Matei  


Capitolul 12
 • Spicele şi ziua Sabatului
 • 1 În vremea aceea, Isus trecea* prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu şi să le mănânce.
 • * Deut 23:25; Marc 2:23; Luca 6:1;
 • 2 Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.”
 • 3 Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce* a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
 • * 1 Sam 21:6;
 • 4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile* pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci** numai preoţilor?
 • * Exod 25:30; Lev 24:5; ** Exod 29:32; Exod 29:33; Lev 8:31; Lev 24:9;
 • 5 Sau n-aţi citit în Lege* că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi?
 • * Num 28:9; Ioan 7:22;
 • 6 Dar Eu vă spun că aici este Unul* mai mare decât Templul.
 • * 2 Cron 6:18; Mal 3:1;
 • 7 Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: ‘Milă* voiesc, iar nu jertfe’, n-aţi fi osândit pe nişte nevinovaţi.
 • * Osea 6:6; Mica 6:6-8; Mat 9:13;
 • 8 Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.”
 • Omul cu mâna uscată
 • 9 Isus* a plecat de acolo şi a intrat în sinagogă.
 • * Marc 3:1; Luca 6:6;
 • 10 Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit* a vindeca în zilele de Sabat?”
 • * Luca 13:14; Luca 14:3; Ioan 9:16;
 • 11 El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie şi-i* cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?
 • * Exod 23:4; Exod 23:5; Deut 22:4;
 • 12 Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”
 • 13 Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o şi mâna s-a făcut sănătoasă, ca şi cealaltă.
 • 14 Fariseii* au ieşit afară şi s-au sfătuit cum să omoare pe Isus.
 • * Mat 27:1; Marc 3:6; Luca 6:11; Ioan 5:18; Ioan 10:39; Ioan 11:53;
 • Isus, Robul Domnului
 • 15 Dar Isus, ca unul care ştia lucrul acesta, a* plecat de acolo. După** El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii
 • * Mat 10:23; Marc 3:7; ** Mat 19:2;
 • 16 şi le-a poruncit* cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut,
 • * Mat 9:30;
 • 17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
 • 18 „Iată* Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în** care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El şi va vesti neamurilor judecata.
 • * Isa 42:1; ** Mat 3:17; Mat 17:5;
 • 19 El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe.
 • 20 Nu va frânge o trestie ruptă şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruiască judecata.
 • 21 Şi neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.”
 • Îndrăcitul mut şi orb. Păcatul împotriva Duhului Sfânt
 • 22 Atunci*, I-au adus un îndrăcit orb şi mut şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea.
 • * Mat 9:32; Marc 3:11; Luca 11:14;
 • 23 Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?”
 • 24 Când* au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!”
 • * Mat 9:34; Marc 3:22; Luca 11:15;
 • 25 Isus, care le cunoştea* gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăşi nu poate dăinui.
 • * Mat 9:4; Ioan 2:25; Apoc 2:23;
 • 26 Dacă Satana scoate pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăţia lui?
 • 27 Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voştri.
 • 28 Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia* lui Dumnezeu a venit peste voi.
 • * Dan 2:44; Dan 7:14; Luca 1:33; Luca 11:20; Luca 17:20; Luca 17:21;
 • 29 Sau* cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa.
 • * Isa 49:24; Luca 11:21-23;
 • 30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine risipeşte.
 • 31 De aceea vă spun: Orice* păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar** hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.
 • * Marc 3:28; Luca 12:10; Evr 6:4; Evr 10:26; Evr 10:29; 1 Ioan 5:16; ** Fapte 7:51;
 • 32 Oricine va vorbi* împotriva Fiului omului va fi iertat** , dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
 • * Mat 11:19; Mat 13:55; Ioan 7:12; Ioan 7:52; ** 1 Tim 1:13;
 • 33 Ori faceţi pomul bun şi rodul* lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău; căci pomul se cunoaşte după rodul lui.
 • * Mat 7:17; Luca 6:43; Luca 6:44;
 • 34 Pui* de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci** din prisosul inimii vorbeşte gura.
 • * Mat 3:7; Mat 23:33; ** Luca 6:45;
 • 35 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.
 • 36 Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.
 • 37 Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit.”
 • Minunea cu prorocul Iona
 • 38 Atunci*, unii din cărturari şi din farisei au luat cuvântul şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!”
 • * Mat 16:1; Marc 8:11; Luca 11:16; Luca 11:29; Ioan 2:18; 1 Cor 1:22;
 • 39 Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean şi preacurvar* cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.
 • * Isa 57:3; Mat 16:4; Marc 8:38; Ioan 4:48;
 • 40 Căci* , după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.
 • * Iona 1:17;
 • 41 Bărbaţii* din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l** vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.
 • * Luca 11:32; ** Ier 3:11; Ezec 16:51; Ezec 16:52; Rom 2:27; Iona 3:5;
 • 42 Împărăteasa* de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.
 • * 1 Imp 10:1; 2 Cron 9:1; Luca 11:31;
 • 43 Duhul* necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă** prin locuri fără apă, căutând odihnă şi n-o găseşte.
 • * Luca 11:24; ** Iov 1:7; 1 Pet 5:8;
 • 44 Atunci zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit.’ Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită.
 • 45 Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi* starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.”
 • * Evr 6:4; Evr 10:26; 2 Pet 2:20-22;
 • Mama şi fraţii lui Isus
 • 46 Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată* că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El.
 • * Marc 3:31; Luca 8:19-21;
 • 47 Atunci, cineva I-a zis: „Iată, mama Ta şi fraţii* Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.”
 • * Mat 13:55; Marc 6:3; Ioan 2:12; Ioan 7:3; Ioan 7:5; Fapte 1:14; 1 Cor 9:5; Gal 1:19;
 • 48 Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta: „Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei?”
 • 49 Apoi, Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis: „Iată mama Mea şi fraţii Mei!
 • 50 Căci oricine* face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”
 • * Ioan 15:14; Gal 5:6; Gal 6:15; Col 3:11; Evr 2:11;
  Matei, capitolul 12