Matei  


Capitolul 13
 • Pilda semănătorului
 • 1 În aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă şi şedea* lângă mare.
 • * Marc 4:1;
 • 2 O mulţime de noroade s-au* strâns la El, aşa că a trebuit să Se** suie să şadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe ţărm.
 • * Luca 8:4; ** Luca 5:3;
 • 3 El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde şi le-a zis: „Iată, semănătorul a ieşit să semene.
 • 4 Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum şi au venit păsările şi au mâncat-o.
 • 5 O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc.
 • 6 Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.
 • 7 O altă* parte a căzut între spini: spinii au crescut şi au înecat-o.
 • * Luca 8:5;
 • 8 O altă parte a căzut în pământ bun şi a dat rod: un grăunte a dat o sută* , altul, şaizeci şi altul, treizeci.
 • * Gen 26:12;
 • 9 Cine* are urechi de auzit să audă.”
 • * Mat 11:15; Marc 4:9;
 • 10 Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „De ce le vorbeşti în pilde?”
 • 11 Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă* v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.
 • * Mat 11:25; Mat 16:17; Marc 4:11; 1 Cor 2:10; 1 Ioan 2:27;
 • 12 Căci* celui ce are, i se va da şi va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are.
 • * Mat 25:29; Marc 4:25; Luca 8:18; Luca 19:26;
 • 13 De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg.
 • 14 Şi cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care zice: ‘Veţi* auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi vedea.’
 • * Isa 6:9; Ezec 12:2; Marc 4:12; Luca 8:10; Ioan 12:40; Fapte 28:26; Fapte 28:27; Rom 11:8; 2 Cor 3:14; 2 Cor 3:15;
 • 15 Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns* tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.
 • * Evr 5:11;
 • 16 Dar ferice* de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud!
 • * Mat 16:17; Luca 10:23; Luca 10:24; Ioan 20:29;
 • 17 Adevărat vă spun că mulţi* proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.
 • * Evr 11:13; 1 Pet 1:10; 1 Pet 1:11;
 • 18 Ascultaţi* dar ce înseamnă pilda semănătorului.
 • * Marc 4:14; Luca 8:11;
 • 19 Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie* şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânţa căzută lângă drum.
 • * Mat 4:23;
 • 20 Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul şi-l primeşte îndată cu* bucurie,
 • * Isa 58:2; Ezec 33:31; Ezec 33:32; Ioan 5:35;
 • 21 dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se* leapădă îndată de el.
 • * Mat 11:6; 2 Tim 1:15;
 • 22 Sămânţa* căzută între** spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt şi ajunge neroditor.
 • * Mat 19:23; Marc 10:23; Luca 18:24; 1 Tim 6:9; 2 Tim 4:10; ** Ier 4:3;
 • 23 Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, şaizeci, altul, treizeci.”
 • Pilda neghinei
 • 24 Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.
 • 25 Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat.
 • 26 Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.
 • 27 Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: ‘Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?’
 • 28 El le-a răspuns: ‘Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.’ Şi robii i-au zis: ‘Vrei dar să mergem s-o smulgem?’
 • 29 ‘Nu’, le-a zis el, ‘ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul* împreună cu ea.
 • * Mat 3:12;
 • 30 Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.»’”
 • Pilda grăuntelui de muştar şi aluatului
 • 31 Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia* cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa.
 • * Isa 2:2; Isa 2:3; Mica 4:1; Marc 4:30; Luca 13:18; Luca 13:19;
 • 32 Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.”
 • 33 Le-a spus* o altă pildă, şi anume: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.”
 • * Luca 13:20;
 • 34 Isus a spus noroadelor toate aceste* lucruri în pilde şi nu le vorbea deloc fără pildă,
 • * Marc 4:33; Marc 4:34;
 • 35 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: „Voi* vorbi în pilde, voi** spune lucruri ascunse de la facerea lumii.”
 • * Ps 78:2; ** Rom 16:25; Rom 16:26; 1 Cor 2:7; Efes 3:9; Col 1:26;
 • Tâlcuirea pildei neghinei
 • 36 Atunci, Isus a dat drumul noroadelor şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El şi I-au zis: „Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.”
 • 37 El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului.
 • 38 Ţarina* este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii** celui rău.
 • * Mat 24:14; Mat 28:19; Marc 16:15; Marc 16:20; Luca 24:47; Rom 10:18; Col 1:6; ** Gen 3:15; Ioan 8:44; Fapte 13:10; 1 Ioan 3:8;
 • 39 Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul* este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.
 • * Ioel 3:13; Apoc 14:15;
 • 40 Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului.
 • 41 Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi* ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea
 • * Mat 18:7; 2 Pet 2:12;
 • 42 şi-i* vor arunca în cuptorul aprins; acolo** vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
 • * Mat 3:12; Apoc 19:20; Apoc 20:10; ** Mat 8:12; Mat 13:50;
 • 43 Atunci* , cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine** are urechi de auzit să audă.
 • * Dan 12:3; 1 Cor 15:42; 1 Cor 15:43; 1 Cor 15:58; ** Mat 13:9;
 • Pilda comorii ascunse şi a mărgăritarului
 • 44 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde şi, de bucuria ei, se duce şi vinde* tot ce are şi cumpără** ţarina aceea.
 • * Fil 3:7; Fil 3:8; ** Isa 55:1; Apoc 3:18;
 • 45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.
 • 46 Şi, când găseşte un* mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.
 • * Prov 2:4; Prov 3:14; Prov 3:15; Prov 8:10; Prov 8:19;
 • Pilda năvodului
 • 47 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde* tot felul de peşti.
 • * Mat 22:10;
 • 48 După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun şi aruncă afară ce este rău.
 • 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi* pe cei răi din mijlocul celor buni
 • * Mat 25:32;
 • 50 şi-i* vor arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
 • * Mat 13:42;
 • 51 „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?”, i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”, I-au răspuns ei.
 • 52 Şi El le-a zis: „De aceea, orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi* şi lucruri vechi.”
 • * Cant 7:13;
 • Isus la Nazaret. Necredinţa locuitorilor
 • 53 După ce a isprăvit Isus pildele acestea, a plecat de acolo.
 • 54 A* venit în patria Sa şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L auzeau se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?
 • * Mat 2:23; Marc 6:1; Luca 4:16; Luca 4:23;
 • 55 Oare* nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov**, Iosif, Simon şi Iuda nu sunt ei fraţii Lui?
 • * Isa 49:7; Marc 6:3; Luca 3:23; Ioan 6:42; ** Marc 15:40; Mat 12:46;
 • 56 Şi surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?”
 • 57 Şi găseau astfel în El o pricină de poticnire*. Dar Isus le-a zis: „Nicăieri nu** este preţuit un proroc mai puţin decât în patria şi în casa Lui.”
 • * Mat 11:6; Marc 6:3; Marc 6:4; ** Luca 4:24; Ioan 4:44;
 • 58 Şi n-a* făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinţei lor.
 • * Marc 6:5; Marc 6:6;
  Matei, capitolul 13  
Versetul zilei
Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
1 Petru 1:17
Pune-l pe pagina ta