Neemia  


Capitolul 9
 • Postul şi mărturisirea păcatelor
 • 1 În a douăzeci şi patra zi a* aceleiaşi luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcaţi în saci** şi presăraţi cu ţărână, pentru ţinerea unui post.
 • * Neem 8:2; ** Ios 7:6; 1 Sam 4:12; 2 Sam 1:2; Iov 2:12;
 • 2 Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se* de toţi străinii, au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.
 • * Ezra 10:11; Neem 13:3; Neem 13:30;
 • 3 După ce au stat jos, au citit* în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi, şi altă a patra parte din zi şi-au mărturisit păcatele şi s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor.
 • * Neem 8:7; Neem 8:8;
 • 4 Iosua, Bani, Cadmiel, Şebania, Buni, Şerebia, Bani şi Chenani s-au suit pe scaunul leviţilor şi au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor.
 • 5 Şi leviţii Iosua, Cadmiel, Bani, Haşabnia, Şerebia, Hodia, Şebania şi Petahia au zis:„Sculaţi-vă şi binecuvântaţi pe Domnul Dumnezeul vostru, din veşnicie în veşnicie!Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit*, care este mai presus de orice binecuvântare şi de orice laudă!
 • * 1 Cron 29:13;
 • 6 Tu, Doamne, numai* Tu ai făcut** cerurile, cerurile cerurilor şi toatㆆ oştirea lor şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai*† viaţă tuturor acestor lucruri şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.
 • * 2 Imp 19:15; 2 Imp 19:19; Ps 86:10; Isa 37:16; Isa 37:20; ** Gen 1:1; Exod 20:11; Apoc 14:7; Deut 10:14; 1 Imp 8:27; †† Gen 2:1; *† Ps 36:6;
 • 7 Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram*, l-ai scos din Ur, din Haldeea, şi i-ai pus numele Avraam**.
 • * Gen 11:31; Gen 12:1; ** Gen 17:5;
 • 8 Tu ai găsit inima lui credincioasă* înaintea Ta, ai făcut legământ** cu el şi ai făgăduit că vei da seminţei lui ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, iebusiţilor şi ghirgasiţilor şi Ţi-ai ţinut cuvântul, căci eşti drept.
 • * Gen 15:6; ** Gen 12:7; Gen 15:18; Gen 17:7; Gen 17:8; Ios 23:14;
 • 9 Tu ai văzut* necazul părinţilor noştri în Egipt şi le-ai auzit** strigătele la Marea Roşie.
 • * Exod 2:25; Exod 3:7; ** Exod 14:10;
 • 10 Ai făcut* semne şi minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui şi împotriva întregului popor din ţara lui, pentru că ştiai cu câtă îngâmfare** se purtaseră faţă de părinţii noştri şi Ţi-ai arătat slava Ta, cum se vede astăzi.
 • * Exod 7-10; ** Exod 18:11; Exod 9:16; Isa 63:12; Isa 63:14; Ier 32:20; Dan 9:15;
 • 11 Ai despărţit* marea înaintea lor şi au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbuşit în adânc, ca o piatră** în fundul apelor, pe cei ce-i urmăreau.
 • * Exod 14:21; Exod 14:22; Exod 14:27; Exod 14:28; Ps 78:13; ** Exod 15:5; Exod 15:10;
 • 12 I-ai călăuzit* ziua printr-un stâlp de nor şi noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze.
 • * Exod 13:21;
 • 13 Te-ai coborât* pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălţimea cerurilor şi le-ai dat porunci drepte**, legi adevărate, învăţături şi orânduiri minunate.
 • * Exod 19:20; Exod 20:1; ** Ps 19:8; Ps 19:9; Rom 7:12;
 • 14 Le-ai făcut cunoscut Sabatul* Tău cel sfânt şi le-ai dat prin robul Tău Moise porunci, învăţături şi o lege.
