Neemia  


Capitolul 12
 • Numărătoarea preoţilor şi leviţilor
 • 1 Iată preoţii* şi leviţii care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia**, Ieremia, Ezra,
 • * Ezra 2:1; Ezra 2:2; ** Neem 10:2-8;
 • 2 Amaria, Maluc, Hatuş,
 • 3 Şecania, Rehum, Meremot,
 • 4 Ido, Ghinetoi, Abia*,
 • * Luca 1:5;
 • 5 Miiamin, Maadia, Bilga,
 • 6 Şemaia, Ioiarib, Iedaia,
 • 7 Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi ale fraţilor lor, pe vremea lui Iosua*.
 • * Ezra 3:2; Hag 1:1; Zah 3:1;
 • 8 Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu fraţii săi cântarea* laudelor;
 • * Neem 11:17;
 • 9 Bacbuchia şi Uni, care îşi împlineau slujbele lângă fraţii lor.
 • 10 Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliaşib, Eliaşib a născut pe Ioiada,
 • 11 Ioiada a născut pe Ionatan şi Ionatan a născut pe Iadua.
 • 12 Iată care erau pe vremea lui Ioiachim preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania;
 • 13 pentru Ezra, Meşulam; pentru Amaria, Iohanan;
 • 14 pentru Meluchi, Ionatan; pentru Şebania, Iosif;
 • 15 pentru Harim, Adna; pentru Meraiot, Helcai;
 • 16 pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meşulam;
 • 17 pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin şi Moadia, Piltai;
 • 18 pentru Bilga, Şamua; pentru Şemaia, Ionatan;
 • 19 pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi;
 • 20 pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber;
 • 21 pentru Hilchia, Haşabia; pentru Iedaia, Netaneel.
 • 22 Pe vremea lui Eliaşib, lui Ioiada, lui Iohanan şi lui Iadua, leviţii, capi de familii, şi preoţii, au fost scrişi sub domnia lui Darius, Persanul.
 • 23 Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scrişi în Cartea* Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaşib.
 • * 1 Cron 9:14;
 • 24 Căpeteniile leviţilor, Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi fraţii lor împreună cu ei, stând unii în faţa* altora, erau însărcinaţi să mărească şi să laude pe Domnul, după rânduiala** lui David, omul lui Dumnezeu.
 • * Ezra 3:11; ** 1 Cron 23:25; 1 Cron 23:26;
 • 25 Matania, Bacbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub, uşieri, făceau de strajă la cămările de la porţi.
 • 26 Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi pe vremea lui Neemia, dregătorul*, şi pe vremea preotului şi cărturarului** Ezra.
 • * Neem 8:9; ** Ezra 7:6; Ezra 7:11;
 • Sfinţirea zidurilor
 • 27 La sfinţirea* zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviţi din toate locurile în care locuiau şi i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea şi sărbătoarea cu laude** şi cântări, în sunet de chimvale, alăute şi harpe.
 • * Deut 20:5; Ps 30:1; ** 1 Cron 25:6; 2 Cron 5:13; 2 Cron 7:6;
 • 28 Fiii cântăreţilor s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului,
 • 29 din Bet-Ghilgal şi din ţinutul Ghebei şi din Azmavet, căci cântăreţii îşi zidiseră sate împrejurul Ierusalimului.
 • 30 Preoţii şi leviţii s-au curăţit şi au curăţit şi pe popor, porţile şi zidul.
 • 31 Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda şi am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea* dreaptă a zidului, spre** Poarta Gunoiului.
 • * Neem 12:38; ** Neem 2:13; Neem 3:13;
 • 32 În urma acestui cor mergeau Hosea şi jumătate din căpeteniile lui Iuda,
 • 33 Azaria, Ezra, Meşulam,
 • 34 Iuda, Beniamin, Şemaia şi Ieremia,
 • 35 unii din fiii preoţilor cu trâmbiţe*, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,
 • * Num 10:2; Num 10:8;
 • 36 şi fraţii săi, Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda şi Hanani, cu instrumentele* de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor.
 • * 1 Cron 28:5;
 • 37 La Poarta* Izvorului, s-au suit drept înainte pe treptele** cetăţii lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta Apelor, spre răsărit.
 • * Neem 2:14; Neem 3:15; ** Neem 3:15; Neem 3:26; Neem 8:1; Neem 8:3; Neem 8:16;
 • 38 Al doilea cor* a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra Turnului** Cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat;
 • * Neem 12:31; ** Neem 3:11; Neem 3:8;
 • 39 apoi pe deasupra* Porţii lui Efraim, pe deasupra porţii** celei vechi, pe deasupra Porţii Peştilor, pe deasupra turnului†† lui Hananeel şi pe deasupra turnului Mea, până la Poarta*† Oilor. Şi s-au oprit la Poarta†* temniţei.
 • * 2 Imp 14:13; Neem 8:16; ** Neem 3:6; Neem 3:3; †† Neem 3:1; *† Neem 3:32; †* Ier 32:2;
 • 40 Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu, şi tot aşa şi eu şi dregătorii care erau cu mine,
 • 41 şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbiţe,
 • 42 şi Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cântăreţii şi-au înălţat glasul, cârmuiţi de Izrahia.
 • 43 În* ziua aceea s-au adus multe jertfe şi a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau şi femeile şi copiii, şi strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.
 • * 2 Cron 31:11; 2 Cron 31:12; Neem 13:5; Neem 13:12; Neem 13:13;
 • Aşezarea dregătorilor Templului
 • 44 În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade şi zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor şi leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi leviţii erau la locul lor,
 • 45 păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu şi a curăţirilor. Cântăreţii şi uşierii îşi împlineau şi ei slujbele după rânduiala lui David şi a fiului său Solomon.
 • 46 Căci odinioară, pe vremea lui David şi a lui Asaf*, erau căpetenii peste cântăreţi şi cântări de laudă şi de mulţumire în cinstea lui Dumnezeu.
 • * 1 Cron 25:1; 2 Cron 29:30;
 • 47 Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel şi Neemia părţile cuvenite cântăreţilor şi uşierilor, zi de zi; au dat* leviţilor lucrurile sfinţite, iar leviţii** au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor.
 • * Num 18:21; Num 18:24; ** Num 18:26;
  Neemia, capitolul 12