Numeri  


Capitolul 26
 • A doua numărătoare
 • 1 În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:
 • 2 „Faceţi* numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de** douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele.”
 • * Exod 30:12; Exod 38:25; Exod 38:26; Num 1:2; ** Num 1:3;
 • 3 Moise şi preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. Şi au zis:
 • * Num 26:63; Num 22:1; Num 31:12; Num 33:48; Num 35:1;
 • 4 „Să se facă numărătoarea, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise* lui Moise şi copiilor lui Israel Domnul, când au ieşit din ţara Egiptului.”
 • * Num 1:1;
 • 5 Ruben*, întâiul născut al lui Israel.Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia enohiţilor; Palu, din care se coboară familia paluiţilor;
 • * Gen 46:8; Exod 6:14; 1 Cron 5:1;
 • 6 Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Carmi, din care se coboară familia carmiţilor.
 • 7 Acestea sunt familiile rubeniţilor: cei ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci.
 • 8 Fiii lui Palu au fost: Eliab.
 • 9 Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan şi Abiram. Datan acesta şi Abiram acesta au fost din cei ce erau chemaţi la adunare* şi care s-au răsculat împotriva lui Moise şi Aaron, în adunarea lui Core, când cu răscoala lor împotriva Domnului.
 • * Num 16:1; Num 16:2;
 • 10 Pământul* şi-a deschis gura şi i-a înghiţit împreună cu Core, când au murit cei ce se adunaseră şi când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de oameni. Ei au slujit poporului ca** pildă.
 • * Num 16:32; Num 16:35; ** Num 16:38; 1 Cor 10:6; 2 Pet 2:6;
 • 11 Fiii* lui Core n-au murit.
 • * Exod 6:24; 1 Cron 6:22;
 • 12 Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel* se coboară familia nemueliţilor; din Iamin, familia iaminiţilor; din Iachin**, familia iachiniţilor;
 • * Gen 46:10; Exod 6:15; ** 1 Cron 4:24;
 • 13 din Zerah*, familia zerahiţilor; din Saul, familia sauliţilor.
 • * Gen 46:10;
 • 14 Acestea sunt familiile simeoniţilor: douăzeci şi două de mii două sute.
 • 15 Fiii lui Gad după familiile lor: din Ţefon* se coboară familia ţefoniţilor; din Haghi, familia haghiţilor; din Şuni, familia şuniţilor;
 • * Gen 46:16;
 • 16 din Ozni, familia ozniţilor; din Eri, familia eriţilor;
 • 17 din Arod*, familia arodiţilor; din Areli, familia areliţilor.
 • * Gen 46:16;
 • 18 Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieşiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute*.
 • * Gen 38:2; Gen 46:12;
 • 19 Fiii lui Iuda: Er şi Onan; dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului.
 • 20 Iată fiii* lui Iuda după familiile lor: din Şela se coboară familia şelaniţilor; din Pereţ, familia pereţiţilor; din Zerah, familia zerahiţilor.
 • * 1 Cron 2:3;
 • 21 Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se coboară familia heţroniţilor; Hamul, din care se coboară familia hamuliţilor.
 • 22 Acestea sunt familiile lui Iuda după numărătoarea lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute.
 • 23 Fiii* lui Isahar după familiile lor: din Tola se coboară familia tolaiţilor; din Puva, familia puviţilor;
 • * Gen 46:13; 1 Cron 7:1;
 • 24 din Iaşub, familia iaşubiţilor; din Şimron, familia şimroniţilor.
 • 25 Acestea sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii trei sute.
 • 26 Fiii* lui Zabulon după familiile lor: din Sered se coboară familia serediţilor; din Elon, familia eloniţilor; din Iahleel, familia iahleeliţilor.
 • * Gen 46:14;
 • 27 Acestea sunt familiile zabuloniţilor, după numărătoarea lor: şaizeci de mii cinci sute.
 • 28 Fiii* lui Iosif, după familiile lor: Manase şi Efraim.
 • * Gen 46:20;
 • 29 Fiii lui Manase: din Machir* se coboară familia machiriţilor. Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se coboară familia galaadiţilor.
 • * Ios 17:1; 1 Cron 7:14; 1 Cron 7:15;
 • 30 Iată fiii lui Galaad: Iezer*, din care se coboară familia iezeriţilor; Helec, familia helechiţilor;
 • * Ios 17:2; Jud 6:11; Jud 6:24; Jud 6:34;
 • 31 Asriel, familia asrieliţilor; Sihem, familia sihemiţilor;
 • 32 Şemida, familia şemidaiţilor; Hefer, familia heferiţilor.
 • 33 Ţelofhad*, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Ţelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.
