Matei  


Capitolul 26
 • Sfătuirea împotriva lui Isus
 • 1 După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi:
 • 2 „Ştiţi* că după două zile vor fi Paştele; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!”
 • * Marc 14:1; Luca 22:1; Ioan 13:1;
 • 3 Atunci*, preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa,
 • * Ps 2:2; Ioan 11:47; Fapte 4:25;
 • 4 şi s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.
 • 5 Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.”
 • Mirul turnat pe capul lui Isus
 • 6 Când* era Isus în Betania**, în casa lui Simon leprosul,
 • * Marc 14:3; Ioan 11:1; Ioan 11:2; Ioan 12:3; ** Mat 21:17;
 • 7 s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; şi, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui.
 • 8 Ucenicilor* le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, şi au zis: „Ce rost are risipa aceasta?
 • * Ioan 12:4;
 • 9 Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să se dea săracilor.”
 • 10 Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine.
 • 11 Pentru că* pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe** Mine nu Mă aveţi totdeauna.
 • * Deut 15:11; Ioan 12:8; ** Mat 18:20; Mat 28:20; Ioan 13:33; Ioan 14:19; Ioan 16:5; Ioan 16:28; Ioan 17:11;
 • 12 Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare.
 • 13 Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”
 • Vânzarea lui Isus
 • 14 Atunci*, unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul**, s-a dus la preoţii cei mai de seamă
 • * Marc 14:10; Luca 22:3; Ioan 13:2; Ioan 13:30; ** Mat 10:4;
 • 15 şi le-a zis: „Ce* vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.
 • * Zah 11:12; Mat 27:3;
 • 16 Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor.
 • Descoperirea vânzătorului
 • 17 În* ziua dintâi a Praznicului Azimilor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci Paştele?”
 • * Exod 12:6; Exod 12:18; Marc 14:12; Luca 22:7;
 • 18 El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i: ‘Învăţătorul zice: «Vremea Mea este aproape; voi face Paştele cu ucenicii Mei în casa ta.»’”
 • 19 Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit Paştele.
 • 20 Seara*, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi.
 • * Marc 14:17-21; Luca 22:14; Ioan 13:21;
 • 21 Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”
 • 22 Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”
 • 23 Drept răspuns, El le-a zis: „Cel* ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde.
 • * Ps 41:9; Luca 22:21; Ioan 13:18;
 • 24 Negreşit, Fiul omului Se duce după cum* este scris despre El. Dar vai** de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!”
 • * Dan 9:26; Marc 9:12; Luca 24:25; Luca 24:26; Luca 24:46; Fapte 17:2; Fapte 17:3; Fapte 26:22; Fapte 26:23; 1 Cor 15:3; ** Ioan 17:12;
 • 25 Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul şi I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu eşti!”
 • Cina cea de taină
 • 26 Pe când* mâncau ei, Isus a** luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”
 • * Marc 14:22; Luca 22:19; ** 1 Cor 11:23-25; 1 Cor 10:16;
 • 27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi* toţi din el,
 • * Marc 14:23;
 • 28 căci acesta* este sângele Meu, sângele legământului celui** nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.
 • * Exod 24:8; Lev 17:11; ** Ier 31:31; Mat 20:28; Rom 3:15; Evr 9:22;
 • 29 Vă spun* că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până** în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
 • * Marc 14:25; Luca 22:18; ** Fapte 10:41;
 • Isus înştiinţează pe ucenicii Săi
 • 30 După ce* au cântat cântarea, au ieşit în Muntele Măslinilor.
 • * Marc 14:26;
 • 31 Atunci, Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi* veţi** găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: ‘Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.’
 • * Marc 14:27; Ioan 16:32; ** Mat 11:6; Zah 13:7;
 • 32 Dar, după ce voi învia, voi* merge înaintea voastră în Galileea.”
 • * Mat 28:7; Mat 28:10; Mat 28:16; Marc 14:28; Marc 16:7;
 • 33 Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”
 • 34 „Adevărat* îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”
 • * Marc 14:30; Luca 22:34; Ioan 13:38;
 • 35 Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru.
 • Ghetsimani
 • 36 Atunci*, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.”
 • * Marc 14:32-35; Luca 22:39; Ioan 18:1;
 • 37 A luat cu El pe Petru şi pe* cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se întristeze şi să Se mâhnească foarte tare.
 • * Mat 4:21;
 • 38 Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare* de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.”
