Matei  


Capitolul 27
 • Isus este dus la Pilat
 • 1 Când s-a făcut ziuă, toţi* preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.
 • * Ps 2:2; Marc 15:1; Luca 22:66; Luca 23:1; Ioan 18:28;
 • 2 După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mâna dregătorului* Pilat din Pont.
 • * Mat 20:19; Fapte 3:13;
 • Căinţa şi moartea lui Iuda
 • 3 Atunci, Iuda*, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor
 • * Mat 26:14; Mat 26:15;
 • 4 şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?” i-au răspuns ei. „Treaba ta.”
 • 5 Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a* dus de s-a spânzurat.
 • * 2 Sam 17:23; Fapte 1:18;
 • 6 Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii şi au zis: „Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge.”
 • 7 Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia „Ţarina olarului”, ca loc pentru îngroparea străinilor.
 • 8 Iată de ce ţarina* aceea a fost numită până în ziua de azi: „Ţarina sângelui”.
 • * Fapte 1:19;
 • 9 Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au* luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit unii din fiii lui Israel,
 • * Zah 11:12; Zah 11:13;
 • 10 şi i-au dat pe ‘Ţarina olarului’, după cum îmi poruncise Domnul.”
 • Isus înaintea lui Pilat
 • 11 Isus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a* întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da”**, i-a răspuns Isus, „sunt.”
 • * Marc 15:2; Luca 23:3; Ioan 18:33; ** Ioan 18:37; 1 Tim 6:13;
 • 12 Dar n-a răspuns nimic* la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor.
 • * Mat 26:63; Ioan 19:9;
 • 13 Atunci, Pilat I-a zis: „N-auzi* de câte lucruri Te învinuiesc ei?”
 • * Mat 26:62; Ioan 19:10;
 • 14 Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul.
 • Întărirea hotărârii de moarte
 • 15 La* fiecare praznic al Paştelor, dregătorul avea obicei să slobozească norodului un întemniţat, pe care-l voiau ei.
 • * Marc 15:6; Luca 23:17; Ioan 18:39;
 • 16 Pe atunci aveau un întemniţat vestit, numit Baraba.
 • 17 Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numeşte Hristos?”
 • 18 Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
 • 19 Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.”
 • 20 Preoţii* cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
 • * Marc 15:11; Luca 23:18; Ioan 18:40; Fapte 3:14;
 • 21 Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei.
 • 22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toţii.
 • 23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!”
 • 24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat* apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”
 • * Deut 21:6;
 • 25 Şi tot norodul a răspuns: „Sângele* Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”
 • * Deut 19:10; Ios 2:19; 2 Sam 1:16; 1 Imp 2:32; Fapte 5:28;
 • Batjocurile ostaşilor
 • 26 Atunci, Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele*, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.
 • * Isa 53:5; Marc 15:15; Luca 23:16; Luca 23:24; Luca 23:25; Ioan 19:1; Ioan 19:16;
 • 27 Ostaşii* dregătorului au dus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul Lui toată ceata ostaşilor.
 • * Marc 15:16; Ioan 19:2;
 • 28 L-au dezbrăcat de hainele Lui şi L-au* îmbrăcat cu o haină stacojie.
 • * Luca 23:11;
 • 29 Au* împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El, şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
 • * Ps 69:19; Isa 53:3;
 • 30 Şi scuipau* asupra Lui şi luau trestia şi-L băteau în cap.
 • * Isa 50:6; Mat 26:67;
 • 31 După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi* L-au dus să-L răstignească.
 • * Isa 53:7;
 • Răstignirea
 • 32 Pe* când ieşeau din cetate, au** întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.
 • * Num 15:35; 1 Imp 21:13; Fapte 7:58; Evr 13:12; ** Marc 15:21; Luca 23:26;
 • 33 Când* au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii”,
 • * Marc 15:22; Luca 23:33; Ioan 19:17;
 • 34 I-au* dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.
 • * Ps 69:21; Mat 27:48;
 • 35 După ce* L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Şi-au împărţit** hainele Mele între ei şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.”
 • * Marc 15:24; Luca 23:34; Ioan 19:24; ** Ps 22:18;
 • 36 Apoi* au şezut jos şi-L păzeau.
 • * Mat 27:54;
 • 37 Şi* I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor.”
 • * Marc 15:26; Luca 23:38; Ioan 19:19;
 • 38 Împreună* cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta şi celălalt la stânga Lui.
 • * Isa 53:12; Marc 15:27; Luca 23:32; Luca 23:33; Ioan 19:18;
 • Batjocurile trecătorilor
 • 39 Trecătorii* îşi băteau joc de El, dădeau din cap
 • * Ps 22:7; Ps 109:25; Marc 15:29; Luca 23:35;
 • 40 şi ziceau: „Tu*, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă** eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”
 • * Mat 26:61; Ioan 2:19; ** Mat 26:63;
 • 41 Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi ei joc de El şi ziceau:
 • 42 „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce şi vom crede în El!
 • 43 S-a* încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’
 • * Ps 22:8;
 • 44 Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleaşi* cuvinte de batjocură.
 • * Marc 15:32; Luca 23:39;
 • Întunericul
 • 45 De la* ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.
 • * Amos 8:9; Marc 15:33; Luca 23:44;
 • 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a* strigat cu glas tare: „Eli** , Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
 • * Evr 5:7; ** Ps 22:1;
 • 47 Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: „Strigă pe Ilie!”
 • 48 Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut* cu oţet, l-a pus într-o trestie şi i-a dat să bea.
 • * Ps 69:21; Marc 15:36; Luca 23:36; Ioan 19:29;
 • 49 Dar ceilalţi ziceau: „Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-L mântuiască.”
 • 50 Isus* a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.
 • * Marc 15:37; Luca 23:46;
 • Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe
 • 51 Şi îndată, perdeaua dinăuntrul* Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,
 • * Exod 26:31; 2 Cron 3:14; Marc 15:38; Luca 23:45;
 • 52 mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.
 • 53 Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.
 • 54 Sutaşul* şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”
 • * Mat 27:36; Marc 15:39; Luca 23:47;
 • 55 Acolo erau şi multe femei, care priveau de departe; ele* urmaseră pe Isus din Galileea, ca să-I slujească.
 • * Luca 8:2; Luca 8:3;
 • 56 Între* ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei.
 • * Marc 15:40;
 • Înmormântarea lui Isus
 • 57 Spre* seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus.
 • * Marc 15:42; Luca 23:50; Ioan 19:38;
 • 58 El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea.
 • 59 Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într-o pânză curată de in
 • 60 şi l-a* pus într-un mormânt nou al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat.
 • * Isa 53:9;
 • 61 Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa mormântului.
 • Pecetluirea mormântului
 • 62 A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat
 • 63 şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După* trei zile voi învia.’
 • * Mat 16:21; Mat 17:23; Mat 20:19; Mat 26:61; Marc 8:31; Marc 10:34; Luca 9:22; Luca 18:33; Luca 24:6; Luca 24:7; Ioan 2:19;
 • 64 Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”
 • 65 Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”
 • 66 Ei au plecat şi au întărit* mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.
 • * Dan 6:17;
  Matei, capitolul 27