Neemia  


Capitolul 10
 • 1 Iată pe cei ce şi-au pus pecetea: dregătorul Neemia*, fiul lui Hacalia**.Zedechia,
 • * Neem 8:9; ** Neem 1:1;
 • 2 Seraia*, Azaria, Ieremia,
 • * Neem 12:1-21;
 • 3 Paşhur, Amaria, Malchia,
 • 4 Hatuş, Şebania, Maluc,
 • 5 Harim, Meremot, Obadia,
 • 6 Daniel, Ghineton, Baruc,
 • 7 Meşulam, Abia, Miiamin,
 • 8 Maazia, Bilgai, Şemaia – preoţi.
 • 9 Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel
 • 10 şi fraţii lor, Şebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,
 • 11 Mica, Rehob, Haşabia,
 • 12 Zacur, Şerebia, Şebania,
 • 13 Hodia, Bani, Beninu.
 • 14 Căpeteniile poporului: Pareoş*, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
 • * Ezra 2:3; Neem 7:8;
 • 15 Buni, Azgad, Bebai,
 • 16 Adonia, Bigvai, Adin,
 • 17 Ater, Ezechia, Azur,
 • 18 Hodia, Haşum, Beţai,
 • 19 Harif, Anatot, Nebai,
 • 20 Magpiaş, Meşulam, Hezir,
 • 21 Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,
 • 22 Pelatia, Hanan, Anaia,
 • 23 Hosea, Hanania, Haşub,
 • 24 Haloheş, Pilha, Şobec,
 • 25 Rehum, Haşabna, Maaseia,
 • 26 Ahia, Hanan, Anan,
 • 27 Maluc, Harim, Baana.
 • 28 Cealaltă* parte a poporului, preoţii, leviţii, uşierii, cântăreţii, slujitorii Templului şi toţi** cei ce se despărţiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii şi fiicele lor, toţi cei ce aveau cunoştinţă şi pricepere,
 • * Ezra 2:36-43; ** Ezra 9:1; Ezra 10:11; Ezra 10:12; Ezra 10:19; Neem 13:3;
 • 29 s-au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ* şi au jurat să umble** în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile şi legile Lui.
 • * Deut 29:12; Deut 29:14; Neem 5:12; Neem 5:13; Ps 119:106; ** 2 Imp 23:3; 2 Cron 34:31;
 • 30 Am făgăduit să nu dăm pe fetele* noastre după popoarele ţării şi să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noştri;
 • * Exod 34:16; Deut 7:3; Ezra 9:12; Ezra 9:14;
 • 31 să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului şi în zilele de sărbătoare de la popoarele* ţării care ar aduce de vânzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat şi să lăsăm nelucrat pământul în anul al şaptelea** şi să nu cerem plata niciunei datorii.
 • * Exod 20:10; Lev 23:3; Deut 5:12; Neem 13:15; ** Exod 23:10; Exod 23:11; Lev 25:4; Deut 15:1; Deut 15:2; Neem 5:12;
 • Hotărâri pentru întreţinerea slujbei
 • 32 Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru,
 • 33 pentru pâinile* pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul** de mâncare necurmat, pentru arderea-de-tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.
 • * Lev 24:5; 2 Cron 2:4; ** Num 28:29;
 • 34 Am tras la sorţi, preoţi, leviţi şi popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar* la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la vremuri hotărâte, ca să fie arse pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris** în Lege.
 • * Neem 13:31; Isa 40:16; ** Lev 6:12;
 • 35 Am hotărât să aducem în fiecare an* la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru şi cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor;
 • * Exod 23:19; Exod 34:26; Lev 19:23; Num 18:21; Deut 26:2;
 • 36 să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor care fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuţi ai fiilor noştri şi ai vitelor noastre, cum este scris în Lege*, pe întâii născuţi ai vacilor şi oilor noastre;
 • * Exod 13:2; Exod 13:12; Exod 13:13; Lev 27:26; Lev 27:27; Num 18:15; Num 18:16;
 • 37 * aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală şi darurile noastre de mâncare din roadele tuturor pomilor, din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială** din pământul nostru leviţilor, care trebuie s-o ia ei înşişi în toate cetăţile aşezate pe pământurile pe care le lucrăm.
 • * Lev 23:17; Num 15:19; Num 18:12; Deut 18:4; Deut 26:2; ** Lev 27:30; Num 18:21;
 • 38 Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când* vor ridica zeciuiala, şi leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările** casei vistieriei.
 • * Num 18:26; ** 1 Cron 9:26; 2 Cron 31:11;
 • 39 Căci copiii lui Israel şi fiii lui Levi vor aduce* în cămările acestea darurile de grâu, de must şi de untdelemn; acolo sunt uneltele Sfântului Locaş şi acolo stau preoţii care fac slujba, uşierii şi cântăreţii. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim** Casa Dumnezeului nostru.
 • * Deut 12:6; Deut 12:11; 2 Cron 31:12; Neem 13:12; ** Neem 13:10; Neem 13:11;
  Neemia, capitolul 10