Matei  


Capitolul 14
 • Moartea lui Ioan Botezătorul
 • 1 În vremea aceea, cârmuitorul Irod* a auzit vorbindu-se despre Isus
 • * Marc 6:14; Luca 9:7;
 • 2 şi a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morţi şi de aceea se fac minuni prin el.”
 • 3 Căci Irod* prinsese pe Ioan, îl legase şi-l pusese în temniţă din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip;
 • * Marc 6:17; Luca 3:19; Luca 3:20;
 • 4 pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ţi* este îngăduit s-o ai de nevastă.”
 • * Lev 18:16; Lev 20:21;
 • 5 Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că* norodul privea pe Ioan ca pe un proroc.
 • * Mat 21:26; Luca 20:6;
 • 6 Dar, când se prăznuia ziua naşterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeţilor şi a plăcut lui Irod.
 • 7 De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere.
 • 8 Îndemnată de mama sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!”
 • 9 Împăratul s-a întristat, dar, din pricina jurămintelor sale şi de ochii celor ce şedeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea.
 • 10 Şi a trimis să taie capul lui Ioan în temniţă.
 • 11 Capul a fost adus într-o farfurie şi dat fetei, care l-a dus la mama sa.
 • 12 Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat şi s-au dus de au dat de ştire lui Isus.
 • Înmulţirea pâinilor
 • 13 Isus, când a auzit* vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieşit din cetăţi şi s-au luat după El pe jos.
 • * Mat 10:23; Mat 12:15; Marc 6:32; Luca 9:10; Ioan 6:1; Ioan 6:2;
 • 14 Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I* s-a făcut milă de ea şi a vindecat pe cei bolnavi.
 • * Mat 9:36; Marc 6:34;
 • 15 Când* s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Locul acesta este pustiu, şi vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-şi cumpere de mâncare.”
 • * Marc 6:35; Luca 9:12; Ioan 6:5;
 • 16 „N-au nevoie să plece”, le-a răspuns Isus; „daţi-le voi să mănânce.”
 • 17 Dar ei I-au zis: „N-avem aici decât cinci pâini şi doi peşti.”
 • 18 Şi El le-a zis: „Aduceţi-i aici la Mine!”
 • 19 Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat*, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor.
 • * Mat 15:36;
 • 20 Toţi au mâncat şi s-au săturat şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele de firimituri.
 • 21 Cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.
 • Umblarea pe mare
 • 22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor.
 • 23 După* ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage singur la o parte. Se înnoptase**, şi El era singur acolo.
 • * Marc 6:46; ** Ioan 6:16;
 • 24 În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă.
 • 25 Când se îngâna ziua cu noaptea1, Isus a venit la ei, umblând* pe mare.
 • * Iov 9:8;
 • 26 Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat.
 • 27 Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!”
 • 28 „Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape!”
 • 29 „Vino!”, i-a zis Isus. Petru a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus.
 • 30 Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut şi, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!”
 • 31 Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”
 • 32 Şi, după ce au intrat în corabie, a stat vântul.
 • 33 Cei ce erau în corabie au venit de s-au* închinat înaintea lui Isus şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”
 • * Ps 2:7; Mat 16:16; Mat 26:63; Marc 1:1; Luca 4:41; Ioan 1:49; Ioan 6:69; Ioan 11:27; Fapte 8:37; Rom 1:2;
 • 34 După* ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului.
 • * Marc 6:53;
 • 35 Oamenii din locul acela, care cunoşteau pe Isus, au trimis să dea de ştire în toate împrejurimile şi au adus la El pe toţi bolnavii.
 • 36 Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi* s-au atins s-au vindecat.
 • * Mat 9:20; Marc 3:10; Luca 6:19; Fapte 19:12;
 • 1. Greceşte: în a patra strajă.
  Matei, capitolul 14