Matei  


Capitolul 20
 • Pilda lucrătorilor viei
 • 1 Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la vie.
 • 2 S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu1 pe zi şi i-a trimis la vie.
 • 3 A ieşit pe la ceasul al treilea şi a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru.
 • 4 ‘Duceţi-vă şi voi în via mea’, le-a zis el, ‘şi vă voi da ce va fi cu dreptul.’ Şi s-au dus.
 • 5 A ieşit iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea şi a făcut la fel.
 • 6 Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă şi le-a zis: ‘De ce staţi aici toată ziua fără lucru?’
 • 7 Ei i-au răspuns: ‘Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.’ ‘Duceţi-vă şi voi în via mea’, le-a zis el, ‘şi veţi primi ce va fi cu dreptul.’
 • 8 Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: ‘Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei dintâi.’
 • 9 Cei din ceasul al unsprezecelea au venit şi au luat, fiecare, câte un leu.
 • 10 Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit şi ei tot câte un leu de fiecare.
 • 11 După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului
 • 12 şi ziceau: ‘Aceştia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul şi zăduful zilei.’
 • 13 Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: ‘Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?
 • 14 Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie.
 • 15 Nu pot* să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori** este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?’
 • * Rom 9:2; ** Deut 15:9; Prov 23:6; Mat 6:23;
 • 16 Tot aşa* , cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că** mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”
 • * Mat 19:30; ** Mat 22:14;
 • Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
 • 17 Pe când* Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici şi le-a zis:
 • * Marc 10:32; Luca 18:31; Ioan 12:12;
 • 18 „Iată* că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte
 • * Mat 16:21;
 • 19 şi-L* vor da în mâinile neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească, dar a treia zi va învia.”
 • * Mat 27:2; Marc 15:1; Luca 23:1; Ioan 18:28; Fapte 3:13;
 • Cererea fiilor lui Zebedei
 • 20 Atunci*, mama fiilor** lui Zebedei s-a apropiat de Isus, împreună cu fiii ei, şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.
 • * Marc 10:35; ** Mat 4:21;
 • 21 El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte”, I-a zis ea, „ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă* unul la dreapta şi altul la stânga Ta.”
 • * Mat 19:28;
 • 22 Drept răspuns, Isus a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul* pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul** cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei.
 • * Mat 26:39; Mat 26:42; Marc 14:36; Luca 22:42; Ioan 18:16; ** Luca 12:50;
 • 23 Şi El le-a răspuns: „Este adevărat* că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu, dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o** dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.”
 • * Fapte 12:2; Rom 8:17; 2 Cor 1:7; Apoc 1:9; ** Mat 25:34;
 • 24 Cei zece, când* au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi.
 • * Marc 10:41; Luca 22:24; Luca 22:25;
 • 25 Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, şi mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire.
 • 26 Între* voi să nu fie aşa. Ci oricare** va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
 • * 1 Pet 5:3; ** Mat 23:11; Marc 9:35; Marc 10:43;
 • 27 şi* oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.
 • * Mat 18:4;
 • 28 Pentru* că nici Fiul** omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi†† dea viaţa ca răscumpărare pentru*† mulţi.”
 • * Ioan 13:4; ** Fil 2:7; Luca 22:27; Ioan 13:14; †† Isa 53:10; Isa 53:11; Dan 9:24; Dan 9:26; Ioan 11:51; Ioan 11:52; 1 Tim 2:6; Tit 2:14; 1 Pet 1:19; *† Mat 26:28; Rom 5:15; Rom 5:19; Evr 9:28;
 • Doi orbi vindecaţi la Ierihon
 • 29 Când* au ieşit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus.
 • * Marc 10:46; Luca 18:35;
 • 30 Şi doi* orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
 • * Mat 9:27;
 • 31 Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
 • 32 Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?”
 • 33 „Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!”
 • 34 Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor şi îndată orbii şi-au căpătat vederea şi au mers după El.
 • 1. Greceşte: dinar.
  Matei, capitolul 20  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta