Matei  


Capitolul 21
 • Intrarea lui Isus în Ierusalim
 • 1 Când* s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele** Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici
 • * Marc 11:1; Luca 19:29; ** Zah 14:14;
 • 2 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. În el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine.
 • 3 Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.”
 • 4 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
 • 5 „Spuneţi* fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.’”
 • * Isa 62:11; Zah 9:9; Ioan 12:15;
 • 6 Ucenicii* s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus.
 • * Marc 11:4;
 • 7 Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au* pus hainele peste ei şi El a şezut deasupra.
 • * 2 Imp 9:13;
 • 8 Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii* tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum.
 • * Lev 23:40; Ioan 12:13;
 • 9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă strigau: „Osana*, Fiul lui David! Binecuvântat** este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”
 • * Ps 118:25; ** Ps 118:26; Mat 23:39;
 • Gonirea vânzătorilor din Templu
 • 10 Când* a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare şi fiecare zicea: „Cine este acesta?”
 • * Marc 11:15; Luca 19:45; Ioan 2:13; Ioan 2:15;
 • 11 „Este Isus, Prorocul*, din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele.
 • * Mat 2:23; Luca 7:16; Ioan 6:14; Ioan 7:40; Ioan 9:17;
 • 12 Isus a intrat* în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor** de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei
 • * Marc 11:11; Luca 19:45; Ioan 2:15; ** Deut 14:25;
 • 13 şi le-a zis: „Este scris: ‘Casa* Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar** voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”
 • * Isa 56:7; ** Ier 7:11; Marc 11:17; Luca 19:46;
 • 14 Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu şi El i-a vindecat.
 • 15 Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea şi pe copii strigând în Templu şi zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie.
 • 16 Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din* gura pruncilor şi din gura celor ce sug’?”
 • * Ps 8:2;
 • 17 Şi, lăsându-i, a ieşit din cetate şi S-a îndreptat spre Betania* şi a rămas acolo.
 • * Marc 11:11; Ioan 11:18;
 • Blestemarea smochinului
 • 18 Dimineaţa*, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame.
 • * Marc 11:12;
 • 19 A văzut* un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze şi i-a zis: „De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!” Şi îndată smochinul s-a uscat.
 • * Marc 11:13;
 • 20 Ucenicii, când* au văzut acest lucru, s-au mirat şi au zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?”
 • * Marc 11:20;
 • 21 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă* veţi avea credinţă şi nu** vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci , chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare’, se va face.
 • * Mat 17:20; Luca 17:6; ** Iac 1:6; 1 Cor 13:2;
 • 22 Tot* ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”
 • * Mat 7:7; Marc 11:24; Luca 11:9; Iac 5:16; Ioan 3:22; Ioan 5:15;
 • Puterea lui Isus. Pilda celor doi fii
 • 23 Isus* S-a dus în Templu şi, pe când învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului şi I-au zis**: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea şi cine Ţi-a dat puterea aceasta?”
 • * Marc 11:27; Luca 20:1; ** Exod 2:14; Fapte 4:7; Fapte 7:27;
 • 24 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă voi pune şi Eu o întrebare şi, dacă-Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi Eu cu ce putere fac aceste lucruri.
 • 25 Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni?” Dar ei vorbeau între ei şi ziceau: „Dacă vom răspunde: ‘Din cer’, ne va spune: ‘Atunci de ce nu l-aţi crezut?’
 • 26 Şi dacă vom răspunde: ‘De la oameni’, ne temem de norod, pentru că* toţi socotesc pe Ioan drept proroc.”
 • * Mat 14:5; Marc 6:20; Luca 20:6;
 • 27 Atunci au răspuns lui Isus: „Nu ştim!” Şi El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri.
 • 28 Ce credeţi? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel dintâi şi i-a zis: ‘Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!’
 • 29 ‘Nu vreau’, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a dus.
 • 30 S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns: ‘Mă duc, doamne!’ Şi nu s-a dus.
 • 31 Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Şi Isus le-a zis: „Adevărat* vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.
 • * Luca 7:29; Luca 7:50;
 • 32 Fiindcă Ioan* a venit la voi umblând în calea neprihănirii şi nu l-aţi crezut. Dar** vameşii şi curvele l-au crezut. Şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi.
 • * Mat 3:1; ** Luca 3:12; Luca 3:13;
 • Pilda vierilor
 • 33 Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care* a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri şi a plecat** în altă ţară.
 • * Ps 80:9; Cant 8:11; Isa 5:1; Ier 2:21; Marc 12:1; Luca 20:9; ** Mat 25:14; Mat 25:15;
 • 34 Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca* să ia partea lui de rod.
 • * Cant 8:11; Cant 8:12;
 • 35 Vierii* au pus mâna pe robii lui şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.
 • * 2 Cron 24:21; 2 Cron 36:16; Neem 9:26; Mat 5:12; Mat 23:34; Mat 23:37; Fapte 7:52; 1 Tes 2:15; Evr 11:36; Evr 11:37;
 • 36 A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; şi vierii i-au primit la fel.
 • 37 La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: ‘Vor primi cu cinste pe fiul meu!’
 • 38 Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: ‘Iată* moştenitorul; veniţi** să-l omorâm şi să punem stăpânire pe moştenirea lui.’
 • * Ps 2:8; Evr 1:2; ** Ps 2:2; Mat 26:3; Mat 27:1; Ioan 11:53; Fapte 4:27;
 • 39 Şi* au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât.
 • * Mat 26:50; Marc 14:46; Luca 22:54; Ioan 18:12; Fapte 2:23;
 • 40 Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?”
 • 41 Ei I-au răspuns*: „Pe ticăloşii aceia, ticălos îi va pierde**, şi via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.”
 • * Luca 20:16; ** Luca 21:24; Evr 2:3; Fapte 13:46; Fapte 15:7; Fapte 18:6; Fapte 28:28;
 • 42 Isus le-a zis: „N-aţi* citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri’?
 • * Ps 118:22; Isa 28:16; Marc 12:10; Luca 20:17; Fapte 4:11; Efes 2:20; 1 Pet 2:6; 1 Pet 2:7;
 • 43 De aceea vă spun că* Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite.
 • * Mat 8:12;
 • 44 Cine va* cădea peste piatra aceasta va** fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.”
 • * Isa 8:14; Isa 8:15; Zah 12:3; Luca 20:18; Rom 9:33; 1 Pet 2:8; ** Isa 60:12; Dan 2:44;
 • 45 După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei
 • 46 şi căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele* Îl socoteau drept proroc.
 • * Mat 21:11; Luca 7:16; Ioan 7:40;
  Matei, capitolul 21