Matei  


Capitolul 22
 • Pilda nunţii fiului de împărat
 • 1 Isus a* luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis:
 • * Luca 14:16; Apoc 19:7; Apoc 19:9;
 • 2 „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.
 • 3 A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au vrut să vină.
 • 4 A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: ‘Spuneţi celor poftiţi: «Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.»’
 • 5 Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui şi altul la negustoria lui.
 • 6 Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât.
 • 7 Când a auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oştile* sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea.
 • * Dan 9:26; Luca 19:27;
 • 8 Atunci a zis robilor săi: ‘Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici* de ea.
 • * Mat 10:11; Mat 10:13; Fapte 13:46;
 • 9 Duceţi-vă dar la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.’
 • 10 Robii au ieşit la răspântii, au* strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni, şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi.
 • * Mat 13:38; Mat 13:47;
 • 11 Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii şi a zărit acolo pe un om care* nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
 • * 2 Cor 5:3; Efes 4:24; Col 3:10; Col 3:12; Apoc 3:4; Apoc 16:15; Apoc 19:8;
 • 12 ‘Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuţit.
 • 13 Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: ‘Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în* întunericul de afară; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
 • * Mat 8:12;
 • 14 Căci* mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.’”
 • * Mat 20:16;
 • Birul
 • 15 Atunci*, fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba.
 • * Marc 12:13; Luca 20:20;
 • 16 Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodienii, care I-au zis: „Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor.
 • 17 Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?”
 • 18 Isus, care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor?
 • 19 Arătaţi-Mi banul birului.” Şi ei I-au adus un ban1.
 • 20 El i-a întrebat: „Chipul acesta şi slovele scrise pe el ale cui sunt?”
 • 21 „Ale Cezarului”, I-au răspuns ei. Atunci, El le-a zis: „Daţi* dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”
 • * Mat 17:25; Rom 13:7;
 • 22 Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat şi au plecat.
 • Despre înviere
 • 23 În aceeaşi* zi, au venit la Isus saducheii, care** zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare:
 • * Marc 12:18; Luca 20:27; ** Fapte 23:8;
 • 24 „Învăţătorule, Moise* a zis: ‘Dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său şi să-i ridice urmaş.’
 • * Deut 25:5;
 • 25 Erau dar la noi şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat şi a murit şi, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui.
 • 26 Tot aşa şi al doilea, şi al treilea, până la al şaptelea.
 • 27 La urmă, după ei toţi, a murit şi femeia.
 • 28 La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea? Fiindcă toţi au avut-o de nevastă.”
 • 29 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi* nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.
 • * Ioan 20:9;
 • 30 Căci, la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi* ca îngerii lui Dumnezeu în cer.
 • * 1 Ioan 3:2;
 • 31 Cât priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice:
 • 32 ‘Eu* sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov’? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.”
 • * Exod 3:6; Exod 3:16; Marc 12:26; Luca 20:37; Fapte 7:32; Evr 11:16;
 • 33 Noroadele care ascultau au* rămas uimite de învăţătura lui Isus.
 • * Mat 7:28;
 • Porunca cea mai mare
 • 34 Când* au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc.
 • * Marc 12:28;
 • 35 Şi unul din ei, un învăţător al Legii*, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare:
 • * Luca 10:25;
 • 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”
 • 37 Isus i-a răspuns: „‘Să* iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.’
 • * Deut 6:5; Deut 10:12; Deut 30:6; Luca 10:27;
 • 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
 • 39 Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să* iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’
 • * Lev 19:18; Mat 19:19; Marc 12:31; Luca 10:27; Rom 13:9; Gal 5:14; Iac 2:8;
 • 40 În aceste* două porunci se cuprind toată Legea şi Prorocii.”
 • * Mat 7:12; 1 Tim 1:5;
 • Al cui fiu este Hristosul?
 • 41 Pe* când erau strânşi la un loc fariseii, Isus i-a întrebat:
 • * Marc 12:35; Luca 20:41;
 • 42 „Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” „Al lui David”, I-au răspuns ei.
 • 43 Şi Isus le-a zis: „Cum atunci, David, fiind insuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, când zice:
 • 44 ‘Domnul* a zis Domnului Meu: «Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale»’?
 • * Ps 110:1; Fapte 2:34; 1 Cor 15:25; Evr 1:13; Evr 10:12; Evr 10:13;
 • 45 Deci, dacă David Îl numeşte Domn, cum este El fiul lui?”
 • 46 Nimeni* nu I-a putut răspunde un cuvânt. Şi, din ziua aceea, n-a** îndrăznit nimeni să-I mai pună întrebări.
 • * Luca 14:6; ** Marc 12:34; Luca 20:40;
 • 1. Greceşte: dinar.
  Matei, capitolul 22