 • * Gen 2:3; Exod 20:8; Exod 20:11;
 • 15 Le-ai dat, de la înălţimea cerurilor, pâine* când le era foame şi ai scos apă** din stâncă atunci când le era sete. Şi le-ai spus să intre în stăpânirea ţării pe care juraseşi că le-o vei da.
 • * Exod 16:14; Exod 16:15; Ioan 6:31; ** Exod 17:6; Num 20:9; Deut 1:8;
 • 16 Dar părinţii noştri* s-au îngâmfat şi şi-au înţepenit** grumazul. N-au urmat poruncile Tale,
 • * Neem 9:29; Ps 106:6; ** Deut 31:27; 2 Imp 17:14; 2 Cron 30:8; Ier 19:15;
 • 17 n-au vrut să asculte şi au dat uitării* minunile pe care le făcuseşi pentru ei. Şi-au înţepenit grumazul şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie** ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit
 • * Ps 78:11; Ps 78:42; Ps 78:43; ** Num 14:4; Exod 34:6; Num 14:18; Ps 86:5; Ps 86:15; Ioel 2:13;
 • 18 nici chiar atunci când* şi-au făcut un viţel turnat şi au zis: ‘Iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt!’ şi s-au dedat la mari ocări faţă de Tine.
 • * Exod 32:4;
 • 19 În îndurarea* Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie şi stâlpul** de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze.
 • * Neem 9:27; Ps 106:45; ** Exod 13:21; Exod 13:22; Num 14:14; 1 Cor 10:1;
 • 20 Le-ai dat Duhul Tău* cel bun ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana** Ta de la gura lor şi le-ai dat apă să-şi potolească setea.
 • * Num 11:17; Isa 63:11; ** Exod 16:15; Ios 5:12; Exod 17:6;
 • 21 Patruzeci* de ani ai avut grijă să-i hrăneşti în pustie şi n-au dus lipsă de nimic, hainele** nu li s-au învechit şi picioarele nu li s-au umflat.
 • * Deut 2:7; ** Deut 8:4; Deut 29:5;
 • 22 Le-ai dat în mână împărăţii şi popoare, ale căror ţinuturi le-ai împărţit între ei, şi au stăpânit ţara lui Sihon*, împăratul Hesbonului, şi ţara lui Og, împăratul Basanului.
 • * Num 21:21;
 • 23 Le-ai înmulţit* fiii ca stelele cerurilor şi i-ai adus în ţara despre care spuseseşi părinţilor lor că au s-o ia în stăpânire.
 • * Gen 22:17;
 • 24 Şi fiii lor au intrat* şi au luat ţara în** stăpânire; ai smerit înaintea lor pe locuitorii ţării, canaaniţii, şi i-ai dat în mâinile lor, împreună cu împăraţii şi popoarele ţării, ca să le facă ce le place.
 • * Ios 1:2; ** Ps 44:2; Ps 44:3;
 • 25 Au ajuns stăpâni pe cetăţi întărite şi pe pământuri roditoare*; au stăpânit case** pline de tot felul de bunătăţi, puţuri săpate, vii, măslini şi pomi roditori din belşug; au mâncat, s-au săturat, s-au îngrăşat şi au trăit în desfătări, prin bunătatea†† Ta cea mare.
 • * Neem 9:35; Num 13:27; Deut 8:7; Deut 8:8; Ezec 20:6; ** Deut 6:11; Deut 32:15; †† Osea 3:5;
 • 26 Totuşi ei s-au răsculat* şi s-au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea** Ta la spatele lor, au ucis pe prorocii Tăi, care-i rugau fierbinte să se întoarcă la Tine, şi s-au dedat la mari ocări faţă de Tine.
 • * Jud 2:11; Jud 2:12; Ezec 20:21; ** 1 Imp 14:9; Ps 50:17; 1 Imp 18:4; 1 Imp 19:10; 2 Cron 24:20; 2 Cron 24:21; Mat 23:37; Fapte 7:52;
 • 27 Atunci* i-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor lor, care i-au apăsat. Dar, în vremea necazului lor, au strigat către Tine, şi Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor** şi, în îndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori care i-au scăpat din mâinile vrăjmaşilor lor.
