Neemia  


Capitolul 8
 • Citirea Legii
 • 1 Când a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor.Atunci, tot poporul* s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea** Porţii Apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel.
 • * Ezra 3:1; ** Neem 3:26; Ezra 7:6;
 • 2 Şi preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării alcătuite din bărbaţi* şi femei şi din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă. Era întâia** zi a lunii a şaptea.
 • * Lev 23:24; ** Deut 31:11; Deut 31:12;
 • 3 Ezra a citit în carte de dimineaţă până la amiază, pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor, în faţa bărbaţilor şi femeilor şi în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii.
 • 4 Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau: Matitia, Şema, Anaia, Urie, Hilchia şi Maaseia, şi la stânga: Pedaia, Mişael, Malchia, Haşum, Haşbadana, Zaharia şi Meşulam.
 • 5 Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Şi, când a deschis-o, tot poporul s-a* sculat.
 • * Jud 3:20;
 • 6 Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, şi tot poporul a răspuns* ridicând mâinile**: „Amin! Amin!” Şi s-au plecat şi s-au închinat înaintea Domnului, cu faţa la pământ.
 • * 1 Cor 14:16; ** Plang 3:41; 1 Tim 2:8; Exod 4:31; Exod 12:27; 2 Cron 20:18;
 • 7 Iosua, Bani, Şerebia, Iamin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia şi leviţii lămureau poporului Legea* şi fiecare stătea la locul lui.
 • * Lev 10:11; Deut 33:10; 2 Cron 17:7-9; Mal 2:7;
 • 8 Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.
 • Prăznuirea Sărbătorii Corturilor
 • 9 Dregătorul Neemia*, preotul şi cărturarul Ezra şi leviţii** care învăţau pe popor au zis întregului popor: „Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi†† şi să nu plângeţi!” Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii.
 • * Ezra 2:63; Neem 7:65; Neem 10:1; ** 2 Cron 35:3; Neem 8:8; Lev 23:24; Num 29:1; †† Deut 16:14; Deut 16:15; Ecl 3:4;
 • 10 Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi câte o parte* şi celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.”
 • * Estera 9:19; Estera 9:22; Apoc 11:10;
 • 11 Leviţii potoleau pe tot poporul zicând: „Tăceţi, căci ziua aceasta este sfântă; nu vă mâhniţi!”
 • 12 Şi tot poporul s-a dus să mănânce şi să bea. Şi au trimis câte o parte* şi altora şi s-au veselit mult. Căci înţeleseseră** cuvintele care li se tâlcuiseră.
 • * Neem 8:10; ** Neem 8:7; Neem 8:8;
 • 13 A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoţii şi leviţii s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor Legii.
 • 14 Şi au găsit scris în Lege că Domnul poruncise prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi* în timpul sărbătorii lunii a şaptea.
 • * Lev 23:34; Lev 23:42; Deut 16:13;
 • 15 Atunci au trimis să răspândească vestea* aceasta în toate cetăţile lor şi la Ierusalim**: „Duceţi-vă la munte şi aduceţi ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic şi ramuri de copaci stufoşi, ca să faceţi corturi, cum este scris.”
 • * Lev 23:4; ** Deut 16:16; Lev 23:40;
 • 16 Atunci, poporul s-a dus şi a adus ramuri şi au făcut corturi pe acoperişul* caselor lor, în curţile lor, în curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor** şi pe locul deschis de la poarta lui Efraim.
 • * Deut 22:8; ** Neem 12:37; 2 Imp 14:13; Neem 12:39;
 • 17 Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi şi a locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel aşa ceva. Şi a fost foarte mare veselie*.
 • * 2 Cron 30:21;
 • 18 Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi*, din cea dintâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea şapte zile şi a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit**.
 • * Deut 31:10; ** Lev 23:36; Num 29:35;
  Neemia, capitolul 8