Matei  


Capitolul 4
 • Ispitirea lui Isus Hristos
 • 1 Atunci, Isus* a fost dus de Duhul** în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.
 • * Marc 1:12; Luca 4:1; ** 1 Imp 18:12; Ezec 3:14; Ezec 8:3; Ezec 11:1; Ezec 11:24; Ezec 40:2; Ezec 43:5; Fapte 8:39;
 • 2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.
 • 3 Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
 • 4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai* cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”
 • * Deut 8:3;
 • 5 Atunci, diavolul L-a dus în sfânta cetate*, L-a pus pe streaşina Templului
 • * Neem 11:1; Neem 11:18; Isa 48:2; Isa 52:1; Mat 27:53; Apoc 11:2;
 • 6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi* să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’”
 • * Ps 91:11; Ps 91:12;
 • 7 „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti* pe Domnul Dumnezeul tău.”
 • * Deut 6:16;
 • 8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
 • 9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
 • 10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău* să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.’”
 • * Deut 6:13; Deut 10:20; Ios 24:14; 1 Sam 7:3;
 • 11 Atunci, diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri* şi au început să-I slujească.
 • * Evr 1:14;
 • Isus la Capernaum
 • 12 Când a auzit* Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.
 • * Marc 1:14; Luca 3:20; Luca 4:14; Luca 4:31; Ioan 4:43;
 • 13 A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,
 • 14 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
 • 15 „Ţara* lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor,
 • * Isa 9:1; Isa 9:2;
 • 16 Norodul* acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii, a răsărit lumina.”
 • * Isa 42:7; Luca 2:32;
 • 17 De atunci* încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă** , căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
 • * Marc 1:14; Marc 1:15; ** Mat 3:2; Mat 10:7;
 • Isus cheamă patru ucenici
 • 18 Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus* a văzut doi fraţi: pe Simon, zis** Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.
 • * Marc 1:16-18; Luca 5:2; ** Ioan 1:42;
 • 19 El le-a zis: „Veniţi* după Mine şi vă voi face pescari de oameni.”
 • * Luca 5:10; Luca 5:11;
 • 20 Îndată,* ei au lăsat mrejele şi au mers după El.
 • * Marc 10:28; Luca 18:28;
 • 21 De acolo* a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat.
 • * Marc 1:19; Marc 1:20; Luca 5:10;
 • 22 Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El.
 • Isus învaţă pe popor şi tămăduieşte pe bolnavi
 • 23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând* pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia** Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod.
 • * Mat 9:35; Marc 1:21; Marc 1:39; Luca 4:15; Luca 4:44; ** Mat 24:14; Marc 1:14; Marc 1:34;
 • 24 I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca.
 • 25 După El au mers* multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.
 • * Marc 3:7;
  Matei, capitolul 4