Matei  


Capitolul 8
 • Vindecarea unui lepros
 • 1 Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El.
 • 2 Şi* un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.”
 • * Marc 1:40;
 • 3 Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţit!” Îndată a fost curăţită lepra lui.
 • 4 Apoi, Isus i-a zis: „Vezi* să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului şi adu darul pe care l-a rânduit** Moise, ca mărturie pentru ei.”
 • * Mat 9:30; Marc 5:43; ** Lev 14:3; Lev 14:4; Lev 14:10; Luca 4:14;
 • Vindecarea robului unui sutaş
 • 5 Pe când* intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga
 • * Luca 7:1;
 • 6 şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuieşte cumplit.”
 • 7 Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.”
 • 8 „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu* sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi** numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
 • * Luca 15:19; ** Ps 107:20;
 • 9 Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi şi zic unuia: ‘Du-te!’ şi se duce; altuia: ‘Vino!’ şi vine; şi robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ şi-l face.”
 • 10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.
 • 11 Dar vă spun că vor veni mulţi* de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
 • * Gen 12:3; Isa 2:2; Isa 2:3; Isa 11:10; Mal 1:11; Luca 13:29; Fapte 10:45; Fapte 11:18; Fapte 14:27; Rom 15:9; Efes 3:6;
 • 12 Iar* fiii Împărăţiei vor** fi aruncaţi în întunericul de afară, unde vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
 • * Mat 21:43; ** Mat 13:42; Mat 13:50; Mat 22:13; Mat 24:51; Mat 25:30; Luca 13:28; 2 Pet 2:17; Iuda 1:13;
 • 13 Apoi a zis sutaşului: „Du-te şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
 • Vindecarea soacrei lui Petru şi mai multor bolnavi
 • 14 Isus S-a dus apoi* în casa lui Petru şi a văzut pe soacra** acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri.
 • * Marc 1:29-31; Luca 4:38; Luca 4:39; ** 1 Cor 9:5;
 • 15 S-a atins de mâna ei şi au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat şi a început să-I slujească.
 • 16 Seara*, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii,
 • * Marc 1:32; Luca 4:40; Luca 4:41;
 • 17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El* a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”
 • * Isa 53:4; 1 Pet 2:24;
 • Cum să urmăm pe Isus
 • 18 Isus a văzut multe noroade împrejurul Său şi a poruncit să treacă de cealaltă parte.
 • 19 Atunci* s-a apropiat de El un cărturar şi I-a zis: „Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.”
 • * Luca 9:57; Luca 9:58;
 • 20 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.”
 • 21 Un* altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi** voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu.”
 • * Luca 9:59; Luca 9:60; ** 1 Imp 19:20;
 • 22 „Vino după Mine”, i-a răspuns Isus, „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.”
 • Potolirea furtunii
 • 23 Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El.
 • 24 Şi*, deodată, s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea.
 • * Marc 4:37; Luca 8:23;
 • 25 Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”
 • 26 El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat*, a certat vânturile şi marea şi s-a făcut o linişte mare.
 • * Ps 65:7; Ps 89:9; Ps 107:29;
 • 27 Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”
 • Doi îndrăciţi sunt tămăduiţi
 • 28 Când* a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela.
 • * Marc 5:1; Luca 8:26;
 • 29 Şi iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?”
 • 30 Departe de ei era o turmă mare de porci, care păşteau.
 • 31 Dracii rugau pe Isus şi ziceau: „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.”
 • 32 „Duceţi-vă”, le-a zis El. Ei au ieşit şi au intrat în porci. Şi, deodată, toată turma s-a repezit de pe râpă în mare şi a pierit în ape.
 • 33 Porcarii au fugit şi s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse şi cele întâmplate cu îndrăciţii.
 • 34 Şi iată că toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus şi, cum L-au văzut, L-au* rugat să plece din ţinutul lor.
 • * Deut 5:25; 1 Imp 17:18; Luca 5:8; Fapte 16:39;
  Matei, capitolul 8