 • * Num 27:1; Num 36:11;
 • 34 Acestea sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci şi două de mii şapte sute.
 • 35 Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Şutelah se coboară familia şutelahiţilor; din Becher, familia becheriţilor; din Tahan, familia tahaniţilor.
 • 36 Iată fiii lui Şutelah: din Eran se coboară familia eraniţilor.
 • 37 Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci şi două de mii cinci sute. Aceştia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor.
 • 38 Fiii* lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se coboară familia belaiţilor; din Aşbel, familia aşbeliţilor; din Ahiram, familia ahiramiţilor;
 • * Gen 46:21; 1 Cron 7:6;
 • 39 din Şufam, familia şufamiţilor; din Hufam, familia hufamiţilor.
 • 40 Fiii lui Bela au fost: Ard şi Naaman. Din Ard se coboară familia ardiţilor; din Naaman, familia naamaniţilor.
 • 41 Aceştia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii şase sute.
 • 42 Iată fiii* lui Dan, după familiile lor: din Şuham se coboară familia şuhamiţilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor.
 • * Gen 46:23;
 • 43 Toate familiile şuhamiţilor, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii patru sute.
 • 44 Fiii* lui Aşer după familiile lor: din Imna se coboară familia imniţilor; din Işvi, familia işviţilor; din Beria, familia beriiţilor.
 • * Gen 46:17; 1 Cron 7:30;
 • 45 Din fiii lui Beria se coboară: din Heber, familia heberiţilor; din Malchiel, familia malchieliţilor.
 • 46 Numele fetei lui Aşer era Serah.
 • 47 Acestea sunt familiile fiilor lui Aşer, după numărătoarea lor: cincizeci şi trei de mii patru sute.
 • 48 Fiii* lui Neftali, după familiile lor: din Iahţeel se coboară familia iahţeeliţilor; din Guni, familia guniţilor;
 • * Gen 46:24; 1 Cron 7:13;
 • 49 din Ieţer, familia ieţeriţilor; din Şilem, familia şilemiţilor.
 • 50 Acestea sunt familiile lui Neftali după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii patru sute.
 • 51 Aceştia* sunt cei ieşiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: şase sute una mii şapte sute treizeci.
 • * Num 1:46;
 • 52 Domnul a vorbit lui Moise şi i-a zis:
 • 53 „Ţara să se împartă între* ei, ca să fie moştenirea lor, după numărul numelor.
 • * Ios 11:23; Ios 14:1;
 • 54 Celor* ce sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, şi celor ce sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieşiţi la numărătoare.
 • * Num 33:54;
 • 55 Dar împărţirea ţării să se facă prin* sorţi; s-o ia în stăpânire după numele seminţiilor părinţilor lor.
 • * Num 33:54; Num 34:13; Ios 11:23; Ios 14:2;
 • 56 Ţara să fie împărţită prin sorţi între cei ce sunt în mare număr şi între cei ce sunt în mic număr.”
 • Numărătoarea leviţilor
 • 57 Iată* leviţii a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherşon se coboară familia gherşoniţilor; din Chehat, familia chehatiţilor; din Merari, familia merariţilor.
 • * Gen 46:11; Exod 6:16-19; 1 Cron 6:1; 1 Cron 6:16;
 • 58 Iată familiile lui Levi: familia libniţilor, familia hebroniţilor, familia mahliţilor, familia muşiţilor, familia coriţilor. Chehat a născut pe Amram.
 • 59 Numele nevestei lui Amram era Iochebed*, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi în Egipt; ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise şi pe Maria, sora lor.
 • * Exod 2:1; Exod 2:2; Exod 6:20;
 • 60 Lui Aaron* i s-au născut: Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.
 • * Num 3:2;
 • 61 Nadab* şi Abihu au murit când au adus înaintea Domnului foc străin.
 • * Lev 10:1; Lev 10:2; Num 3:4; 1 Cron 24:2;
 • 62 Cei ieşiţi* la numărătoare, toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost de douăzeci şi trei de mii. Ei n-au** fost cuprinşi în numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.
 • * Num 3:39; ** Num 1:49; Num 18:20; Num 18:23; Num 18:24; Deut 10:9; Ios 13:14; Ios 13:33; Ios 14:3;
 • 63 Aceştia sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise şi preotul Eleazar în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
 • * Num 26:3;
 • 64 Între ei*, nu era niciunul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise şi preotul Aaron în pustia Sinai.
 • * Deut 2:14; Deut 2:15;
 • 65 Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustie* şi nu va rămâne niciunul din ei, afară** de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.”
 • * Num 14:28; Num 14:29; 1 Cor 10:5; 1 Cor 10:6; ** Num 14:30;
  Numeri, capitolul 26