Matei  


Capitolul 24
 • Dărâmarea Ierusalimului
 • 1 La ieşirea* din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului.
 • * Marc 13:1; Luca 21:5;
 • 2 Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu* va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”
 • * 1 Imp 9:7; Ier 26:18; Mica 3:12; Luca 19:44;
 • 3 El a şezut jos, pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii* Lui au venit la El, la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne**, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?”
 • * Marc 13:3; ** 1 Tes 5:1;
 • 4 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă* să nu vă înşele cineva.
 • * Efes 5:6; Col 2:8; Col 2:18; 2 Tes 2:3; 1 Ioan 4:1;
 • 5 Fiindcă* vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Şi** vor înşela pe mulţi.
 • * Ier 14:14; Ier 23:21; Ier 23:25; Mat 24:24; Ioan 5:43; ** Mat 24:11;
 • 6 Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.
 • 7 Un* neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi.
 • * 2 Cron 15:6; Isa 19:2; Hag 2:22; Zah 14:13;
 • 8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
 • 9 Atunci* vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
 • * Mat 10:17; Marc 13:9; Luca 21:12; Ioan 15:20; Ioan 16:2; Fapte 4:2; Fapte 4:3; Fapte 7:59; Fapte 12:1; 1 Pet 4:16; Apoc 2:10; Apoc 2:13;
 • 10 Atunci, mulţi vor* cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.
 • * Mat 11:6; Mat 13:57; 2 Tim 1:15; 2 Tim 4:10; 2 Tim 4:16;
 • 11 Se vor scula mulţi* proroci mincinoşi şi vor** înşela pe mulţi.
 • * Mat 7:15; Fapte 20:29; 2 Pet 2:1; ** 1 Tim 4:1; Mat 24:5; Mat 24:24;
 • 12 Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
 • 13 Dar* cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.
 • * Mat 10:22; Marc 13:13; Evr 3:6; Evr 3:14; Apoc 2:10;
 • 14 Evanghelia* aceasta a Împărăţiei va** fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.
 • * Mat 4:23; Mat 9:35; ** Rom 10:18; Col 1:6; Col 1:23;
 • Pustiirea Ierusalimului şi venirea Fiului omului
 • 15 De aceea* , când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel** , aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! –
 • * Marc 13:14; Luca 21:20; ** Dan 9:27; Dan 12:11; Dan 9:23; Dan 9:25;
 • 16 atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;
 • 17 cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;
 • 18 şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina.
 • 19 Vai* de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!
 • * Luca 23:29;
 • 20 Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.
 • 21 Pentru că* atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.
 • * Dan 9:26; Dan 12:1; Ioel 2:2;
 • 22 Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar* , din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
 • * Isa 65:8; Isa 65:9; Zah 14:2; Zah 14:3;
 • 23 Atunci* , dacă vă va spune cineva: ‘Iată, Hristosul este aici sau acolo!’, să nu-l credeţi.
 • * Marc 13:21; Luca 17:23; Luca 21:8;
 • 24 Căci se* vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi, vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi** .
 • * Deut 13:1; Mat 24:5; Mat 24:11; 2 Tes 2:9-11; Apoc 13:13; ** Ioan 6:27; Ioan 10:28; Ioan 10:29; Rom 8:28-30; 2 Tim 2:19;
 • 25 Iată că v-am spus mai dinainte.
 • 26 Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceţi acolo! ‘Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi.
 • 27 Căci* , cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
 • * Luca 17:24;
 • 28 Oriunde* va fi stârvul1 , acolo se vor aduna vulturii.
 • * Iov 39:30; Luca 17:37;
 • 29 Îndată* după acele zile de necaz, soarele se** va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate.
 • * Dan 7:11; Dan 7:12; ** Isa 13:10; Ezec 32:7; Ioel 2:10; Ioel 2:31; Ioel 3:15; Amos 5:20; Amos 8:9; Marc 13:24; Luca 21:25; Fapte 2:20; Apoc 6:12;
 • 30 Atunci* se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate** seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
 • * Dan 7:13; ** Zah 12:12; Mat 16:27; Marc 13:26; Apoc 1:7;
 • 31 El* va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.
 • * Mat 13:41; 1 Cor 15:52; 1 Tes 4:16;
 • 32 De la smochin învăţaţi pilda* lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că** vara este aproape.
 • * Luca 21:29; ** Iac 5:9;
 • 33 Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
 • 34 Adevărat vă spun că nu* va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.
 • * Mat 16:28; Mat 23:36; Marc 13:30; Luca 21:32;
 • 35 Cerul* şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 • * Ps 102:26; Isa 51:6; Ier 31:35; Ier 31:36; Mat 5:18; Marc 13:31; Luca 21:23; Evr 1:11;
 • Îndemn la veghere
 • 36 Despre* ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai** Tatăl.
 • * Marc 13:32; Fapte 1:7; 1 Tes 5:2; 2 Pet 3:10; ** Zah 14:7;
 • 37 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.
 • 38 În adevăr, cum* era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie
 • * Gen 6:3-5; Gen 7:5; Luca 17:26; 1 Pet 3:20;
 • 39 şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
 • 40 Atunci* , din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.
 • * Luca 17:34;
 • 41 Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată.
 • 42 Vegheaţi dar* , pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
 • * Mat 25:13; Marc 13:33; Luca 21:36;
 • 43 Să ştiţi* că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.
 • * Luca 12:39; 1 Tes 5:2; 2 Pet 3:10; Apoc 3:3; Apoc 16:15;
 • 44 De aceea* , şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
 • * Mat 25:13; 1 Tes 5:6;
 • 45 Care este deci* robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?
 • * Luca 12:42; Fapte 20:28; 1 Cor 4:2; Evr 3:5;
 • 46 Ferice* de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
 • * Apoc 16:15;
 • 47 Adevărat vă spun că* îl va pune peste toate averile sale.
 • * Mat 25:21; Mat 25:23; Luca 22:29;
 • 48 Dar, dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ‘Stăpânul meu zăboveşte să vină!’
 • 49 Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii,
 • 50 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie,
 • 51 îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo* vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
 • * Mat 8:12; Mat 25:30;
 • 1. Sau: hoit, mortăciune.
  Matei, capitolul 24