Mat 25:40; Marc 9:41; Evr 6:10;
  Matei, capitolul 10