 • * Jud 2:14; Jud 3:8; ** Ps 106:41; Ps 106:42; Ps 106:44; Jud 2:18; Jud 3:9;
 • 28 Când au avut odihnă, au început iarăşi să facă rău* înaintea Ta. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmaşilor lor, care i-au stăpânit. Dar din nou au strigat către Tine, şi Tu i-ai auzit de la înălţimea cerurilor şi, în marea Ta îndurare, i-ai izbăvit de mai multe** ori.
 • * Jud 3:11; Jud 3:12; Jud 3:30; Jud 4:1; Jud 5:31; Jud 6:1; ** Ps 106:43;
 • 29 I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la Legea Ta, dar ei au stăruit în îngâmfarea* lor, n-au ascultat de poruncile Tale, au păcătuit împotriva orânduirilor Tale, care fac viu pe cel ce** le împlineşte, Ţi-au întors spatele cu îndărătnicie, şi-au înţepenit grumazul şi n-au ascultat.
 • * Neem 9:16; ** Lev 18:5; Ezec 20:11; Rom 10:5; Gal 3:12;
 • 30 I-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat înştiinţări* prin Duhul Tău, prin proroci**, şi tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine.
 • * 2 Imp 17:13; 2 Cron 36:15; Ier 7:25; Ier 25:4; ** Fapte 7:51; 1 Pet 1:11; 2 Pet 1:21; Isa 5:5; Isa 42:24;
 • 31 Dar, în marea Ta îndurare, nu i-ai nimicit* şi nu i-ai părăsit, căci Tu eşti un Dumnezeu milostiv** şi îndurător.
 • * Ier 4:27; Ier 5:10; Ier 5:18; ** Neem 9:17;
 • 32 Şi acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic* şi înfricoşat, Tu, care Îţi ţii legământul Tău de îndurare, nu privi ca puţin lucru toate suferinţele prin care am trecut noi, împăraţii noştri, căpeteniile noastre, preoţii noştri, prorocii noştri, părinţii noştri şi tot poporul Tău, din vremea** împăraţilor Asiriei până în ziua de azi.
 • * Exod 34:6; Exod 34:7; Neem 1:5; ** 2 Imp 17:3;
 • 33 Tu* ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut** rău.
 • * Ps 119:137; Dan 9:14; ** Ps 106:6; Dan 9:5; Dan 9:6; Dan 9:8;
 • 34 Împăraţii noştri, căpeteniile noastre, preoţii noştri şi părinţii noştri n-au păzit Legea şi n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înştiinţărilor pe care li le dădeai.
 • 35 Când erau stăpâni, în mijlocul multelor* binefaceri pe care li le dădeai, în ţara** întinsă şi roditoare pe care le-o dăduseşi, nu Ţi-au slujit şi nu s-au abătut de la faptele lor rele.
 • * Deut 28:47; ** Neem 9:25;
 • 36 Şi astăzi, iată-ne robi*! Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinţilor noştri pentru ca să se bucure de roadele şi de bunurile lui!
 • * Deut 28:48; Ezra 9:9;
 • 37 El îşi înmulţeşte* roadele pentru împăraţii cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre; ei stăpânesc** după plac asupra trupurilor noastre şi asupra vitelor noastre şi suntem într-o mare strâmtorare!”
 • * Deut 28:33; Deut 28:51; ** Deut 28:48;
 • Înnoirea legământului
 • 38 Pentru toate acestea, noi am încheiat* un legământ, pe care l-am făcut în scris. Şi căpeteniile noastre, leviţii noştri şi preoţii noştri şi-au pus pecetea** pe el.
 • * 2 Imp 23:3; 2 Cron 29:10; 2 Cron 34:31; Ezra 10:3; Neem 10:29; ** Neem 10:1;
  Neemia, capitolul 9