Matei  


Capitolul 20
 • Pilda lucrătorilor viei
 • 1 Fiindcă Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la vie.
 • 2 S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu1 pe zi şi i-a trimis la vie.
 • 3 A ieşit pe la ceasul al treilea şi a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru.
 • 4 ‘Duceţi-vă şi voi în via mea’, le-a zis el, ‘şi vă voi da ce va fi cu dreptul.’ Şi s-au dus.
 • 5 A ieşit iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea şi a făcut la fel.
 • 6 Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă şi le-a zis: ‘De ce staţi aici toată ziua fără lucru?’
 • 7 Ei i-au răspuns: ‘Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.’ ‘Duceţi-vă şi voi în via mea’, le-a zis el, ‘şi veţi primi ce va fi cu dreptul.’
 • 8 Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: ‘Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei dintâi.’
 • 9 Cei din ceasul al unsprezecelea au venit şi au luat, fiecare, câte un leu.
 • 10 Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit şi ei tot câte un leu de fiecare.
 • 11 După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului
 • 12 şi ziceau: ‘Aceştia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul şi zăduful zilei.’
 • 13 Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: ‘Prietene, ţie nu-ţi fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?
 • 14 Ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din urmă ca şi ţie.
 • 15 Nu pot* să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori** este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?’
 • * Rom 9:2; ** Deut 15:9; Prov 23:6; Mat 6:23;
 • 16 Tot aşa* , cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că** mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”
 • * Mat 19:30; ** Mat 22:14;
 • Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
 • 17 Pe când* Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici şi le-a zis:
 • * Marc 10:32; Luca 18:31; Ioan 12:12;
 • 18 „Iată* că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte
 • * Mat 16:21;
 • 19 şi-L* vor da în mâinile neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească, dar a treia zi va învia.”
 • * Mat 27:2; Marc 15:1; Luca 23:1; Ioan 18:28; Fapte 3:13;
 • Cererea fiilor lui Zebedei
 • 20 Atunci*, mama fiilor** lui Zebedei s-a apropiat de Isus, împreună cu fiii ei, şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.
 • * Marc 10:35; ** Mat 4:21;
 • 21 El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte”, I-a zis ea, „ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă* unul la dreapta şi altul la stânga Ta.”
 • * Mat 19:28;
 • 22 Drept răspuns, Isus a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul* pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul** cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei.
 • * Mat 26:39; Mat 26:42; Marc 14:36; Luca 22:42; Ioan 18:16; ** Luca 12:50;
 • 23 Şi El le-a răspuns: „Este adevărat* că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu, dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o** dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.”
 • * Fapte 12:2; Rom 8:17; 2 Cor 1:7; Apoc 1:9; ** Mat 25:34;
 • 24 Cei zece, când* au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi.
 • * Marc 10:41; Luca 22:24; Luca 22:25;
 • 25 Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, şi mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire.
 • 26 Între* voi să nu fie aşa. Ci oricare** va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
 • * 1 Pet 5:3; ** Mat 23:11; Marc 9:35; Marc 10:43;
 • 27 şi* oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.
 • * Mat 18:4;
 • 28 Pentru* că nici Fiul** omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi†† dea viaţa ca răscumpărare pentru*† mulţi.”
 • * Ioan 13:4; ** Fil 2:7; Luca 22:27; Ioan 13:14; †† Isa 53:10; Isa 53:11; Dan 9:24; Dan 9:26; Ioan 11:51; Ioan 11:52; 1 Tim 2:6; Tit 2:14; 1 Pet 1:19; *† Mat 26:28; Rom 5:15; Rom 5:19; Evr 9:28;
 • Doi orbi vindecaţi la Ierihon
 • 29 Când* au ieşit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus.
 • * Marc 10:46; Luca 18:35;
 • 30 Şi doi* orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
 • * Mat 9:27;
 • 31 Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
 • 32 Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?”
 • 33 „Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!”
 • 34 Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor şi îndată orbii şi-au căpătat vederea şi au mers după El.
 • 1. Greceşte: dinar.
  Matei, capitolul 20