Matei  


Capitolul 9
 • Vindecarea unui slăbănog
 • 1 Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea şi* a venit în cetatea Sa.
 • * Mat 4:13;
 • 2 Şi* iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut** credinţa şi a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!”
 • * Marc 2:3; Luca 5:18; ** Mat 8:10;
 • 3 Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!”
 • 4 Isus, care le cunoştea* gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre?
 • * Ps 139:2; Mat 12:25; Marc 12:15; Luca 5:22; Luca 6:8; Luca 9:47; Luca 11:17;
 • 5 Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îţi sunt păcatele’ sau a zice: ‘Scoală-te şi umblă’?
 • 6 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, – ‘Scoală-te’”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
 • 7 Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus acasă.
 • 8 Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.
 • Chemarea lui Matei
 • 9 De acolo, Isus a mers* mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat şi a mers după El.
 • * Marc 2:14; Luca 5:27;
 • 10 Pe* când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui.
 • * Marc 2:15; Luca 5:29;
 • 11 Fariseii au văzut lucrul acesta şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii* şi cu păcătoşii**?”
 • * Mat 11:19; Luca 5:30; Luca 15:2; ** Gal 2:15;
 • 12 Isus i-a auzit şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.
 • 13 Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ‘Milă* voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci** pe cei păcătoşi.”
 • * Osea 6:6; Mica 6:6-8; Mat 12:7; ** 1 Tim 1:15;
 • Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post
 • 14 Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus şi I-au zis: „De* ce noi şi fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?”
 • * Marc 2:18; Luca 5:33;
 • 15 Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntaşii* câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, şi atunci** vor posti.
 • * Ioan 3:29; ** Fapte 13:2; Fapte 13:3; Fapte 14:23; 1 Cor 7:5;
 • 16 Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că şi-ar lua umplutura din haină, şi ruptura ar fi mai rea.
 • 17 Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, şi se păstrează amândouă.”
 • Învierea fiicei lui Iair şi vindecarea unei femei
 • 18 Pe când* le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis: „Fiica mea adineauri a murit, dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.”
 • * Marc 5:22; Luca 8:41;
 • 19 Isus S-a sculat şi a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui.
 • 20 Şi* iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei Lui.
 • * Marc 5:25; Luca 8:43;
 • 21 Căci îşi zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.”
 • 22 Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa* ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.
 • * Luca 7:50; Luca 8:48; Luca 17:19; Luca 18:42;
 • 23 Când* a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii** şi când a văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind,
 • * Marc 5:38; Luca 8:51; ** 2 Cron 35:25;
 • 24 le-a zis: „Daţi-vă la o parte* , căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El.
 • * Fapte 20:10;
 • 25 Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, şi fetiţa s-a sculat.
 • 26 Şi s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela.
 • Vindecarea a doi orbi
 • 27 Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, care strigau şi ziceau: „Ai milă de noi, Fiul* lui David!”
 • * Mat 15:22; Mat 20:30; Mat 20:31; Marc 10:47; Marc 10:48; Luca 18:38; Luca 18:39;
 • 28 După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei.
 • 29 Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!”
 • 30 Şi li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis: „Vedeţi* să nu ştie nimeni.”
 • * Mat 8:4; Mat 12:16; Mat 17:9; Luca 5:14;
 • 31 Dar* ei, cum au ieşit, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela.
 • * Marc 7:36;
 • Vindecarea unui mut îndrăcit
 • 32 Pe* când plecau orbii aceştia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit.
 • * Mat 12:22; Luca 11:14;
 • 33 După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!”
 • 34 Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El* dracii!”
 • * Mat 12:24; Marc 3:22; Luca 11:15;
 • Lui Isus Îi este milă de gloate
 • 35 Isus străbătea* toate cetăţile şi satele, învăţând** pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod.
 • * Marc 6:6; Luca 13:22; ** Mat 4:23;
 • 36 Când* a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca** nişte oi care n-au păstor.
 • * Marc 6:34; ** Num 27:17; 1 Imp 22:17; Ezec 34:5; Zah 10:2;
 • 37 Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul* , dar puţini sunt lucrătorii!
 • * Luca 10:2; Ioan 4:35;
 • 38 Rugaţi dar* pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”
 • * 2 Tes 3:1;
  Matei, capitolul 9