Matei  


Capitolul 16
 • Aluatul fariseilor
 • 1 Fariseii* şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.
 • * Mat 12:38; Marc 8:11; Luca 11:16; Luca 12:54-56; 1 Cor 1:22;
 • 2 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: ‘Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.’
 • 3 Şi dimineaţa ziceţi: ‘Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât.’ Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?
 • 4 Un neam* viclean şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.” Apoi i-a lăsat şi a plecat.
 • * Mat 12:39;
 • 5 Ucenicii trecuseră* de cealaltă parte şi uitaseră să ia pâini.
 • * Marc 8:14;
 • 6 Isus le-a zis: „Luaţi seama* şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.”
 • * Luca 12:1;
 • 7 Ucenicii se gândeau în ei şi ziceau: „Ne zice aşa pentru că n-am luat pâini!”
 • 8 Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentru ce vă gândiţi că n-aţi luat pâini?
 • 9 Tot* nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni şi câte coşuri aţi ridicat?
 • * Mat 14:17; Ioan 6:9;
 • 10 Nici* de cele şapte pâini pentru cei patru mii de oameni şi câte coşniţe aţi ridicat?
 • * Mat 15:34;
 • 11 Cum nu înţelegeţi că nu v-am spus de pâini? Ci v-am spus să vă păziţi de aluatul fariseilor şi al saducheilor.”
 • 12 Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.
 • Isus în ţinutul Cezareii lui Filip
 • 13 Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine* zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”
 • * Marc 8:27; Luca 9:18;
 • 14 Ei* au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul din proroci.”
 • * Mat 14:2; Luca 9:7-9;
 • 15 „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?”
 • 16 Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu* eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”
 • * Mat 14:33; Marc 8:29; Luca 9:20; Ioan 6:69; Ioan 11:27; Fapte 8:37; Fapte 9:20; Evr 1:2; Evr 1:5; 1 Ioan 4:15; 1 Ioan 5:5;
 • 17 Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă* nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl** Meu, care este în ceruri.
 • * Efes 2:8; ** 1 Cor 2:10; Gal 1:16;
 • 18 Şi Eu îţi spun: tu* eşti Petru1 , şi pe** această piatră2 voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.
 • * Ioan 1:42; ** Efes 2:20; Apoc 21:14; Iov 38:17; Ps 9:13; Ps 107:18; Isa 38:10;
 • 19 Îţi* voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”
 • * Mat 18:18; Ioan 20:23;
 • 20 Atunci* a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.
 • * Mat 17:9; Marc 8:30; Luca 9:21;
 • Isus vesteşte patimile şi moartea Sa
 • 21 De atunci încolo, Isus a început să spună* ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învieze.
 • * Mat 20:17; Marc 8:31; Marc 9:31; Marc 10:33; Luca 9:22; Luca 18:31; Luca 24:6; Luca 24:7;
 • 22 Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!”
 • 23 Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano* , tu** eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
 • * 2 Sam 19:22; ** Rom 8:7;
 • 24 Atunci*, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.
 • * Mat 10:38; Marc 8:34; Luca 9:23; Luca 14:27; Fapte 14:22; 1 Tes 3:3; 2 Tim 3:12;
 • 25 Pentru că oricine* va vrea să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.
 • * Luca 17:33; Ioan 12:25;
 • 26 Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce* ar da un om în schimb pentru sufletul său?
 • * Ps 49:7; Ps 49:8;
 • 27 Căci Fiul* omului are să vină în slava Tatălui Său, cu** îngerii Săi, şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
 • * Mat 26:64; Marc 8:38; Luca 9:26; ** Dan 7:10; Zah 14:5; Mat 25:31; Iuda 1:14; Iov 34:11; Ps 62:12; Prov 24:12; Ier 17:10; Ier 32:19; Rom 2:6; 1 Cor 3:8; 2 Cor 5:10; 1 Pet 1:17; Apoc 2:23; Apoc 22:12;
 • 28 Adevărat vă spun că* unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”
 • * Marc 9:1; Luca 9:27;
 • 1. Greceşte: Petros.
 • 2. Greceşte: petra.
  Matei, capitolul 16  
Versetul zilei
Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
1 Petru 1:17
Pune-l pe pagina ta