 • * Ioan 12:27;
 • 39 Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat*, zicând: „Tată** , dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu†† cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”
 • * Marc 14:36; Luca 22:42; Evr 5:7; ** Ioan 12:27; Mat 20:22; †† Ioan 5:30; Ioan 6:38; Fil 2:8;
 • 40 Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine!
 • 41 Vegheaţi* şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”
 • * Marc 13:33; Marc 14:38; Luca 22:40; Luca 22:46; Efes 6:18;
 • 42 S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta!”
 • 43 S-a întors iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn.
 • 44 I-a lăsat din nou, S-a depărtat şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte.
 • 45 Apoi a venit la ucenici şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor.
 • 46 Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.”
 • Prinderea lui Isus
 • 47 Pe când* vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului.
 • * Marc 14:43; Luca 22:47; Ioan 18:3; Fapte 1:16;
 • 48 Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!”
 • 49 Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: „Plecăciune, Învăţătorule!” Şi L-a* sărutat.
 • * 2 Sam 20:9;
 • 50 Isus i-a zis: „Prietene* , ce ai venit să faci, fă!” Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus şi L-au prins.
 • * Ps 41:9; Ps 55:13;
 • 51 Şi unul* din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea.
 • * Ioan 18:10;
 • 52 Atunci, Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei, căci* toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri.
 • * Gen 9:6; Apoc 13:10;
 • 53 Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai* mult de douăsprezece legiuni de îngeri?
 • * 2 Imp 6:17; Dan 7:10;
 • 54 Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că* aşa trebuie să se întâmple?”
 • * Isa 53:7; Mat 26:24; Luca 24:25; Luca 24:44; Luca 24:46;
 • 55 În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele şedeam în mijlocul vostru şi învăţam norodul în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine.
 • 56 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise* prin proroci.” Atunci**, toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.
 • * Plang 4:20; Mat 26:54; ** Ioan 18:15;
 • Isus înaintea Sinedriului
 • 57 Cei ce* au prins pe Isus L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii.
 • * Marc 14:53; Luca 22:54; Ioan 18:12; Ioan 18:13; Ioan 18:24;
 • 58 Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru şi a şezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârşitul.
 • 59 Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî.
 • 60 Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfăţişat mulţi* martori mincinoşi. La urmă au venit doi**
 • * Ps 27:12; Ps 35:11; Marc 14:15; Fapte 6:13; ** Deut 19:15;
 • 61 şi au spus: „Acesta a zis: ‘Eu pot* să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.’”
 • * Mat 27:40; Ioan 2:19;
 • 62 Marele preot s-a sculat* în picioare şi I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?”
 • * Marc 14:60;
 • 63 Isus* tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te** jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”
 • * Isa 53:7; Mat 27:12; Mat 27:14; ** Lev 5:1; 1 Sam 14:24; 1 Sam 14:26;
 • 64 „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de* acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând** la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”
 • * Dan 7:13; Mat 16:27; Mat 24:30; Mat 25:31; Luca 21:27; Ioan 1:51; Rom 14:10; 1 Tes 4:16; Apoc 1:7; ** Ps 110:1; Fapte 7:55;
 • 65 Atunci*, marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui.
 • * 2 Imp 18:37; 2 Imp 19:1;
 • 66 Ce credeţi?” Ei au răspuns: „Este vinovat*, să fie pedepsit cu moartea.”
 • * Lev 24:16; Ioan 19:7;
 • 67 Atunci*, L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii şi L-au** pălmuit,
 • * Isa 50:6; Isa 53:3; Mat 27:30; ** Luca 22:63; Ioan 19:3;
 • 68 zicând: „Hristoase, proroceşte-ne* cine Te-a lovit!”
 • * Marc 14:65; Luca 22:64;
 • Tăgăduirea lui Petru
 • 69 Petru* însă şedea afară în curte. O slujnică a venit la el şi i-a zis: „Şi tu erai cu Isus Galileeanul!”
 • * Marc 14:66; Luca 22:55; Ioan 18:16; Ioan 18:17; Ioan 18:25;
 • 70 Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a zis: „Nu ştiu ce vrei să zici.”
 • 71 Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo: „Şi acesta era cu Isus din Nazaret.”
 • 72 El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!”
 • 73 Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba* te dă de gol.”
 • * Luca 22:59;
 • 74 Atunci, el* a început să se blesteme şi să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoşul.
 • * Marc 14:71;
 • 75 Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte* ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.
 • * Mat 26:34; Marc 14:30; Luca 22:61; Luca 22:62; Ioan 13:38;
  Matei, capitolul 26