Matei  


Capitolul 17
 • Schimbarea la faţă
 • 1 După* şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt.
 • * Marc 9:2; Luca 9:28;
 • 2 El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele I s-au făcut albe ca lumina.
 • 3 Şi iată că li s-au arătat Moise şi Ilie stând de vorbă cu El.
 • 4 Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.”
 • 5 Pe când* vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta** este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de†† El să ascultaţi!”
 • * 2 Pet 1:17; ** Mat 3:17; Marc 1:11; Luca 3:22; Isa 42:1; †† Deut 18:15; Deut 18:19; Fapte 3:22; Fapte 3:23;
 • 6 Când* au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare.
 • * 2 Pet 1:18;
 • 7 Dar Isus S-a apropiat, S-a* atins de ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!”
 • * Dan 8:18; Dan 9:21; Dan 10:10; Dan 10:18;
 • 8 Ei au ridicat ochii şi n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.
 • 9 Pe când coborau din munte, Isus* le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morţi.”
 • * Mat 16:20; Marc 8:30; Marc 9:9;
 • 10 Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare* de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?”
 • * Mal 4:5; Mat 11:14; Marc 9:11;
 • 11 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze* din nou toate lucrurile.
 • * Mal 4:6; Luca 1:16; Luca 1:17; Fapte 3:21;
 • 12 Dar* vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au** făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.”
 • * Mat 11:14; Marc 9:12; Marc 9:13; ** Mat 15:3; Mat 15:10; Mat 16:21;
 • 13 Ucenicii au înţeles atunci* că le vorbise despre Ioan Botezătorul.
 • * Mat 11:14;
 • Vindecarea unui lunatic
 • 14 Când* au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis:
 • * Marc 9:14; Luca 9:37;
 • 15 „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.
 • 16 L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece.”
 • 17 „O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici, la Mine.”
 • 18 Isus a certat dracul, care a ieşit din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
 • 19 Atunci, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”
 • 20 „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă* aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.
 • * Mat 21:21; Marc 11:23; Luca 17:6; 1 Cor 12:9; 1 Cor 13:2;
 • 21 Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”
 • Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
 • 22 Pe* când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor.
 • * Mat 16:21; Mat 20:17; Marc 8:31; Marc 9:30; Marc 9:31; Marc 10:33; Luca 9:22; Luca 9:44; Luca 18:31; Luca 24:6; Luca 24:7;
 • 23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” Ucenicii s-au întristat foarte mult.
 • Isus plăteşte darea pentru Templu
 • 24 Când au ajuns* în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu1 au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?”
 • * Marc 9:33;
 • 25 „Ba da”, a zis Petru. Şi când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte şi i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?”
 • 26 Petru I-a răspuns: „De la străini.” Şi Isus i-a zis: „Aşadar, fiii sunt scutiţi.
 • 27 Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi. Deschide-i gura şi vei găsi în ea un ban2 pe care ia-l şi dă-li-l lor, pentru Mine şi pentru tine.”
 • 1. Greceşte: cele două drahme.
 • 2. Greceşte: stater.
  Matei, capitolul 17  
Versetul zilei
Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
1 Petru 1:17
Pune-l pe pagina ta